Y Drindod Dewi Sant i arddangos doniau creadigol yng Ngorymdaith Nadolig Abertawe 2021


17.11.2021

Bydd doniau creadigol myfyrwyr, staff a phartneriaid cymunedol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  yn dod yn fyw gyda chymorth ychydig o hud a lledrith Nadoligaidd ddydd  Sul, 21 Tachwedd.

The creative talents of students, staff, and community partners at The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) will come alive with the help of a little Christmas magic on Sunday, November 21.

Bydd fflôt a ddyluniwyd ac a wnaed gan fyfyrwyr yng  Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant  a Chanolfan Arloesi Cerebra y Brifysgol yn ymuno â'r orymdaith yng Ngorymdaith Nadolig Abertawe a Chynnau’r Goleuadau am 5pm.

Bydd Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei daucanmlwyddiant yn 2022, gan nodi sefydlu Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan yn 1822 fel man geni addysg uwch yng Nghymru.  Bydd y fflôt, â phentyrrau uchel o anrhegion a ddaw’n fyw drwy hud a lledrith, hefyd yn cynnwys logo daucanmlwyddiant newydd y brifysgol yn barod ar gyfer digwyddiadau a dathliadau'r flwyddyn nesaf.

Yn cerdded wrth ochr y fflôt bydd perfformwyr Troy Boyz , menter a  gefnogir gan y Drindod Dewi Sant sy'n helpu i ysbrydoli  ac  ennyn diddordeb pobl ifanc 16-19 oed  sydd wedi profi bywydau heriol, drwy gyfrwng  dawns stryd, cerddoriaeth a pherfformio.

Yn goleuo'r orymdaith bydd llusernau papur a grëwyd gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli a staff yng nghanolfan alw heibio Blaen-y-maes,  sefydliad nid-er-elw sy'n helpu unigolion a theuluoedd.

Mae'r Brifysgol hefyd wedi gwahodd ffrindiau ac aelodau o Ddinas Noddfa Abertawe i gerdded ochr yn ochr â'r fflôt i roi croeso i ddigwyddiadau’r Nadolig.

Mae gan Y Drindod Dewi Sant hanes hir o weithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches drwy ei phartneriaeth gydweithredol â Grŵp Dinas Noddfa Abertawe, gan gyflwyno gweithdai a chefnogaeth mewn cymunedau lleol.

Meddai'r Athro Ian Walsh, Profost campws Abertawe Y Drindod Dewi Sant: "Mae'r Drindod Dewi Sant yn falch o fod yn brifysgol ganol dinas Abertawe ac yn bartner gyda Chyngor y Ddinas ac AGB Abertawe yn y newidiadau trawsffurfiol sy'n digwydd i wella statws Abertawe fel un o brif ddinasoedd glan môr y DU ac yn gyrchfan ddeniadol i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd.

"Ynghyd â'n partneriaid cymunedol, rydym yn falch iawn o allu cymryd rhan yn y digwyddiad Nadoligaidd arbennig hwn, i arddangos doniau creadigol nid yn unig ein myfyrwyr a'n partneriaid, ond pawb sy'n cymryd rhan."

Bydd yr Orymdaith yn cychwyn am 5pm gan fynd i Ffordd y Dywysoges, ac i fyny tuag at Sgwâr y Castell. Yma bydd Siôn Corn yn cynnau rhai o'r goleuadau Nadolig drwy hud a lledrith o'i sled ac yn codi llaw ar blant mawr a bach! Yna bydd yr Orymdaith yn parhau i fyny'r Stryd Fawr, i lawr Stryd y Berllan ac i Ffordd y Brenin, lle bydd Siôn Corn yn cynnau gweddill goleuadau Nadolig canol y ddinas, cyn mynd i lawr gweddill Ffordd y Brenin.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk