Y 7 Ysblennydd – Teulu o ddysgwyr Y Drindod


14.07.2021

Bydd yr haf yma’n nodi pennod wych arall yn nhaith ddysgu Carol Connelly, myfyrwyr aeddfed yn Y Drindod – pan fydd yn graddio o raglen PCET y Brifysgol.

This summer will mark another fantastic chapter in UWTSD mature student Carol Connelly’s learning journey - when she graduates from the University’s PCET programme.

Er gwaethaf heriau COVID, mae Carol wedi cwblhau’r cwrs ac mae hi eisoes yn defnyddio’r sgiliau trosglwyddadwy y mae hi wedi’u dysgu yn ei rôl newydd fel tiwtor mewn sefydliad sy’n hyrwyddo addysg ac yn annog goroeswyr camdriniaeth a thrais i symud ymlaen a bod yn optimistaidd am eu dyfodol.

Mae’r rhaglen PCET yn cynnig y cyfle i astudio cymhwyster gwerthfawr sy’n galluogi graddedigion i addysgu mewn ystod o leoliadau addysg ôl-orfodol.

“Fel y rhan fwyaf o deuluoedd, cafodd Covid effaith ofnadwy arnom,” meddai Carol sy’n byw yn Townhill, Abertawe.

“”Aeth tri ohonom yn sâl ar ddechrau’r pandemig ac o ganlyniad bu’n rhaid i mi fynd i’r ysbyty gyda chymhlethdodau difrifol. Ond roeddwn yn ffodus i fod wedi gwella a dros amser llwyddais i barhau â’m hastudiaethau ar-lein ac mae’r brifysgol wedi bod mor gefnogol ac roedd Caroline Lewis, fy narlithydd, yno i mi drwy’r cyfan, gan fy helpu i ailgydio mewn pethau pan oeddwn yn gallu eto.

“Rwyf wedi rhoi fy sgiliau ar waith yn barod yn fy rôl fel tiwtor ac rwyf hefyd wedi gallu defnyddio fy sgiliau o’m hastudiaethau BA mewn Sgiliau Cwnsela a Rhyngddisgyblaethol.”

Penderfynodd Carol a’i gwr Chris fynd i’r brifysgol yn eu chwedegau a graddio gyda’i gilydd o’r Drindod yn 2019.

Bu iddynt raddio mewn seremonïau ar 16eg Gorffennaf y flwyddyn honno, ynghyd â dyweddi eu merch Bethan, Adam Head, sydd nawr yn ddarlithydd mewn Dylunio a Datblygu Gemau yn Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol Abertawe. Cafodd Adam gymwysterau TGAU yn yr ysgol, ac ni fyddai wedi gallu dychmygu y byddai, ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach, yn cyflawni gradd, meistr, tystysgrif ôl-raddedig addysg ac yna’n ddarlithydd yn Y Drindod. Mae gan Bethan radd BA mewn Astudiaethau Addysg a Seicoleg. Mae ei TAR wedi cymhwyso Bethan i addysgu dysgwyr ôl-orfodol un deg chwech oed neu’n hŷn.

“Ein merch hynaf Katy oedd y cyntaf o’r teulu i fynd i’r Brifysgol a graddio gyda BSc mewn Cymdeithaseg a Throseddeg yn 2011.  Hyd yma, mae ei gyrfa wedi cynnwys gwirfoddoli a gweithio i gefnogi teuluoedd troseddwyr ac mewn sefydliadau sy’n darparu cefnogaeth i oroeswyr trais a cham-driniaeth.

Graddiodd Sarah, merch ganol Carol a Chris gyda gradd Dylunio Cyfrifiaduron Creadigol yn Y Drindod yn 2021 a nawr mae’n gweithio fel arbenigwr seiberddiogelwch mewn banc. Cynt, roedd gwraig Sarah, Laura, wedi gweithio gydag oedolion gydag anawsterau dysgu, ond ei huchelgais oedd ennill cymhwyster mewn gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff. Gan eu bod nawr yn byw yn Nwyrain Cymru, ymunodd Laura â chwrs gradd i wneud BSc. Ar hyn o bryd mae hi newydd orffen ei blwyddyn gyntaf sydd wedi rhoi rhagor o hyder iddi.

Cynt, roedd Carol, 67 oed, wedi gweithio i Gyngor Castell-Nedd Port Talbot, lle bu’n rheoli tîm o 70 o staff cyn ymddeol yn gynnar yn 2016 ar ôl cael cyweirio falf aortig. Gan nad oedd hi erioed wedi bod i’r brifysgol, penderfynodd ei fod yn amser gosod her newydd iddi hi ei hun – felly fe fynychodd Chris a hithau ddiwrnod agored yn Y Drindod yn yr haf 2016.

“Dechreuais siarad gyda’r tîm sy’n rhedeg y cyrsiau cwnsela a sylweddoli faint o ddiddordeb oedd gen i yn y pwnc – felly penderfynais roi cynnig arni a chofrestru ar y BA mewn Sgiliau Cwnsela ac Astudiaethau Rhyngddisgyblaethol,” meddai Carol.

Yn y cyfamser, darganfu Chris y gallai’r HND mewn Astudiaethau Adeiladu a gafodd yn 1996 gyfrif tuag at radd. Cymhellodd hyn iddo gofrestru ar y cwrs gradd Rheoli Prosiect ac Adeiladu.

Roedd y cwpl yn dwlu ar allu astudio mewn prifysgol leol a dywedasant eu bod wrth eu bodd gyda’r help a gawsant ar y daith.

“Cefais drafferth gyda’r ysgrifennu academaidd yn fy mlwyddyn gyntaf, ond cefais gefnogaeth ardderchog, ac roedd ochr ymchwil y radd yn tanio fy mrwdfrydedd,” meddai Carol.

“Mae’r staff yn rhagorol,” cytuna Chris. “Mae’n hawdd siarad gyda nhw, maent yn dod i’ch adnabod ac os bydd gennych broblem, maent yn barod i helpu bob tro.”

Ar ôl ei radd, gwnaeth Chris TAR PCET, a’i alluogodd i ddarparu addysgu a hyfforddiant. Derbyniodd ei dystysgrif yn y seremoni raddio a graddiodd Adam mewn Dylunio Gemau Cyfrifiadurol.

Meddai Carol: “Nid yw fyth yn rhyw hwyr i wireddu eich potensial, buaswn yn annog unrhyw un sy’n ystyried astudio fel myfyriwr aeddfed yn Y Drindod i wneud ymholiadau a siarad gyda’r staff.

Mae wal yn ein tŷ ni lle mae gan ffotograffau graddio Chris a’n tair merch a’u partneriaid, a nawr mae fy llun i yno hefyd. Mae’n hyfryd.”

Meddai Carol. “Mae saith ohonom yn ein teulu, Chris a finnau, ein tair merch a’u dau bartner, ac fe fuaswn i’n dweud ein bod ni’n ‘wych’.

Meddai Caroline Lewis: “”Rwyf wedi cael y pleser o addysgu Carol a Chris yn rhan o’r rhaglen PCET a hefyd wedi addysgu Bethan yn rhan o’i hastudiaethau israddedig gyda ni ac rwyf wedi dwlu ar weithio gyda nhw i gyd. Rydym yn eithriadol o falch o deulu’r Connelly a’u cyraeddiadau’n rhan o deulu’r Drindod. Bu’n fraint lwyr eu gweld yn graddio ac yna’n dychwelyd atom ar gyfer u cymwysterau PCET TAR ôl-16. Mae eu taith ddysgu, fel unigolion ac fel teulu, yn amlygu sut y gall addysg agor gymaint o ddrysau a chyfleoedd ac rydym ni yn Y Drindod wedi bod wrth ein bodd i’w cefnogi ar y daith.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk