Y Brifysgol yn creu rhaglen datblygu arweinyddiaeth ar gyfer y gwasanaethau brys.


30.06.2021

Mae Julie Crossman, darlithydd o Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol wedi dyfeisio rhaglen addas gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST) i gefnogi’r rôl arweinyddiaeth newydd o Uwch Barafeddyg. Ers mis Ionawr eleni, mae mwy na 30 o Uwch Barafeddygon wedi’u recriwtio, ac mae hwn yn gynllun sy’n tyfu gyda chynlluniau i ddatblygu mwy o Uwch Barafeddygon bob blwyddyn.  Dynodwyd angen am raglen gyson, gydlynol a safonol ym maes datblygu arweinyddiaeth i gefnogi staff yn y rolau hyn, lle fydd yr ymgeiswyr ar ddiwedd y rhaglen yn derbyn Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arfer Proffesiynol (Arweinyddiaeth yn y Gwasanaethau Brys).

 

WAST

Mae rôl yr Uwch Barafeddyg yn fenter newydd o fewn Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, ac mae’n ceisio datblygu rolau arweinyddiaeth glinigol i gefnogi’r Gwasanaeth yn ei ymdrechion i gael mwy o arweinyddiaeth glinigol ac i ddatblygu ymhellach wasanaeth sy’n gweithredu’n effeithiol ac sy’n addas i’r dyfodol.  Bwriad y swydd yw gwella maint yr arweinyddiaeth glinigol ar y rheng flaen yn y sefydliad gyda’r prif nod o ddatblygu a gwella arfer yn ogystal â thrawsnewid y dulliau a ddefnyddir i ffurfio’r clinigwyr i gyflwyno gwasanaethau.

Bydd pob un o’r Uwch Barafeddygon yn dilyn Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arfer Proffesiynol (Arweinyddiaeth yn y Gwasanaethau Brys) a gyflwynir gan y Drindod Dewi Sant er mwyn sicrhau eu bod yn cyfoethogi ac yn datblygu eu sgiliau arwain presennol er mwyn ymgymryd â’u rôl.  Mae’n rhaglen sy’n canolbwyntio ar gymhwyso dysgu i arfer proffesiynol ac mae’n ceisio meithrin arweinwyr trawsffurfiol, gan ymgysylltu â’r gweithlu er mwyn bodloni’r heriau a wynebir o ran gwelliannau mewn arfer clinigol a thrawsnewid y dulliau o gyflwyno gwasanaethau.  Ar ôl cwblhau’r Dystysgrif Ôl-raddedig, bydd y myfyrwyr yn gallu gwneud cais am y Dyfarniad Rheolwr Siartredig o fewn y Brifysgol.

Yn ôl Julie Crossman:  “Rydw i wedi fy nghyffroi gan y cyfle i gefnogi datblygiad proffesiwn sydd mor werthfawr.  Mae’r Uwch Barafeddygon yn ased aruthrol i Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac rydw i’n teimlo’n ffodus iawn i chwarae rhan fach yn eu gwaith parhaus o ddatblygu arweinyddiaeth. Mae Uwch Arweinwyr yr Ymddiriedolaeth wedi cefnogi’r Uwch Barafeddygon yn llwyr o ran hwyluso datblygu arweinyddiaeth iddynt, ac mae’r Drindod Dewi Sant yn gweithio mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth i gyflwyno rhaglen sy’n ddiddorol ac yn ystyrlon er mwyn datblygu sgiliau ar gyfer y dyfodol.”

Yn ddiweddar cynhaliodd yr Ymddiriedolaeth a’r Brifysgol ddigwyddiad rhithwir, a hwn oedd y cyfle cyntaf i ddod â’r grŵp cyfan at ei gilydd, ac i ganfod sut gall Uwch Barafeddygon gael cefnogaeth gan eu harweinwyr.  Roedd yn gyfle i’r Prif Swyddog Gweithredol Jason Killens siarad â’r grŵp, a hefyd i ddysgu mor bwysig a hanfodol mae’r rôl newydd hon i’r Ymddiriedolaeth.  

Meddai Andy Swinburn,  Cyfarwyddwr Cysylltiol Parafeddygaeth: “Nid oes modd gor-ddweud pwysigrwydd y rhaglen hon a phwysigrwydd ein timau Uwch Barafeddygon cyntaf yn dod at ei gilydd.  Bydd creu’r swydd hon, ynghyd â’r rhaglen addysg arweinyddiaeth hon yn gam pwysig o ran datblygu’r sefydliad.  Roedd cael ein holl Uwch Barafeddygon gyda’i gilydd (er yn rhithwir) yn gyfle gwych i osod cyfeiriad a’n hatgoffa am y cynnydd hyd yn hyn. Hefyd hoffwn ddiolch i’n Prif Swyddog Gweinyddol Jason Killens am gymryd amser allan i siarad â’r rhai oedd yn bresennol a rhannu’i syniadau, ei ddisgwyliadau a’i ddyheadau i’r dyfodol am y rôl a sut bydd yr addysg yn cefnogi’r datblygiad hwn.

Yn ddiweddar dyfarnwyd Medal Gwasanaeth Ambiwlans y Frenhines i Andy, medal nodedig sy’n cydnabod y gwaith caled mae ef wedi’i gyfrannu i’r Gwasanaeth Ambiwlans ac i’r GIG yn ystod ei yrfa.  

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk