Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn Dathlu Mis Balchder / Pride.


11.06.2021

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Mis Balchder neu Pride!

Pride Month

Fel y gŵyr nifer o bobl mae mis Mehefin yn fis dathlu Pride – mis wedi’i neilltuo i ddathlu cymunedau LHDTC+. Mis ydyw i ailddatgan gwerthoedd cydraddoldeb, derbyn ac urddas ac i gynyddu ymwybyddiaeth o’r gymuned LHDTC+.

Yn anffodus fe wnaeth myfyrwyr golli’r cyfle i ddathlu Pride y llynedd oherwydd y cyfnod clo, felly eleni mae Undeb y Myfyrwyr wedi penderfynu creu digwyddiadau llawn hwyl y gall y myfyrwyr gymryd rhan ynddynt yn ystod mis Balchder eleni. Nod Undeb y Myfyrwyr yw caniatáu i unrhyw un yn y gymuned sy’n teimlo’n ynysig i allu cysylltu â myfyrwyr LHDTC+ eraill, ymuno yn y rhwydwaith rhyddhad dan arweiniad y myfyrwyr, a mwynhau dathliadau Pride, hyd yn oed os yw hynny o gartref!

Meddai Tammy Bowie, Swyddog Sabothol Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant:“Mae’r cyfnod clo wedi bod yn eithriadol o anodd i fyfyrwyr, ond yn enwedig i’r rhai sy’n rhan o’r gymuned LHDTC+. Mae mannau diogel fel bariau i bobl hoyw wedi bod ar gau, dathliadau Pride wedi’u canslo, a gallai myfyrwyr LHDTC+ sy’n astudio gartref fod yn wynebu anawsterau ychwanegol. 

 “O ganlyniad, mae tîm staff yr Undeb wedi bod yn gweithio’n galed i greu mannau diogel rhithwir sydd ar gael drwy Undeb y Myfyrwyr. Rydyn ni’n lansio tudalen LHDTC+ ar wefan Undeb y Myfyrwyr yn ddiweddarach y mis hwn gydag adnoddau gwybodaeth megis “Sut i Wisgo Binder yn ddiogel’ ynghyd â Geirfa Hunaniaeth, gwybodaeth am ryw diogel, a grwpiau cymunedol y gall myfyrwyr ymuno â nhw.  

 “Rydyn ni wedi gwneud yn siŵr ein bod yn cynnwys botwm ‘dianc cyflym’ fel y gall myfyrwyr bori’n ddiogel ble bynnag y maent. Hefyd mae gennym  Grŵp Rhyddhad LHDTC+  dan arweiniad myfyrwyr lle gall myfyrwyr sy’n rhan o’r gymuned gwrdd i gymdeithasu a rhannu cefnogaeth yn rhithwir.”

Pride Month Tattoos

Eisoes mae Undeb y Myfyrwyr wedi anfon Pecynnau Pride at fyfyrwyr, a oedd yn cynnwys masg neu faner enfys o ddewis y myfyrwyr, gliter corff bioddiraddadwy, sticeri a thatŵs dros dro, gyda’r cyfan wedi’u gwerthu bron ar unwaith.

Ar 14 Mehefin, cynhelir sgwrs rithwir yn canolbwyntio ar y thema Pride gydag un o ddarlithwyr y Brifysgol, Dr Angus Slater, dan y teitl ‘Assimilation and Liberation in LGBTC+ Politics’, ac yn glo i’r dathlu cynhelir digwyddiad ffilm ar y thema LHDTC+ ar 30 Mehefin.

Yn ôl Tammy: “Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at ddathlu Pride y mis hwn yn Undeb y Myfyrwyr a gobeithiwn y bydd tudalen we LHDTC+ a’r grŵp Rhyddhad LHDTC+ yn parhau i ddatblygu ar ôl Mis Balchder fel y bydd gan fyfyrwyr le diogel i fod yn nhw eu hunain.0}

Meddai Rhys Dart, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr: "Ar ran y Brifysgol rydym yn croesawu ac yn cefnogi’r gwaith mae Undeb y Myfyrwyr yn ei wneud trwy eu dathliadau ar gyfer Mis Balchder. Mae’r digwyddiadau a’r gweithgareddau mae’r Undeb yn eu cydlynu o fudd i gymuned ein Prifysgol ac yn helpu dangos y Drindod Dewi Sant fel cymuned addysgol gynhwysol. Fel Prifysgol teimlwn ei bod yn hanfodol bwysig cefnogi myfyrwyr a staff o’r gymuned LHDTC+ ac mae’n faes yr ydym yn ymdrin ag ef o ddifri.”

 

Pride Flag

Nodyn i'r Golygydd

 I gael rhagor o wybodaeth am Fis Balchder Undeb y Myfyrwyr ewch i: 🏳️‍🌈 Pride 2021 @ UWTSD Students' Union (uwtsdunion.co.uk)

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk