Y Drindod Dewi Sant yn ail-lansio’i hymgyrch #BleMaechFfrind


16.11.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch i ail-lansio’i hymgyrch #BleMaechFfrind, sy’n ceisio lleihau nifer y bobl ifanc sy’n cael eu hunain mewn sefyllfa agored i niwed ar noson allan yn Abertawe.

Sefydlodd un o Gyfarwyddwyr Academaidd y Drindod Dewi Sant, Bronwen Williams, yr ymgyrch i annog myfyrwyr i gadw llygad am ei gilydd pan fyddant allan yn y ddinas. Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth ac annog myfyrwyr a phobl ifanc Abertawe i weithredu cynllun cyfeillion, fel eu bod yn mynd adref gyda’r bobl yr aethon nhw allan gyda nhw, a hefyd i’w hannog i gael man cyfarfod penodol os bydd rhywun yn mynd ar goll ac i gadw rhif cyswllt ffrind ar bapur rhag ofn y bydd eu ffôn symudol yn diffodd.  

Cefnogir yr ymgyrch yn ogystal gan Brifysgol Abertawe a’r cwmni trafnidiaeth First Cymru.

Meddai Bronwen Williams: “Rydyn ni eisiau i bobl deimlo’n hyderus ac yn ddiogel yn economi nos Abertawe, ac mae pob asiantaeth sy’n ymwneud â darparu’r cynllun hwn yn gweithio’n galed i sicrhau bod unrhyw un sy’n dod i’r ddinas yn y nos yn ddiogel ac yn gallu mwynhau popeth sydd gan y ddinas i’w gynnig. 

Ychwanegodd Bronwen: “Un o’r rhesymau pam y sefydlodd y brifysgol yr ymgyrch hon oedd oherwydd y sylwyd bod nifer o bobl ifanc meddw yn cael eu hunain ar eu pennau eu hunain rhwng 10pm a 4am, wrth iddynt gael eu gwahanu oddi wrth ffrindiau. O ganlyniad maent yn aml yn agored i niwed. Felly mae’n bwysig codi proffil Man Cymorth Abertawe.”

Sefydlwyd Man Cymorth Abertawe gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn 2014, gydag arian Arloesedd y Swyddfa Gartref, fel menter i leihau’r straen ar wasanaethau brys yn economi’r nos. Mae’r Man Cymorth yn rhedeg bob nos Fercher a nos Sadwrn yn Stryd y Gwynt, Abertawe rhwng 10pm a 4am, gan ofalu am bobl fregus, sydd wedi meddwi a’u hanafu.  Hyd yn hyn mae wedi helpu dros 5,000 o bobl. Mae’r Man Cymorth yn fenter amlasiantaethol gyda Heddlu De Cymru, Ambiwlans Sant Ioan, y Drindod Dewi Sant, Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn gweithio gyda’i gilydd o’u canolfan yn y Strand y tu ôl i Stryd y Gwynt. Pan fydd y Man Cymorth ar agor, mae Nyrs, Parafeddyg, Ymatebwr Brys, Swyddog Heddlu, swyddogion cymorth cyntaf Sant Ioan a myfyrwyr o’r prifysgolion yn Abertawe sy’n gwirfoddoli gyda’r heddlu, oll yn gweithredu’r cynllun.

Yn eithaf aml, mae’r unigolion sy’n mynychu’r Man Cymorth yn fyfyrwyr nad ydynt yn lleol, felly mae galw ar aelod o’r teulu i ddod i’w casglu yn amhosibl. Ni wnaiff y Man Cymorth ryddhau’r unigolion tan eu bod yn gallu edrych ar ôl eu hunain, neu os gall ffrind eu casglu.

“Mae’r ymgyrch hon yn ymwneud â chael pobl ifanc i gadw llygad am ei gilydd ar noson allan i wneud yn siŵr nad oes unrhyw un yn mynd gartref ar ei ben ei hun. Mae’r negeseuon yn glir, mae noson allan yn Abertawe yn ddiogel, mae pobl yno i’ch helpu, ac os ydych chi gyda’ch ffrindiau cofiwch, ‘os ydych chi’n mynd allan gyda’ch gilydd, dewch adref gyda’ch gilydd. Meddyliwch #BleMaechFfrind.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk