Un o raddedigion Busnes a Rheolaeth y Brifysgol wedi sicrhau swydd gyda chwmni byd-eang pwysig, wythnosau ar ôl gorffen ei radd.


13.07.2021

Mae un o raddedigion BA Busnes a Rheolaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi llwyddo i sicrhau swydd gyda'r cwmni byd-eang pwysig, 'Keyence', wythnosau ar ôl gorffen ei radd.

Jordan Evans

Penderfynodd Jordan Evans o Lanelli yn wreiddiol ei fod am gael blwyddyn i ffwrdd a seibiant o addysg i ganolbwyntio ar ei yrfa rygbi. Ar y pryd roedd yn chwarae i Glwb Rygbi Llanymddyfri, tîm lled-broffesiynol. Roedd Jordan eisiau aros yn lleol, a darganfu fod astudio gyda'r Drindod Dewi Sant yn opsiwn, ac y byddai'n gallu parhau â phethau eraill hefyd. Ar ôl cofrestru, canfu Jordan roedd ei amserlen yn rhoi digon o amser iddo i allu canolbwyntio a chydbwyso gwaith prifysgol â’i hyfforddiant rygbi.

Penderfynodd Jordan astudio'r cwrs BA Busnes a Rheolaeth yng Nghaerfyrddin. Penderfynodd astudio'r cwrs ar ôl darganfod mai Busnes oedd un o'i hoff bynciau yn yr ysgol, roedd o ddiddordeb mawr iddo, ac roedd ganddo ddawn naturiol ynddo.

Mwynhaodd Jordan y cwrs yn fawr, ond roedd yn arbennig o hoff o'r modylau cyfrifo a chyllid a marchnata. Roedd lefel y gefnogaeth a'r arweiniad a roddwyd i fyfyrwyr hefyd yn rhywbeth a ganmolodd Jordan.

"Mae'r ffordd y mae'r Drindod Dewi Sant wedi'i sefydlu yng Nghaerfyrddin yn wahanol i Brifysgolion eraill. Rydych chi'n dod i adnabod eich darlithwyr, weithiau’n fwy ar lefel bersonol... mae'n hawdd iawn mynd atyn nhw ac maen nhw’n ymateb yn dda iawn, ac maen nhw'n cynnig llawer o help lle gallai fod ei angen ar rai myfyrwyr... mae'r dysgu’n fwy personol am wn i. Maen nhw bob amser yn eich annog os oedd gennych unrhyw gwestiynau i'w gofyn, ac roedden nhw eisiau i bawb gael cyfle cyfartal i ddysgu."

Ar ôl tair blynedd yn astudio yn Y Drindod Dewi Sant, mae Jordan wedi sylwi ar newid mawr ynddo'i hun. "Fel person, yn enwedig, dwi wedi newid. Wrth fynd o Flwyddyn 1 i Flwyddyn 2, roedd fy ngraddau... doedden nhw ddim y rhai gorau. Doeddwn i ddim wedi gwneud cymaint o ymdrech ag y dylwn i fod wedi ei wneud, ag y gallwn ei wneud, ond roeddwn i'n gwybod, yn y drydedd flwyddyn, pe bawn i’n mynd amdani, y byddwn i'n gallu cael dosbarth cyntaf, sef yr hyn yr oeddwn yn anelu ato. Roedd y darlithwyr bob amser yn fy ngwthio i wneud yn dda... roedden nhw'n gwybod fy mod i'n gallu gwneud yn fwy, ond roedd fy ymdrech i'n ddiffygiol."

Ymlafniodd Jordan, a’r canlyniad fu gorffen gyda gradd dosbarth cyntaf, a llwyddodd i sicrhau ei swydd gyntaf gyda'r cwmni byd-eang pwysig 'Keyence'. Roedd gan Jordan syniad o'r math o waith yr oedd am ei wneud; ymgynghori, gwerthu, neu rywbeth tebyg yn yr amgylchedd busnes. Drwy ei ymchwil ei hun, creodd Jordan gyfrif LinkedIn a'i helpodd i chwilio am swydd addas. Cysylltodd cwmnïau a oedd yn chwilio am raddedigion â Jordan drwy ei gyfrif LinkedIn, a phenderfynodd wneud cais am y swydd. Ar ôl ychydig o asesiadau, sicrhaodd Jordan swydd yn beiriannydd gwerthu technegol yng Ngorllewin Llundain gyda Keyence. Yn ei swydd, mae Jordan yn cyfaddef bod y set sgiliau a ddysgodd ar ei radd wedi dod yn ddefnyddiol, yn enwedig elfennau yn sgiliau trefnu a rheoli amser.

Mae Jessica Shore, Rheolwr Rhaglen Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn falch iawn o Jordan a’i ddatblygiad: "Mae gwylio Jordan yn tyfu nid yn unig fel myfyriwr ond fel person, wedi rhoi boddhad mawr i ni yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin. Rydyn ni wrth ein bodd ei fod wedi cael swydd mor arbennig mor fuan ar ôl cwblhau ei radd ac yn gwybod y bydd yn cyflawni ei rôl hyd eithaf ei allu. Llongyfarchiadau Jordan a dymuniadau  gorau oll ar gyfer y dyfodol."

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk