Uwchgynhadledd yn anelu at hybu adferiad ar ôl Covid yn y maes gweithgynhyrchu yng Nghymru


27.05.2021

Mae cefnogi adferiad diwydiant o effaith y pandemig yn flaenoriaeth allweddol i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

hands holding paper with MADE Cymru logo

Mae gan y Brifysgol hanes eglur o weithio gyda diwydiant drwy drosglwyddo gwybodaeth, arloesi ym maes ymchwil, datblygu’r gweithlu a thrwy ddarparu cyflenwad parod o fyfyrwyr a graddedigion medrus, mewn partneriaeth â chyflogwyr.  

At hynny, sefydlwyd menter MADE Cymru yn y Brifysgol i gefnogi’r diwydiannau gweithgynhyrchu yng Nghymru i addasu i heriau Diwydiant 4.0.  Cyllidwyd y fenter gan yr UE drwy Lywodraeth Cymru a’i nod yw cefnogi adferiad economaidd gweithgynhyrchwyr yng Nghymru drwy gynnig i fusnesau hyfforddiant a gyllidir yn rhannol ac yn gyflawn i uwchsgilio staff yn ogystal ag ymchwil a datblygu sy’n gwella prosesau a chynhyrchion er mwyn lleihau gwastraff a chostau.

Yn ogystal, mae’r Drindod Dewi Sant a MADE Cymru wedi trefnu Uwchgynhadledd Diwydiant  i’w chynnal ar-lein rhwng 8 – 10 Mehefin i hysbysu, ysbrydoli ac ymgysylltu â busnesau yn ystod y cyfnod hollbwysig hwn o adferiad wedi Covid.  

Bydd siaradwyr arbenigol yn rhannu eu mewnwelediad yn cynnwys James Davies o Ddiwydiant Cymru, Carol Hall, Rheolwr Buddsoddi Rhanbarthol, Banc Datblygu Cymru, Chris Probert, Arbenigwr Arloesi, Llywodraeth Cymru a Geraint Jones, Cynghorydd Trosglwyddo Gwybodaeth gyda KTN.

Mae’r siaradwyr hefyd yn cynnwys gweithgynhyrchwyr o Gymru a fydd yn rhannu eu profiadau eu hun, gan gynnwys Tim Hawkins, Rheolwr Gyfarwyddwr, Markes International, Julia Chesney-Roberts, Rheolwr Masnachol, Riversimple, Angus Grahame, Sylfaenydd Splosh a Jacques Bonfrer, Cyd-sylfaenydd ac Arweinydd Tîm, Bot-Hive.  Bydd siaradwyr gwadd megis Eoin Bailey, arbenigwr ar yr economi gylchol a Daryl Powell, awdur darbodus, ynghyd â chyfle i ddarganfod yr amrywiaeth o wasanaethau a gynigir gan y Brifysgol.  

Meddai Graham Howe, Pennaeth Gweithredol prosiect MADE Cymru yn y Drindod Dewi Sant, ‘Nod yr Uwchgynhadledd Diwydiant hon yw archwilio anawsterau a heriau sy’n wynebu gweithgynhyrchu yng Nghymru er mwyn i ni allu gweithio gyda chyflogwyr i ddod o hyd i atebion.  Rydym yn dechrau bob amser drwy ofyn i weithgynhyrchwr beth yw ei broblem fwyaf heddiw ac yn edrych ar sut gallwn ni ei helpu gyda honno.  Ein nod yw datrys heriau fel y rhain sy’n gallu bod yn ddryslyd.  Mae ein dull ni’n cychwyn drwy edrych ar beth sydd ei angen ar gwmnïau er mwyn cynyddu eu cynhyrchiant a’u cystadleurwydd.  

“Ein nod yw arwain y busnesau rydym yn gweithio gyda nhw drwy daith o wella parhaus – taith sy’n manteisio i’r eithaf ar dechnolegau Diwydiant 4.0 a’u galluoedd digidol cynyddol er mwyn helpu i ddatrys y problemau penodol y mae pob cwmni’n eu hwynebu.  Ac mae’r holl adborth a gawn gan fusnesau’n llunio ein cwricwlwm – ein dymuniad ni yw creu graddedigion cyflogadwy a hyddysg yn ddigidol sy’n gallu cyfrannu at eu gweithle o’r diwrnod cyntaf”.

Alison Orrells yw Prif Swyddog Gweithredol a Rheolwr Gyfarwyddwr Safety Letterbox ac mae wedi bod yn un o’r sefydliadau sy’n cymryd rhan ym menter MADE Cymru, ‘Roedd hi’n bwysig parhau i arloesi a buddsoddi er mwyn ein gwneud yn wahanol a gallu dod allan yn gryfach.  Mae hi wedi bod yn waith dwys ond roedd gennym ni gynllun – bellach mae’r pwyslais ar ddiogelu’r busnes at y dyfodol, bod yn ystwyth, cydweithio a bod yn barod i addasu.’

Mae Covid-19 wedi effeithio ar bob rhan o fusnes ac wedi symud y ffocws o gynhyrchu i oroesi.  Yn ddiweddar bu’r Drindod Dewi Sant yn arwain trafodaeth ford gron gyda gweithgynhyrchwyr Cymru ynghylch dyfodol gweithgynhyrchu yng Nghymru, gan ganfod mai agwedd gadarnhaol sydd ganddynt at y dyfodol. Cyflymodd gweithgynhyrchwyr eu camau o ran mabwysiadu technolegau newydd i wella ac optimeiddio’r cynhyrchu.  Gyda llawer o weithwyr ar ffyrlo, manteisiodd rheolwyr ar y cyfle i ailfeddwl a buddsoddi mewn TG well, yn enwedig cyfathrebu a hyfforddi gan arallgyfeirio i feysydd cynnyrch newydd.  Edrychon nhw tuag at golegau a phrifysgolion lleol i helpu i newid canfyddiadau ynghylch swyddi mewn gweithgynhyrchu gan ddangos y cyfleoedd gyrfa a’r llwybrau sydd ar gael.  Hefyd gwnaethon nhw lacio’u dibyniaeth ar allforion o dramor gan chwilio am gyflenwyr yn y DU er mwyn lleihau’r risg o darfu yn y dyfodol.

RHAGLEN

DIWRNOD UN

Dydd Mawrth 8 Mehefin, 9.30am - 11.00am

“Lansio’r uwchgynhadledd a golwg ar weithgynhyrchu yng Nghymru wedi’r pandemig”

Mae gweithgynhyrchu yng Nghymru wedi goroesi ac, mewn sawl achos, wedi ffynnu yn ystod pandemig Covid 19. Mae'n dyst i feddylfryd ystwyth ein busnesau sydd wedi addasu drwy chwilio am brosesau, cynhyrchion a thechnolegau newydd.  Wrth i ni bellach edrych tua'r dyfodol, clywn gan James Davies, Diwydiant Cymru, a’i adfyfyrio a'i gipolwg ar sut y byddwn yn symud ymlaen yng Nghymru.

James Davies, Cadeirydd Gweithredol, Diwydiant Cymru

Barry Liles, OBE Pro Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

Dydd Mawrth 8 Mehefin, 12:00pm - 1:30pm 

“Hybu Economi Cymru – Grym Cydweithio” 

Dwy astudiaeth achos sy'n dangos sut y gall Diwydiant ac Academia gydweithio i gael effaith economaidd gadarnhaol ar ddiwydiant yng Nghymru.  

 

Tim Hawkins, Rheolwr Gyfarwyddwr, Markes International

Martin Leahy, Is-gadeirydd, FuelActive

Luca Pagano, Sam Minshell, Akash Gupta ac Alan Mumby, MADE Cymru, PCYDDS

 

DIWRNOD DAU

Dydd Mercher 9 Mehefin, 9.30am – 11.00am 

“Meddylfryd Cylchol: Beth yw'r Economi Gylchol a pha wahaniaeth y gall ei wneud i chi?”

Mae Eoin Bailey yn trafod yr hyn y gall bod ag economi gylchol ei olygu i fusnesau bach a chanolig a'r angen cynyddol i fusnesau fabwysiadu atebion cynaliadwy. Darganfyddwch yr effaith enfawr y gall hyn ei chael drwy wrando ar rai sefydliadau sydd wedi mabwysiadu dull economi gylchol at eu modelau busnes. Gan gynnwys trafodaeth ford gron i roi hwb cychwynnol i ambell syniad ar gyfer cynllun gweithredu ar sut gallwn ddatblygu'r ddadl ar yr economi gylchol. Yn benodol, sut gallwn gynnwys busnesau bach a chanolig yn y meddylfryd cylchol?

Eoin Bailey, Rheolwr Arloesi’r DG, Celsa Steel

Julia Chesney-Roberts, Rheolwr Masnachol, Riversimple

Angus Grahame, Sylfaenydd Splosh

Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, PCYDDS

 

Dydd Mercher 9 Mehefin, 2.00pm – 3:30pm

“Dull darbodus yn gyntaf ac yna digidoleiddio” 

Ambell cipolwg ymarferol ar sut y gallai mentrau gwella parhaus ddechrau gyda dull darbodus cyn ystyried technolegau Diwydiant 4.0.

James Davies, Cadeirydd Gweithredol, Diwydiant Cymru

Daryl Powell, awdur darbodus sydd wedi ennill gwobrau, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwy

Jacques Bonfrer, Cyd-sylfaenydd ac Arweinydd Tîm, Bot-Hive

Richard Morgan, Ysgol Peirianneg, PCYDDS

Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, PCYDDS

 

DIWRNOD TRI

Dydd Iau 10 Mehefin, 9.30am - 11.00am

Pa gymorth sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru?”

Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg cryno ar y cyllid, cyfleoedd Ymchwil a Datblygu, grantiau a chymorth arall sydd ar gael i'ch busnes.

Carol Hall, Rheolwr Buddsoddi Rhanbarthol, Banc Datblygu Cymru

Chris Probert, Arbenigwr Arloesi, Llywodraeth Cymru

Geraint Jones, Cynghorydd Trosglwyddo Gwybodaeth, KTN

 

Dydd Iau 10 Mehefin, 2.00pm - 4.00pm

Cymhorthfa MADE Cymru”

Agor y drws i arbenigedd diwydiant mewn prifysgolion. Yn ogystal â sesiynau eraill yr Uwchgynhadledd, byddai tîm MADE Cymru a'u cydweithwyr wrth eu bodd yn cynnig cyfle i chi gyfarfod (mewn grŵp neu'n unigol) i wneud sylwadau, trafod, cyfeirio a/neu gefnogi mewn unrhyw ffordd y gallwn. Boed hynny i drafod uwchsgilio, Ymchwil a Datblygu, bwrw golwg dros ddyluniadau/syniadau cynnyrch newydd, i rannu cyngor neu i gael sgwrs! Anfonwch eich manylion cyswllt i MADE@uwtsd.ac.uk - gan gynnwys brawddeg am yr hyn yr hoffech ei drafod, slot amser delfrydol ac fe wnawn ni’r gweddill (yn hapus i lofnodi NDAs cyn cyfarfod os oes angen).

I gael rhagor o wybodaeth am MADE Cymru neu’r Uwchgynhadledd, ffoniwch 01792 481199, anfonwch e-bost i MADE@uwtsd.ac.uk neu ewch i https://www.madecymru.co.uk/cy/

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi'u llunio i arwain sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi'i hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Fe’i cyflwynir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.