Un o raddedigion PhD Y Drindod Dewi Sant ac Athro Cysylltiol yn cyfrannu at lyfr newydd ar Ddysgu a Chwarae Awyr Agored


15.11.2021

Mae un o raddedigion PhD ac Athro Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant wedi cyfrannu at lyfr newydd o’r enw ‘Outdoor Learning and Play – Pedagogical Practices and Children’s Cultural Formation.’

Mae hawlfraint y llun hwn yn perthyn i Angela Rekers.

Mae’r llyfr yn archwilio cyfranogiad plant mewn dwyochredd dilechdidol gydag arfer sefydliadol wedi’i seilio ar le drwy gyflwyno ymchwil empirig o Awstralia, Brasil, Tsieina, Gwlad Pwyl, Norwy a Chymru. Wedi’i danategu gan theori diwylliannol-hanesyddol, mae’r dadansoddiad yn datgelu sut y mae’r awyr agored a natur yn creu amodau unigryw ar gyfer chwarae plant, dysgu ffurfiol ac anffurfiol, a ffurfiant diwylliannol. Hefyd, mae’r dadansoddiad yn amlygu sut y mae anghydraddoldebau’n bodoli mewn cymdeithasau a chymunedau, sy’n aml yn cyfyngu ar fynediad teuluoedd a phlant i fannau awyr agored a natur a’u gallu i fod yn rhan ohono. Mae’r canfyddiadau’n amlygu’r ffordd y caiff arferion sefydliadol eu siapio gan gynnwys pedagogaidd, hyfforddiant athrawon, rheoliadau sefydliadol a chanfyddiadau cymdeithasol o natur, plant, ac addysg addas, gynaliadwy ar gyfer plant ifanc. O ganlyniad i argyfyngau, fel newid yn yr hinsawdd a’r pandemig diweddar, mae ffocws penodol ar yr awyr agored a natur mewn ffurfiant diwylliannol yn amserol ar gyfer y traddodiad damcaniaethol diwylliannol-hanesyddol. Wrth wneud hynny, mae’r llyfr yn darparu cymorth empirig a damcaniaethol i wneuthurwyr polisi, ymchwilwyr, addysgwyr, a theuluoedd i gyfoethogi, cynyddu a chynnal addysg awyr agored a natur

Dr Angela Rekers, un o raddedigion PhD diweddar Y Drindod Dewi Sant yw cyd-olygydd y llyfr. Mae Angela yn meddu ar MSc mewn Addysg Amgylcheddol ar gyfer Cynaliadwyedd ac mae hi wedi gweithio ym maes dysgu drwy brofiadau a dysgu awyr agored ers 20 mlynedd. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys addysg ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol ac ecolegol, llythrennedd amlfoddol, cyfranogiad cynhwysol, a methodoleg ymchwil cynhwysol. Erbyn hyn mae Angela yn gweithio ym Mhrifysgol St. Ambrose yn yr Unol Daleithiau, ac wedi diogelu darlithyddiaeth flwyddyn ar ôl cwblhau ei hastudiaethau.

Yn ystod ei hastudiaethau PhD, Dr Jane Waters-Davies, Athro Cysylltiol, oedd Cyfarwyddwr Astudiaethau Angela. Yn y cyfnod hwn, fe ddaeth Angela i gyswllt â’r grŵp o awduron rhyngwladol, ac mae Angela a Jane wedi cyfrannu at un bennod o’r llyfr. 

Meddai Dr Jane Waters-Davies: “Mae’r llyfr yn archwilio cyfranogiad plant mewn arferion sefydliadol wedi’u seilio ar le drwy gyflwyno ymchwil empirig o Awstralia, Brasil, Tsieina, Gwlad Pwyl, Norwy a Chymru. Wedi’i danategu gan theori diwylliannol-hanesyddol, mae’r dadansoddiad yn datgelu sut y mae’r awyr agored a natur yn creu amodau unigryw ar gyfer chwarae plant, dysgu ffurfiol ac anffurfiol, a ffurfiant diwylliannol. Mae’r bennod ar Gymru (gan Angela a finnau) yn archwilio sut mae athrawon yn trin a thrafod gofynion cystadleuol polisi, cwricwlwm, a’u gwybodaeth o ddatblygiad plant yn ystod sesiynau ‘Ysgol Fforest’ awyr agored gyda phlant 4-5 oed. Rydym yn dangos sut y caiff cyfranogiad plant ei siapio gan yr arferion sefydliadol (cystadleuol) yn y sefyllfa hon ac yn enghraifft o sut y gellir labelu plant fel ‘arall’ (e.e. drwg) yn gynnar yn eu gyrfaoedd addysg o ganlyniad.”

Mae mynediad agored i’r llyfr – felly gall unrhyw un ei ddarllen. Gellir edrych ar gopi o’r llyfr yma. Outdoor Learning and Play | SpringerLink

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk