Y Drindod Dewi Sant yn creu Rhaglen MBA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol newydd.


30.07.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi creu rhaglen MBA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol ar gyfer y rheiny sy’n gweithio yn y diwydiant lletygarwch.

A poster advertising the postgraduate information session.

Mae’r MBA mewn Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn debyg iawn i MBA traddodiadol ond mae ganddo ddau fodiwl arbenigol a thraethawd hir â ffocws sy’n gysylltiedig â’r diwydiant lletygarwch. Yn debyg i’r MBA traddodiadol, bydd myfyrwyr yn astudio modylau fel Cyllid, Rheolaeth Adnoddau Dynol, Marchnata, Rheolaeth Strategol, Arweinyddiaeth Rhyngddiwylliannol a Chynaliadwyedd.   Fel y cyfryw fe’i cynlluniwyd i ddarparu mewnwelediadau i reolaeth y diwydiant lletygarwch yn yr amgylchedd byd-eang, digidol a newidiol sydd ohono.

Mae’n ffocysu ar ddatblygu ac adfyfyrio ar sgiliau a medrau rheoli lefel uchel yn y sector lletygarwch. Yn y rhaglen hon, bydd myfyrwyr yn dysgu’r egwyddorion a sgiliau sy’n helpu rheolwyr i wneud yn fawr o botensial adnoddau cyfundrefnol i gyrraedd goliau cyffredin. Fe’i cynlluniwyd hefyd i roi i fyfyrwyr y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i gynnal gwaith ymchwil uwch i amrywiaeth o faterion cyfundrefnol ac arweinyddiaeth gan ffocysu ar gyd-berthynas arweinyddiaeth a pherfformiad cyfundrefnol. Bydd y rhaglen hefyd yn datblygu sgiliau dysgu gydol oes, yn cynnwys brwdfrydedd am fusnes a dysgu’n fwy cyffredinol yn rhan o ddatblygiad personol a phroffesiynol parhaus. Bydd y llwybr arbenigol yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol cysylltiedig â busnes gan hefyd addysgu sgiliau rhwydweithio a chyfathrebu gwerthfawr, gan alluogi i fyfyrwyr ddatblygu rhwydweithiau personol a phroffesiynol. Fe fydd hefyd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer swyddi a chyfleoedd sgiliau uwch yn y diwydiant lletygarwch.

I sicrhau bod y rhaglen yn gyfredol a pherthnasol, caiff myfyrwyr gyfleoedd i gydweithio gyda chymdeithasau/sefydliadau allanol ac i ymateb i faterion ‘byw’ yn ystod eu cwrs astudio.

Mae llawer o fyfyrwyr wedi ymuno â’r rhaglen MBA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn cynnwys cyn-fyfyrwyr. Un o’r rhain yw’r darlithydd Ffion Cumberpatch.

Dechreuodd Ffion ei thaith gyda’r Drindod yn fyfyriwr ar y BA (Anrh) mewn Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol gan ennill gradd dosbarth cyntaf yn 2018. Wrth astudio, bu Ffion hefyd yn gweithio fel Rheolwr Cynorthwyol ym mwyty’r Grape and Olive yn Abertawe. Ymunodd â’r tîm darlithio’r flwyddyn ddiwethaf.

“Rwy’n astudio’r MBA mewn Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol  barhau gyda’m datblygiad proffesiynol, i archwilio rhai o broblemau’r diwydiant o safbwynt academaidd a chael gwell mewnolwg i addysgu fy myfyrwyr.”

Mae Lisa-Marie Bassler newydd raddio o’r rhaglen BA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn Y Drindod. Symudodd i Gymru o’r Almaen i ddilyn gyrfa mewn lletygarwch. Ers graddio, mae Lisa wedi llwyddo cael dyrchafiad yng Ngwesty’r Grand Abertawe, ac mae’n ddiolchgar i’r brifysgol am roi iddi set sgiliau o fewn y diwydiant lletygarwch. Mae hi bellach hefyd wedi cofrestru ar yr MBA mewn Rheolaeth Gwestai.

Meddai: “Daliodd hyn fy sylw yn syth gan nad wyf wedi clywed am brifysgol arall sy’n darparu rhaglen debyg a theimlais mai’r cwrs hwn fyddai’r dewis perffaith ar gyfer cyfuno fy nhaith academaidd gyda fy ngyrfa lletygarwch yr hoffwn ei drosglwyddo i’r cyd-destun rhyngwladol ar ôl fy astudiaethau.”  

Ychwanega Lisa, “Rwy’n gobeithio y bydd y rhaglen yn fy herio i ddod allan o’m maes cysurlon arferol nid yn unig drwy addysgu arferion gorau’r diwydiant, ond hefyd drwy ymdrin â materion cyfoes a datblygiadau’r dyfodol drwy feddwl tu allan i’r bocs. Rwy’n edrych ymlaen at ddysgu mwy o fanylion am reolaeth busnesau lletygarwch yn ogystal â’r tueddiadau busnes rhyngwladol diweddaraf mewn amgylchedd busnes sy’n newid yn gyson. Drwy brofiad gyda’m gradd flaenorol, rwy’n siŵr y bydd y Drindod Dewi Sant yn rhoi i mi’r sgiliau trosglwyddadwy newydd a fydd yn fy helpu i ddod yn arweinydd diwydiant yn y dyfodol.”

Bydd y darlithydd Lola Villard yn cofrestru’n fyfyriwr ar y cwrs. Dechreuodd darlithio yn Y Drindod ym mis Ionawr ochr yn ochr â’i phrif yrfa sef Rheolwr Gweithrediadau’r Retreats Group yn Sir Benfro. Bydd Lola yn ymuno â’r tîm tiwtoriaid yn lawn amser ym mis Medi.  Nododd Lola,

“Mae’r rhaglen hon yn hynod o bwysig mewn diwydiant lle mae’r bwlch sgiliau’n anferthol. Rwy’n gobeithio y bydd MBA mewn Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn helpu talent ifanc a chenedlaethau’r dyfodol i sylweddoli y gall lletygarwch fod yn opsiwn difrifol ar gyfer eu llwybr gyrfa. Bydd yn helpu myfyrwyr i wneud dilyniant cyflymach yn eu gyrfa yn y diwydiant lletygarwch i gyrraedd eu nod dymunol. At hyn, fe fydd yn rhoi’r offer iawn a’r arfer orau i reolwyr ifanc sy’n aml yn ddibrofiad ac yn gorfod dysgu drwy gamgymeriadau neu sy’n cymhwyso arferion nad ydynt mwyach yn gweddu yn 2021.”

Dywed Dr Jayne Griffith-Parry, a fydd yn arwain modylau Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol y rhaglen MBA bod “hyn yn gyfle gwych i’r rheiny yn y diwydiant sydd ychydig yn bryderus ynghylch dychwelyd yn llawn i rolau blaenorol wrth i ni ddatgloi lletygarwch ar draws y DU a’r byd, i wneud yn fawr ar yr amser hwn ac astudio ar gyfer MBA penodol, a fydd heb os yn cyfoethogi eu dilyniant gyrfaol yn y dyfodol.

“Mae ein rhaglen israddedig wedi tyfu’n sylweddol dros y 12 mis diwethaf, a nawr mae’r rhaglen ôl-raddedig hon yn rhoi llwybr dilyniant naturiol i’n myfyrwyr ni ond hefyd i’r gymuned prifysgol ehangach a’r diwydiant. Mae gan raglen MBA Y Drindod Dewi Sant hanes amlwg, a nawr mae’r llwybr arbenigol hwn yn darparu cyfleoedd astudio cyfoethocach ar gyfer gweithwyr proffesiynol lletygarwch hefyd. Gellir astudio’r rhaglen ar y campws, ar-lein neu drwy ddull cyfunol felly mae’n hynod o hygyrch yn genedlaethol a byd-eang.

“Mae cael israddedigion sy’n symud ymlaen, a chydweithwyr darlithio o fewn y garfan gyntaf hon, yn profi’r ffydd sydd gan ein hymgeiswyr yn y rhaglen, ei dulliau addysgu a gwerthoedd craidd Y Drindod Dewi Sant. Mae hwn yn amser cyffrous iawn i ni, ac rydw i’n bersonol yn edrych ymlaen at y datblygiad hwn ac i annog ymgeiswyr i ymuno â ni’r tymor newydd hwn.”

Nodyn i'r Golygydd

Facebook: UWTSD International Hotel Management

Instagram: internationalhotelmanagement

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk