Un o Radd-brentisiaid Digidol y Drindod Dewi Sant yn defnyddio sgiliau newydd i sicrhau rôl arweiniol mewn astudiaeth iechyd ar ôl Covid


29.11.2021

Mae un o Radd-brentisiaid Digidol y Drindod Dewi Sant, Karen Windsor, yn dathlu rôl newydd fel Arbenigwr Arweiniol ym maes Gwybodaeth Canser ac mae’n cydnabod cyfraniad y Brifysgol wrth roi’r sgiliau a’r hyder iddi i newid cyfeiriad ei gyrfa.

UWTSD Digital Degree Apprentice Karen Windsor is celebrating a new role as a Lead Information Specialist for Cancer and credits the university for giving her the skills and confidence to change career direction.

Roedd Karen, sy’n gweithio i Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac sydd wedi cwblhau dwy flynedd o’r rhaglen radd bedair blynedd, yn arfer bod yn Arweinydd y Rhaglen Archwilio Codio Clinigol Genedlaethol.

Meddai Karen: “Does dim amheuaeth yn fy meddwl i bod y gefnogaeth a’r arweiniad gan ddarlithwyr yn y Drindod Dewi Sant, sydd wedi rhoi sgiliau a hyder newydd i mi, wedi fy ngalluogi i fynd am y swydd newydd hon a llwyddo i’w chael.

“Yn ystod fy nghyfweliad, gofynnwyd i mi beth oeddwn i’n fwyaf balch o fod wedi’i gyflawni hyd yn hyn. Soniais wrth y rhai oedd yn cyfweld am fy ngradd, fy malchder ynglŷn â’m marciau  ac adborth rhagorol gan ddarlithwyr, a’m balchder fy mod i’n astudio ar y lefel hon ac yn llwyddo.

“Mae’n newid cyfeiriad i mi ar ôl 18 mlynedd ym maes codio clinigol ac rwy’n edrych ymlaen at y rôl newydd a pharhau â’m taith ddysgu drwy’r rhaglen radd i barhau i ddatblygu fy ngyrfa.”

Pan ofynnwyd iddi yn wreiddiol ynglŷn ag ymgymryd â gradd tra’n gweithio, dywedodd Karen ei bod yn credu ei bod yn rhy hen ac wedi bod allan o addysg yn rhy hir.

“Roeddwn i’n meddwl efallai y byddwn i’n ei chael yn anodd a ddim yn gallu ymdopi. Ond roeddwn i’n hollol anghywir,” ychwanegodd.

“Es i amdani, cofrestru ac er fy mod i’n teimlo bod pethau’n drech na mi ar y cychwyn, fe wnes i ddyfalbarhau. Petaech chi wedi gofyn i mi 10 mlynedd yn ôl, byddwn i wedi dweud nad oeddwn i’n ddigon clyfar i astudio am radd, ond dyma fi’n gwneud hynny!”

Dywedodd Karen fod ei darlithwyr Gaynor Thomas a Beverley Holland wedi rhoi cefnogaeth wych i’r myfyrwyr drwy gydol y cwrs.

“Rwy’n gwybod nad oes gwahaniaeth ganddyn nhw ein bod ni’n gofyn cwestiynau ac maen nhw bob amser wrth law i roi cymorth,” meddai.

“Ac mae’r gefnogaeth honno yn eich cynnal. Mae’n amhrisiadwy. Mae astudio am fy ngradd wedi agor fy llygaid i’r hyn sydd ar gael o ran fy natblygiad gyrfa. Rwy’n teimlo, os gallaf i wneud hyn, gall unrhyw un ei wneud. Oes, mae’n rhaid i chi jyglo gwaith a bywyd teuluol, ond mae’n bosibl ei wneud.”

Dywedodd Karen fod ei theulu’n gallu ei chefnogi gyda’i hastudiaethau. “Graddiodd fy merch ddwy flynedd yn ôl ac mae mor falch ohonof i ac mae hynny’n gymaint o help. Mae fy ngŵr a’m mab yn meddwl ei fod yn wych hefyd,” ychwanegodd.

Dywedodd Karen ei bod yn gobeithio ysbrydoli eraill i ddilyn llwybr tebyg, ond ei bod yn bwysig tynnu sylw at yr angen i gadw at y dyddiadau cau caeth o ran cyflwyno gwaith prifysgol.

“Byddwn i’n dweud wrth unrhyw un sy’n meddwl am radd i fynd amdani. Ond i lwyddo ar y llwybr hwn, rwy hefyd wedi dysgu cwblhau gwaith cyn y dyddiad cau. Mae hynny mor bwysig ac yn eich galluogi i gael adborth gwerthfawr gan ddarlithwyr cyn i chi gyflwyno gwaith cwrs ac aseiniadau. Mae wedi fy helpu i yn sicr.”

Meddai Dr Stephen Hole (Swyddog Cyswllt Prentisiaethau): “Mae Karen yn fyfyrwraig ysbrydoledig, a’i chynnydd mewn amser mor fyr yn anhygoel. 

“Mae hyder Karen wedi tyfu’n sylweddol ynghyd â’i set sgiliau technegol. O ganlyniad i’r ffactorau hyn ymgeisiodd am rôl newydd y tu allan i’r meysydd y teimlai’n gyfforddus ynddynt a llwyddo i gael y swydd ac ymgymryd â her newydd. Dengys ei chynnydd nad yw oedran yn unrhyw rwystr i astudiaethau ac os ydych chi eisiau rhywbeth ac yn barod i roi’r ymdrech i mewn yna mae’n bosibl ei gyflawni. 

“Mae astudiaethau’r Radd-brentisiaeth Ddigidol wedi helpu trawsnewid Karen ac mae galw arni bellach i drosglwyddo ei phrofiad i ddechreuwyr newydd ar y rhaglen.  Mae Karen yn anhygoel ac mae’n bleser gennyf allu ei chefnogi drwy ei hastudiaethau a’i thrawsnewidiad rhyfeddol.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk