Y Drindod Dewi Sant yn cynnig Ysgoloriaeth Noddfa


07.12.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) wedi cyflwyno cynllun Ysgoloriaeth ar gyfer ceiswyr noddfa.  Mae’r Ysgoloriaethau Noddfa wedi’u hanelu at bobl â statws ffoadur, diogelwch dyngarol neu geisiwr lloches ac fe’u cynigir mewn cydnabyddiaeth o’r aflonyddwch i addysg y mae pobl wedi’u dadleoli yn ei brofi.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has introduced a Scholarship scheme for sanctuary seekers.  The Sanctuary Scholarships are aimed at people with refugee, humanitarian protected or asylum seeker status and are offered in recognition of the disruption to education that displaced people experience.

Mae’r Drindod yn ymrwymo i ddileu rhwystrau i gyfranogiad mewn Addysg Uwch a wynebir gan y rheiny sy’n ceisio lloches yn y DU ac mae’n cefnogi Cenedl Noddfa – Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Llywodraeth Cymru, sef y cam diweddaraf tuag at uchelgais Cymru i ddod yn genedl noddfa i bawb sy’n dewis ei gwneud yn gartref iddynt.

Mae Abertawe wedi bod yn Ddinas Noddfa am 11 o flynyddoedd ac mae gan Y Drindod hanes hir o weithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches trwy ei phartneriaeth gydweithredol gyda Grŵp Dinas Noddfa Abertawe, yn cyflwyno gweithdai a chefnogaeth mewn cymunedau lleol.

Ar hyn o bryd mae’r Brifysgol yn gwneud cais am statws Prifysgol Noddfa a fydd yn galluogi i ffoaduriaid a cheiswyr lloches gael mynediad i addysg a chefnogaeth rad ac am ddim yn ystod eu hastudiaethau.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Drindod Dewi Sant: “Mae’n bleser gan y Brifysgol gefnogi Cynllun Cenedl Noddfa Llywodraeth Cymru trwy gynyddu cyfleoedd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches gyrchu i addysg bellach ac addysg uwch. Ein cynllun Ysgoloriaeth Noddfa yw’r cam cyntaf yn ein taith sy’n bwriadu annog cyfranogiad yn ein rhaglenni a sicrhau y gallwn greu diwylliant o groeso i bobl sy’n ceisio noddfa o fewn, a thu hwnt i’n campysau.  Mae’r Drindod yn ymrwymo i hyrwyddo cynwysoldeb a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol ac economaidd drwy sicrhau bod pawb sy’n gallu elwa o addysg yn cael y cyfle i wneud hynny.”

Meddai Rhys Dart, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr: “Mae Cynllun Ysgoloriaeth y Brifysgol yn ein galluogi i ddarparu lle wedi’i ariannu ar gyfer myfyrwyr cymwys ac i ddarparu pecyn cymorth i’w galluogi i astudio naill ai ar lefel israddedig neu ôl-raddedig.  Hefyd, mae ein prosesau’n bwriadu cydnabod a gwerthuso cymwysterau blaenorol yn erbyn fframwaith cymwysterau’r DU gan fod llawer o’r rheiny sy’n ceisio lloches yn aml yn bobl gymwys a medrus iawn sy’n gallu, ac yn, gwneud cyfraniad gwerthfawr i’n cymdeithas.”

Meddai Julie James, Aelod o Senedd Cymru ar gyfer Gorllewin Abertawe: “Rwyf wrth fy modd bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyhoeddi eu Hysgoloriaeth Lloches a fydd yn caniatáu mynediad i’r Brifysgol a chefnogaeth i fyfyrwyr â statws ffoadur neu geisiwr lloches y DU.

“Bydd yr ysgoloriaethau’n darparu cynllun hepgor ffioedd dysgu a chymorth astudio ychwanegol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i gymaint o bobl barhau â’u haddysg pan fyddant yn ymgartrefu yn Abertawe sydd wedi bod yn Ddinas Noddfa ers dros un mlynedd ar ddeg. Mae gan Y Drindod hanes hir o weithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches, bydd yr ysgoloriaeth hon yn galluogi i ffoaduriaid a cheiswyr lloches gyrchu addysg a chefnogaeth yn rhad ac am ddim yn ystod eu hastudiaethau.

Gyda mwy o bobl nag erioed yn cael eu gorfodi i ffoi rhag gwrthdaro ac erledigaeth o gwmpas y byd, sefydlwyd y cynllun Prifysgolion Noddfa yn 2017 gan Ddinas Noddfa, elusen genedlaethol sy’n gweithio i ddarparu lleoedd diogel i bawb.

Mae Dinas Noddfa wedi creu partneriaeth gydag Article 26 – prosiect sy’n cefnogi myfyrwyr sydd wedi ceisio noddfa yn y DU i gyrchu a llwyddo mewn addysg uwch – Student Action for Refugees a sefydliadau eraill i ddatblygu’r rhwydwaith Prifysgolion Noddfa.

Nod y cynllun yw ysbrydoli a chefnogi prifysgolion i fabwysiadu diwylliant ac ymarfer o groeso yn eu sefydliadau eu hunain, yn eu cymunedau ehangach, ac ar draws sector Addysg uwch y DU.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk