Un o raddedigion y Drindod Dewi Sant yn ennill swydd ei breuddwydion mewn gwasanaeth cam-drin domestig


15.07.2021

A hithau wedi dychwelyd i addysg fel myfyriwr aeddfed a mam i bedwar o blant, mae Wendy Hughes, 41 oed o Gaerfyrddin, bellach wedi ennill nid yn unig radd mewn Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol ond hefyd swydd ei breuddwydion fel ymarferydd cam-drin domestig lle ymgymerodd ag un o’i lleoliadau gwaith yn y brifysgol.  Mae arwyddocâd arbennig iddi yn hyn am ei bod hithau wedi defnyddio gwasanaeth cymorth cam-drin domestig ei hun yn y gorffennol.

Wendy Hughes

Astudiodd Wendy ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac mae hefyd wrth ei bod i raddio ar yr un pryd â’i merch Teigan Wray, sydd wedi cwblhau gradd mewn Addysg Gynradd gyda SAC yn y Drindod Dewi Sant.

“Mae’n teimlo’n hollol wych i ni raddio gyda’n gilydd,” meddai Wendy.  “Gwnaethon ni gefnogi ein gilydd drwy ein graddau – byddai Teigan yn prawf-ddarllen fy ngwaith i a minnau’n prawf-ddarllen ei gwaith hithau.”

Dewisodd Wendy astudio Gwaith Ieuenctid oherwydd bu ganddi bob amser hoffter at weithio gyda phobl ifanc, ond o’r cychwyn cyntaf gwyddai ei bod yn dymuno cael gyrfa gyda gwasanaeth cymorth cam-drin domestig.  

“Rydw i wedi bod drwyddi fy hun yn y gorffennol, felly yn syml mae’n rhywbeth roeddwn i am ei wneud,” meddai.  “Roedd un o’r lleoliadau gwaith ar gyfer fy ngradd gyda’r gwasanaeth domestig lle rydw i bellach yn gweithio, a dysgais i gymaint ganddyn nhw. Maen nhw’n wych ac rydw i’n meddwl y bydd unrhyw fyfyriwr sy’n mynd yno’n cael cymaint allan ohoni.”

Yn benderfynol o gael swydd ym maes cymorth cam-drin domestig, aeth ati i chwilio am swyddi addas ar wefan swyddi.

“Roeddwn i wedi bod arni’n ddi-baid, ddydd ar ôl dydd, yn chwilio am rywbeth,” cofia.  “Un noson o gwmpas hanner nos roeddwn i’n methu cysgu, felly penderfynais i chwilio am swyddi – ac roedd swydd wag lle gwnes i fy lleoliad gwaith.”

Gwnaeth gais am y swydd, cael ei gwahodd am gyfweliad ac wedyn cael galwad gan y ganolfan pan oedd mewn apwyntiad optegydd gydag un o’i phlant.  Roedd hi wrth ei bodd i glywed ei bod wedi cael y swydd.

“Roedd fy llygaid yn llawn dagrau; gofynnodd fy merch fach i mi beth oedd yn bod a dywedais, ‘Dwi wedi cael y swydd.’ Doeddwn i ddim yn gallu sgrechian am fy mod i mewn siop optegydd! Dyma swydd fy mreuddwydion.  Rydw i mor hapus ac yn teimlo mor freintiedig i fod wedi gallu gwneud y cwrs wnaeth fy arwain i gael y swydd yma.”

Ychwanegodd ei bod yn hapus dros ben gyda’r cymorth a’r addysgu a gafodd gydol y cwrs.

“Roedd yr addysgu’n rhagorol,” meddai.  “Yn wir, fy nhiwtoriaid i, Angharad Lewis, Alana Enoch a Darrel Williams, yw’r darlithwyr gorau erioed.  Maen nhw ar gael ar e-bost bob awr o’r dydd a’r nos, maen nhw’n eich arwain chi, yn wir maen nhw’n hollol wych.  

“Roedd y cwrs ei hun yn agoriad llygad.  Rydych chi’n dysgu cynifer o bethau gwerthfawr, gan ennill dealltwriaeth o bynciau megis Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a phlentyndod gwenwynig. Mae’n gwrs gwych.”

Ychwanega fod y cymorth a gafodd gydol y cwrs yn hanfodol o ran ei helpu i oresgyn nifer o heriau yn ystod ei hastudiaethau.

“Ar y diwrnod cyntaf ar ôl i mi orffen fy nosbarthiadau, ces i alwad ffôn i ddweud bod fy mam wedi cael trawiad ar y galon. Felly ar y diwrnod cyntaf roeddwn i eisoes yn colli darnau o’r brifysgol, ac roeddwn i’n wir yn meddwl nad oedd i fod i ddigwydd,” meddai. “Rwy’n cofio llefain pan edrychais i ar fy narn cyntaf o waith. Roeddwn i wedi gadael yr ysgol yn 15 oed heb unrhyw gymwysterau TGAU.  Wnes i ddim unrhyw arholiadau.  Edrychais i ar y gwaith a meddwl, ‘Alla i ddim wneud y radd yma.’ Roedd gen i bedwar o blant i ofalu amdanyn nhw, gwaith y brifysgol i’w wneud, ac yn enwedig dros y Nadolig pryd rydych chi wedi arfer â threulio cymaint o amser gyda’r plant ac mae dyddiadau terfyn yn llenwi dy feddwl, mae’n her.

“Yr hyn a’m tynnodd i drwyddi oedd y ffaith ei fod yn gwrs cefnogol iawn.  Roedd y grŵp ohonon ni  i gyd yn gefnogol i’n gilydd, ac roedd y darlithwyr yn wych ac yn helpu i feithrin fy hyder ynghylch pethau megis ysgrifennu traethodau. Pan wnes i fy nhraethawd cyntaf ar gam-drin domestig, roeddwn i’n teimlo’n falch iawn, ac es i ymlaen i wneud fy nhraethawd hir ar hwnnw hefyd.

Nawr mae Wendy wrth ei bodd ei bod wedi ennill ei gradd a’r swydd roedd hi’n dyheu amdani.  Mae graddio ochr yn ochr â Teigan yn gwneud ei llwyddiant hyd yn oed yn fwy melys.

“Rydw i mor falch ohoni ac rwy’n meddwl ei bod hi’n teimlo’r un peth amdanaf i,” meddai Wendy.

 

Wendy Hughes & Daughter

Meddai Angharad Lewis, Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y cwrs BA Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol:   

“Rydym ni mor falch o Wendy a phopeth mae hi wedi’i gyflawni yn y Brifysgol.   Mae hi wedi dangos penderfyniad, ymroddiad a brwdfrydedd tuag at ei hastudiaethau a’i harfer gwaith ieuenctid.  At hynny, mae Wendy wedi dangos gwytnwch o’r cychwyn cyntaf a hithau wedi wynebu nifer o heriau yn ystod ei thair blynedd ar y rhaglen.    

Rydym ni’n falch iawn o gyflawniadau Wendy, ac roedd hi’n wych clywed ei bod wedi sicrhau swydd ei breuddwydion – a’i sicrhau ychydig o fisoedd cyn graddio.

Rydym ni’n dymuno’n dda i Wendy i’r dyfodol fel gweithiwr ieuenctid â chymhwyster proffesiynol.   Bydd y bobl ifanc y daw i gysylltiad â nhw yn ffodus iawn i gael cefnogaeth ganddi.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk