Un o raddedigion Busnes PCYDDS yn canmol y Brifysgol am ei chefnogaeth barhaus.


26.07.2021

Mae myfyrwraig a raddiodd gyda BA Busnes a Rheolaeth o Ysgol Fusnes Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi canmol y Brifysgol am ei chefnogaeth barhaus yn ystod ei chyfnod fel myfyrwraig, yn enwedig ar ôl iddi golli ei thad.

Carly Edwards.

Mae Carly Edwards o Aberdaugleddau Sir Benfro bob amser wedi bod yn frwd am Fusnes a Rheolaeth. Cyn mynychu’r Brifysgol, cwblhaodd Carly ei Diploma Estynedig yng Ngholeg Sir Benfro a roddodd fewnwelediad gwych iddi i fyd busnes.

Dewisodd Carly astudio yn PCYDDS oherwydd ei henw da eithriadol. Yn ystod ei hastudiaethau, mwynhaodd agweddau gwahanol ar ei chwrs megis y modwl ar gyfrifoldebau byd-eang busnesau, gan iddi ennill gwybodaeth a dealltwriaeth well o gynaliadwyedd busnes, y defnyddiwr modern a’r effaith ar y gymdeithas ehangach.

Mae bywyd Prifysgol wedi bod yn heriol i Carly gan iddi golli ei thad ddim yn hir cyn dechrau ei chwrs. Dywedodd:  

“Roeddwn i’n teimlo bod rhaid i mi frwydro i’w wneud yn falch, felly mae e yn bendant wedi gwneud i mi ddal ati drwy gydol fy nghyfnod astudio.”

Yn ôl Carly, mae’r gefnogaeth mae hi wedi’i derbyn gan y Brifysgol drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn rhyfeddol, yn enwedig mae’n dweud bod y darlithydd Jessica Shore wedi bod o gymorth mawr, yn cadw llygad ar sut roedd hi’n dod ymlaen gyda’i gwaith prifysgol tra’n galaru o ganlyniad i’w cholled ar yr un pryd.

“Roedd hi bob amser yn gwneud yn siŵr fy mod yn ymdopi’n iawn gan fod bachgen bach tair oed gyda fi, felly roedd llawer o straen wrth i mi gwblhau fy nghwrs gradd, ond gyda chefnogaeth ardderchog Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn PCYDDS mae unrhyw beth yn bosib!”

Nododd Carly hefyd fod PCYDDS yn cynnig cymorth gwych i bob unigolyn mewn ffyrdd gwahanol, boed hynny drwy gynnig adborth i fyfyrwyr ar eu cynnydd, neu ddarparu cymorth iechyd meddwl a helpu gyda’r brwydrau hynny yn ystod y pandemig.   

Dywedodd Carly iddi brofi anawsterau wrth symud o ddysgu yn y dosbarth i ddysgu cyfunol, ond bu’r darlithwyr yn gefnogol iawn. 

“Trefnwyd cysylltiadau fideo dim ond i ateb unrhyw gwestiynau roedd unigolion yn ansicr amdanynt, a gwneud yn siŵr bod pob myfyriwr yn teimlo’n hyderus gyda’r hyn roedden nhw’n ei wneud a ddim yn teimlo eu bod nhw ar eu pennau eu hunain er eu bod yn astudio gartref.”

Er gwaetha’r heriau, mae Carly wedi gweld datblygiad arwyddocaol yn ei sgiliau proffesiynol a phersonol.

“O fod â dim hyder o gwbl yn fy hun ac ychydig o wybodaeth o’r sector Busnes i gwblhau fy nghwrs gradd gyda dosbarth cyntaf! Rwy’ wedi dysgu cael hyder yn fy hun gan fod prawf sy’n dweud y gallwch gyflawni canlyniadau gwych yn academaidd os daliwch ati ac os rhowch y cyfan iddo.”

Mae Carly wedi ennill swydd amser llawn fel Ceidwad y Cyfrifon gyda Chyfrifwyr Siartredig LHP ac yn gobeithio y bydd ei gyrfa yn mynd o nerth i nerth.

Meddai Jessica Shore, Rheolwr Rhaglen Ysgol Fusnes Caerfyrddin: “Mae wedi bod yn bleser mawr bod yn rhan o daith addysgol Carly eleni, ar ôl iddi ymuno â ni o Goleg Sir Benfro.  Dangosodd Carly lawer iawn o ddyfalbarhad a gwaith caled, hyd yn oed pan osodwyd y cyfnod clo, roedd ei phenderfyniad i ddal ati yn glodwiw a chyflawnodd radd dosbarth cyntaf wrth ochr cyfoeth o sgiliau y gall eu trosglwyddo i’w rôl newydd.  Yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin rydyn ni wedi gwneud ein gorau i gynnal synnwyr cymuned ac amgylchedd cefnogol ac mae’n bleser gyda fi glywed bod hyn wedi ei gyflawni”.

 

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk