Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at ddathlu Wythnos Llesiant


05.05.2021

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrthi'n paratoi ar gyfer ei Wythnos Llesiant cyntaf.

Wythnos Llesiant

Cynhelir yr Wythnos Lesiant rhwng 10 a 14 Mai, a bydd amryw o ddigwyddiadau rhithwir ac wyneb yn wyneb drwy gydol yr wythnos i helpu myfyrwyr i ofalu am eu hiechyd meddwl. Yn ystod yr wythnos, cynhelir digwyddiadau megis sesiwn myfyrdod dan arweiniad, plannu hadau, taith gerdded gwella iechyd, a gweithdy crochenwaith clai, yn ogystal â digwyddiadau hwyliog eraill.

Mae trefnydd y digwyddiad, Michaella Batten, cynorthwyydd Iechyd a Llesiant Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant wedi cynllunio'r wythnos dan oruchwyliaeth Andrew Jones sy’n arweinydd iechyd a lles gyda’r undeb. Daw Michaella o Ganada yn wreiddiol, a chyrhaeddodd y DU yn 2018. Yn ystod ei hamser yng Nghymru, mae Michaella wedi sylwi bod myfyrwyr dros y flwyddyn ddiwethaf wedi cael nifer o heriau sydd wedi effeithio ar eu lles a'u hiechyd meddwl yn enwedig yn sgil y pandemig. Awgrymwyd creu wythnos o ddigwyddiadau i helpu myfyrwyr i deimlo'n llai ynysig, a chymryd amser i ymlacio.

Meddai Michaella: "Mae’r Wythnos Lesiant yn wythnos gyfan o ddigwyddiadau rhithwir ac wyneb yn wyneb rhad ac am ddim i wneud i’n myfyrwyr deimlo'n dda. Pan oeddwn i yn y Brifysgol yng Nghanada, cawsom ni Wythnos Lesiant, ac roeddwn i'n meddwl y byddai digwyddiad tebyg o fudd yma yn Y Drindod Dewi Sant."

Seeds Wellness Week

Meddai Andrew Jones: "Mae’r UM yn gyffrous dros ben wrth gyflwyno ein hwythnos lesiant gyntaf erioed i chi. Mae llu o ddigwyddiadau rydyn ni’n gobeithio y byddai’n myfyrwyr yn eu hoffi nhw ac rydyn ni’n awyddus i glywed syniadau eraill ar sut y gallwn ni wella'r amgylchedd a'n harlwy iddyn nhw!"

Yn ogystal â'r digwyddiadau a gynlluniwyd, mae Undeb y Myfyrwyr yn anfon 250 o 'Becynnau Llesiant' yn rhad ac am ddim a ariennir yn garedig gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) at fyfyrwyr sy'n cynnwys clai, pridd a hadau, creonau pensil a thaflenni lliwio, yn ogystal ag adnoddau i fyfyrwyr i gefnogi eu llesiant. Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys dolenni at Wasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol megis cwnsela a gyrfaoedd. 

Mae’r Brifysgol yn falch iawn o gefnogi’r Wythnos Llesiant, ac yn cymeradwyo’r hyn y mae Undeb y Myfyrwyr yn ei wneud er mwyn gwarchod iechyd a lles y myfyrwyr. Yn ôl Rhys Dart, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr:

“Mae Wythnos Llesiant Undeb y Myfyrwyr yn fuddiol i’r myfyrwyr. Rydym fel Prifysgol yn ymwybodol sut mae’r pandemig wedi effeithio ar les myfyrwyr yn gyffredinol, ac yn benodol ar eu hiechyd meddwl. Ein blaenoriaeth o hyd yw gwarchod iechyd a diogelwch ein myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach.”

“Mae adran Gwasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol yn darparu cymorth cynhwysfawr i fyfyrwyr drwy gyfrwng yr Hwb i fyfyrwyr, lle mae modd iddynt ddod o hyd i adnoddau sy’n cynnwys sgiliau astudio, cyngor cwnsela a gwybodaeth am ein gwasanaethau iechyd meddwl. Mae pob un o’n gwasanaethau ar gael arlein, ac rydym yn cynnig mynediad i gymorth 24/7 ychwanegol drwy adnoddau TogetherAll a Student Space.  Rydym hefyd yn gyfrifol am raglen CONNECT, prosiect iechyd meddwl sy’n annog myfyrwyr i gymdeithasu gyda myfyrwyr a staff eraill sydd wedi cael eu hyfforddi i gynnig cymorth.”

“Mae’r Brifysgol wedi rhyddhau gwybodaeth ac arweiniad yn ein digwyddiadau croeso ac anwytho am gyhoeddiadau ac apiau ar sut all ein myfyrwyr gael mynediad i ystod eang o wasanaethau’r Brifysgol i’w cefnogi, gan gynnwys ein gwasanaethau iechyd meddwl. Yn ogystal, rydym wedi arwain sawl ymgyrch yn benodol ar iechyd meddwl drwy’r flwyddyn i dynnu sylw’r myfyrwyr o’r cymorth sydd ar gael ar eu cyfer.”

Wellness Week

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476 

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk