Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi ymgyrch gymunedol Canolfan Phoenix


06.12.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Saint David yn cefnogi ymgyrch i helpu teuluoedd mewn angen fel rhan o Gronfa Gydnerthedd Cymunedol.

 

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is supporting a campaign to help families in need as part of a Community Resilience Fund.

Mae'r Brifysgol yn rhan annatod o'i chymuned leol ac mae’n cydweithio â phartneriaid i wneud cyfraniad cadarnhaol i'r rhanbarth a'i dinasyddion mewn amryw o ffyrdd.

Fel rhan o'i gwaith, mae’r yn cefnogi ymgyrch gymunedol a drefnwyd gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, aelod o’r Senedd dros Orllewin Abertawe, yng Nghanolfan Phoenix yn Townhill.

Mae'r tîm yn y Ganolfan yn anelu at ddarparu hyd at 200 hamper i drigolion lleol sydd angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol. Bydd yr arian a godir yn helpu i ddarparu bwyd ar gyfer y hamperi, llenwi silffoedd yn y banc bwyd a chynnal brecwast gyda Siôn Corn yng Nghanolfan Phoenix.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Mae’r Brifysgol yn falch iawn o gefnogi'r ymgyrch ac i gynorthwyo i sicrhau bod teuluoedd yn Townhill a Mayhill yn derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

“Fel sefydliad dinesig, cenhadaeth y Brifysgol yw cael effaith gadarnhaol ar les y cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu. Mae'r effaith honno'n amlygu ei hun mewn sawl ffordd ac yn cynnwys gweithio gyda phartneriaid allweddol i wneud gwahaniaeth i fywydau a chyfleoedd bywyd eraill. "

Dywedodd Julie James AS: “Mae tlodi bwyd yn fater sy’n agos at lawer o’n calonnau, felly eleni byddaf fy hun a fy nhîm yn gweithio’n agos gyda Chanolfan Phoenix i sicrhau nad yw cymuned Townhill a Mayhill yn cael eu hanghofio yn ystod yr amser anodd hwn gan yn eu cefnogi yn eu hymgyrch Nadolig.

“Rydyn ni eisoes wedi derbyn rhoddion gan rai busnesau lleol, ac rydyn ni mor ddiolchgar am eu cefnogaeth, ond mae angen i ni helpu mwy o bobl eleni nag erioed o’r blaen.”

I gyfrannu neu am wybodaeth bellach: https://www.justgiving.com/crowdfunding/phoenixcentre

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk