Un o raddedigion MA Addysg Awyr Agored yn canmol PCYDDS am ei brofiad fel myfyriwr


13.09.2021

Yn ôl Tim Howell, un o raddedigion MA Addysg Awyr Agored, gwnaeth profiad myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) ei helpu i lansio ei lwybr gyrfa drwy roi iddo’r sgiliau, y wybodaeth a’r arbenigedd i lwyddo.

A headshot of Tim Howell.

Gan fod gyda Tim gefndir mewn gwaith ieuenctid, roedd am ddod o hyd i raglen MA addas a fyddai’n agor drysau iddo. Roedd yn hyderus ei fod wedi darganfod y rhaglen iawn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac meddai fod y profiad wedi bod yn llawer gwell na’i ddisgwyliadau uchel.

Meddai: “Nid dim ond academyddion a darlithwyr medrus dros ben yw’r tîm addysgu; mae ganddynt broffiliau ymchwil a chyhoeddi rhyngwladol. Mae sut mae’r rhaglen yn cael ei rhedeg yn galluogi dysgu dilys oddi wrth garfan o gymheiriaid ledled y byd ac yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddysgu oddi wrth ei gilydd.  

“Mae myfyrwyr yn byw ac yn dysgu ar sail gwerthoedd dysgu drwy brofiad, a rhoddwyd digon o gyfleoedd o fewn y rhaglen i brofi amrywiaeth o weithgareddau. Roedd y rhain i gyd wedi’u halinio â chyrchnodau dysgu’r cwrs yn hytrach na bod yn ‘rhywbeth ychwanegol er mwyn difyrru’, gan roi bywyd i’r cyd-destun Cymreig a hefyd i gynnwys ymchwil-seiliedig y rhaglen.   

“Roedd hefyd cyfleoedd pellach ar gael i’r sawl  a oedd yn fyfyrwyr amser llawn / ar gampws i weithio tuag at ennill cymwysterau NGB a chael profiad eang o ddiwydiant.”

Ym marn Tim, roedd yr ymagwedd at ei siwrnai ddysgu, a oedd yn canolbwyntio ar unigolion, yn hanfodol. Cafodd addasiadau eu gwneud ar gyfer dysgu o bell hyd yn oed cyn i Covid ddigwydd, ar gyfer y myfyrwyr hynny oedd eu hangen.

Meddai: “Gwnaeth hyn olygu cynnal tiwtorialau un ac un ar-lein yn rheolaidd er mwyn trafod darllen ac asesiadau, a gwnaeth hyn, o’m safbwynt i, roi lefel o gymorth ac ymgysylltu academaidd o safon eithriadol o uchel, o ran maint ac ansawdd.”

Yn ôl Tim, gwnaeth campws llai arwain at brofiad llawer mwy personol, ac fe ychwanegodd fod y gwasanaethau, megis y Gofrestrfa, TG a thimau’r Llyfrgell bob amser wrth law i helpu a chefnogi myfyrwyr.

Wrth edrych yn ôl ar ei amser ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, meddai Tim: “ Ni allaf siarad yn uwch am y rhaglen hon, PCYDDS, na’r tîm yng Nghaerfyrddin a arweinir gan Dr Andy Williams, ac rwy’n argymell y rhaglen yn fawr i unrhyw un sy’n frwdfrydig dros ddysgu awyr agored a thrwy brofiad fel arf ar gyfer datblygiad personol mewn unrhyw gyd-destun.”

Meddai’r darlithydd Dr Andy Williams: “Mae cyffroadau ar draws y byd o ganlyniad i Coronafeirws wedi ein hachosi ni i roi pwyslais cryf ar bwysigrwydd hanfodol natur a mannau awyr agored o ran iechyd a llesiant pobl.   

“Mae rhaglen MA Addysg Awyr Agored PCYDDS yn cydnabod nad lle i ymarfer sgiliau a gwella perfformiadau personol yn unig yw’r awyr agored, ond mae’n nodwedd allweddol o fywyd bob dydd y mae angen i ni gysylltu â hi mewn llawer o wahanol ffyrdd, mannau ac eiliadau yn ddyddiol ac yn wythnosol yn hytrach na dim ond yn ystod ymweliadau unigol (er gwaethaf y ffaith eu bod nhw hefyd yn bwysig a dylem eu croesawu).  

“O’r persbectif hwn, mae’r cwrs yn mabwysiadu ymagwedd at yr awyr agored o lesiant er mwyn deall y theori a’r cymhelliant sy’n tanategu ein diddordeb mewn profiadau sy’n canolbwyntio ar natur, yn ogystal â’r ymchwil a’r llenyddiaeth sy’n hysbysu polisi ac arfer gorau’r sector cyhoeddus mewn lleoliadau cymunedol lleol. Mae’r cwrs yn mabwysiadu dull dysgu cyfunol sy’n cefnogi dysgu rhan amser ac mae wedi’i gynllunio i fod yn gyfleus o ran anghenion a chyfrifoldebau dysgwyr ôl-raddedig.”