Wish I Was There


07.09.2021

Mae delweddau o ddau o draethau hardd Abertawe, a grëwyd gan Jessica Morgan-Helliwell, myfyrwraig ar y cwrs Meistr Dylunio Patrymau Arwyneb yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, i’w gweld mewn Arddangosfa newydd gan Network Rail. Teitl yr arddangosfa yw Wish I Was There, ac mae’n arddangos gwaith y genhedlaeth nesaf o arlunwyr i ddathlu dychweliad teithio ar y rheilffyrdd.

Images of two of Swansea’s beautiful beaches created by UWTSD Swansea College of Art Surface Pattern Design Master’s student Jessica Morgan-Helliwell are featured in a new Wish I Was There Network Rail Exhibition showcasing work from the next generation of artists to celebrate the return of rail travel.

Y dasg a osodwyd ar gyfer cystadleuaeth Network Rail oedd i fyfyrwyr o bob rhan o’r DU greu gwaith a oedd yn adlewyrchu’r mannau yr oeddent wedi gweld eisiau teithio iddynt yn ystod y pandemig – boed yn dref, dinas, neu draeth, stryd siopa neu hyd yn oed dafarn neu barc – man a olygai rhywbeth arbennig iddynt.

Cyflwynodd ymgeiswyr bron i 270 o ddarnau o waith, gan gynnwys delweddau o bob rhan o’r wlad megis Côr y Cewri, Castell Caeredin, St Michael’s Mount, Pier Brighton, Piccadilly Circus a Phromenâd Llandudno.  

Dewiswyd y printiau ‘Bae’r Tri Chlogwyn’ a ‘Bae Rhosili’ gan Jessica ymhlith y 100 uchaf ar gyfer y gystadleuaeth sy’n rhoi sylw i ddarluniadau gan arlunwyr o rai o’r mannau gorau i ymweld â nhw yn y Deyrnas Unedig.

Meddai Jessica, sy’n astudio’r rhaglen Patrymau Arwyneb a Thecstilau: “Mae gan Abertawe rai o’r traethau mwyaf prydferth a  hardd yn y DU, ac mae Bae’r Tri Chlogwyn a Rhosili yn ddau o’m ffefrynnau i! Mae’n anrhydedd mawr i mi bod fy ngwaith wedi cael ei ddewis i’w gynnwys fel hyn.

“O ran fy mhrosiectau creadigol, rwy’n cael fy ysbrydoli fwyaf gan natur a bywyd gwyllt. A minnau’n byw mor agos, mae Penrhyn Gŵyr yn ffordd wych o gael yr ysbrydoliaeth sydd ei hangen arnaf.  Mae mynd am dro hir ar hyd yr arfordir hefyd yn ffordd wych o ddianc a chael seibiant. 

“Pan welais i’r neges am gystadleuaeth Network Rail yng nghanol fy e-byst, meddyliais y byddai anfon fy ngwaith celf yn ffordd wych o rannu fy hoff leoedd yr oeddwn i wir wedi gweld eisiau ymweld â nhw drwy gydol y cyfnod clo, gan ddefnyddio fy mhalet lliwgar sy’n codi’r galon a’m harddull feiddgar. 

“Rwy’n gobeithio bod y gwaith celf yn denu pobl sy’n awyddus i ddianc rhag bwrlwm bywyd prysur y ddinas a throi am Fae’r Tri Chlogwyn neu Rosili am awyrgylch nefolaidd.”

Meddai Syr Peter Hendy CBE, cadeirydd Network Rail: “Mae safon y gwaith celf a gyflwynwyd wedi bod yn rhagorol ac mae’n adlewyrchu cymaint rydyn ni i gyd wedi gweld eisiau teithio. 

“Mae gan y rheilffordd hanes hir o greu gweithiau celf i hyrwyddo’r cyrchfannau y gall pobl deithio iddynt ar y trên, ac mae’r gwaith celf a gyflwynwyd yn adlewyrchu hynny’n llwyr. Bydd y gwaith celf hwn yn dod yn rhan o hanes, gan ddogfennu’r hyn sydd wedi bod yn gyfnod digynsail i ni i gyd.”

Mae’r arddangosfa’n teithio o amgylch gorsafoedd prysuraf Prydain yr haf hwn.

I gael rhagor o wybodaeth ac i brynu copïau o’r gweithiau celf, ewch i wishiwasthere.love

Images of two of Swansea’s beautiful beaches created by UWTSD Swansea College of Art Surface Pattern Design Master’s student Jessica Morgan-Helliwell are featured in a new Wish I Was There Network Rail Exhibition showcasing work from the next generation of artists to celebrate the return of rail travel.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk