Un o raddedigion Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Y Drindod Dewi Sant yn dod yn fuddugol mewn Cystadleuaeth Magu Cyhyrau Prydeinig


01.12.2021

Yn ddiweddar, mae un o raddedigion y cwrs Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill ei gategori yn nghystadleuaeth magu cyhyrau naturiol Prydain.

Mae Lewis Beecher yn gweithio fel Gweinydd Campfa/Canolfan Chwaraeon ar gampysau Caerfyrddin a Llambed. Yn ddiweddar, cystadlodd mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan 2brospro Events a gynhaliwyd yn Maidenhead. Enillodd y categori dosbarth agored ar gyfer y rheiny a oedd yn cystadlu am y tro cyntaf, ac o ganlyniad i hyn aeth ymlaen i gystadlu yn rownd derfynol Prydain, ac ennill yno hefyd.

Datblygodd Lewis frwdfrydedd dros hyfforddiant ymwrthedd ar ôl anaf yn ei 20au cynnar, lle darganfu bod ei gorff i’w weld yn ymateb yn dda i ymarfer gwahanol grwpiau o gyhyrau. Meddai:

“Mae’r un peth yn wir am unrhyw chwaraeon neu hobi, unwaith y byddwch yn dechrau deall hanfodion gwella fel athletwr gallwch ffocysu eich amser a’ch ymdrechion ar geisio gwella eich edrychiad ac esthetig corfforol a’ch llesiant, sy’n eithriadol o bwysig. Dyma’r wyf yn ei fwynhau fwyaf am fagu cyhyrau, y syniad o geisio mireinio eich corff a’i wylio’n newid a datblygu.”

Wrth i Lewis baratoi ar gyfer y gystadleuaeth ranbarthol, bu’n rhaid iddo gadw at ddiet caeth i baratoi ar gyfer cystadleuaeth am 11 wythnos. Roedd hyn yn cynnwys gwylio beth yr oedd yn ei fwyta yn ogystal â chadw at gynllun hyfforddi caeth lle byddai’n cwrdd â’i hyfforddwr unwaith yr wythnos i fonitro ei gorffoledd ac i olrhain ei gynnydd.

Er bod Lewis yn gweithio ar y campws ar hyn o bryd, mae ei gysylltiad â’r Drindod Dewi Sant yn dyddio nôl i 2017 pan ddaeth yma’n fyfyriwr i astudio Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Meddai: “Gwnes fwynhau dysgu am y corff a sut mae ymarfer corff yn newid ffisioleg yr hyn sy’n digwydd yn ystod ymarfer corff/hyfforddi. Mae deall pa addasiadau sy’n digwydd yn eithriadol o bwysig i’w ystyried wrth bennu dewis o ymarfer corff ar eich cyfer chi eich hunan ac eraill. Mae elfen ymarferol y cwrs yn amhrisiadwy ac yn wir helpu gyda chymhwyso’r wybodaeth a ddysgir. Mae’r darlithoedd yn y labordy yn ffocysu ar y gwahanol brofion ffitrwydd h.y. prawf VO2max, Peiriant Cyfansoddiad y Corff, dadansoddiad plât grym i gyd wedi ein helpu fel myfyrwyr i ddefnyddio’r offer i gasglu a dadansoddi gwahanol setiau o ddata.

“Maes arall y gwnes wir ei fwynhau oedd y modiwl ar Seicoleg Chwaraeon a bues yn ddigon ffodus i gynnal fy nghyfweliad Seicoleg Chwaraeon fel aseiniad gyda nofiwr a gynrychiolodd Prydain Fawr yng Ngemau Olympaidd Tokyo eleni. Roedd ymagwedd /cymhwyso meddyliol / a theori yn ddiddorol iawn.”

Yn ystod ei amser yn fyfyriwr, teimlodd Lewis bod y gefnogaeth a roddwyd iddo gan ei ddarlithwyr yn amhrisiadwy.

Ychwanegodd Lewis: “Trwy gydol y radd, gwnaeth Dave, Dylan a Geraint gynnig eu cefnogaeth ac esboniad ar unrhyw bwnc roeddech yn ei gael yn anodd ei ddeall neu os oedd angen cymorth dysgu ychwanegol arnoch o ran meini prawf aseiniad.  Roeddynt yn eich annog yn weithredol i gymryd rhan mewn sesiynau, tasgau, a sesiynau tiwtorial tu allan i’r llwyth gwaith dynodedig. Os oedd angen unrhyw gymorth ychwanegol arna’i neu unrhyw un arall, roeddynt yn gwneud yn siŵr eu bod yn trefnu amser ychwanegol i’n galluogi i gyrraedd ein potensial a’n helpu i baratoi hyd eithaf ein gallu er mwyn cyflawni’r graddau roeddem yn gobeithio’u cael. Hefyd, ar wahân i’r cymorth academaidd sydd wedi bod heb ei ail, mae’r cyfeillgarwch y maent yn ei roi i’r myfyrwyr yn holl bwysig wrth feithrin perthnasoedd myfyriwr/darlithydd sy’n eithriadol o bwysig wrth gyflawni canlyniadau llwyddiannus i’r myfyrwyr / cwrs.”

Meddai Geraint Forster, darlithydd: “Mae’n wych gweld un o’n graddedigion fel Lewis yn cymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau mae wedi’u datblygu ar y cwrs i weithio tuag at lwyddiant. Mae Lewis wedi dangos ei fod yn frwd dros ddysgu yn y maes hwn o’r cychwyn cyntaf. Ein nod ar y cwrs yw helpu myfyrwyr i droi theori gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff yn elfennau defnyddiol ac ymarferol y gellir eu cymhwyso i weithio tuag at nifer o nodau chwaraeon ac ymarfer corff. Bydd y sgiliau a’r wybodaeth mae Lewis yn parhau i’w datblygu drwy hyfforddi ei hun ond yn gwella ei gymhwysedd fel ymarferydd proffesiynol ymarfer corff yn y dyfodol.”

Wrth i Lewis ddatblygu ei yrfa magu cyhyrau mae’r darlithwyr yn parhau i ddangos diddordeb yn ei gynnydd sy’n golygu llawer iddo.

Mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair i Lewis. Wrth iddo edrych ymlaen at barhau i gystadlu mewn cystadlaethau magu cyhyrau, mae cynlluniau eraill ganddo ar y gweill hefyd yn ogystal â gweithio yng Nghanolfan Chwaraeon y Brifysgol.

Meddai: “Rwy’n bwriadu dal ati i weithio’n llawn amser gyda’r nod o gwblhau gradd Meistr neu gwblhau fy hyfforddiant athrawon  gan fod dylanwad fy nhiwtoriaid academaidd ar y cwrs wedi fy ysbrydoli i ystyried dilyn y llwybr hwn. Naill ffordd, rwy’n gobeithio defnyddio fy ngradd fel cam ymlaen i wella fy mywyd a’m cyfleoedd. Byddaf yn ddiolchgar o hyd i’r Drindod Dewi Sant am fy nerbyn yn fyfyriwr a rhoi’r cyfle i mi wella fy hun fel myfyriwr ac fel person.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk