Y Drindod Dewi Sant yn lansio rhaglen newydd sy’n arwain y sector mewn Astudiaethau Addysg ac ADY.


26.04.2021

Mae’n bleser mawr gan y Ganolfan Plentyndod, Ieuenctid ac Astudiaethau Addysg yn y Drindod Dewi Sant lansio eu rhaglen newydd BA (Anrh) Astudiaethau Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant.  

The Centre for Childhood, Youth and Education Studies UWTSD are delighted to be launching their new BA (Hons) Education Studies: Additional Learning Needs and Inclusion programme.

Mae’r rhaglen yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd ac mae’n arbennig o berthnasol i’r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion ymhob rhan o’r sector addysg a’u cefnogi. Mae’n arwyddocaol bod y rhaglen yn cael ei lansio ar adeg allweddol yng Nghymru gyda deddfwriaeth newydd Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys  Addysg (Cymru) yn dod i rym, a chyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru newydd yn 2022.

Mae’r rhaglen hefyd â ffocws ar gefnogi darpariaeth ddwyieithog, gyda chyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly bydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol sy’n gallu cefnogi’r agenda ADY ddwyieithog yng Nghymru.  Bydd sgiliau dwyieithog o’r fath yn hanfodol ac yn cefnogi myfyrwyr i ymgymryd ag ystod eang o yrfaoedd yn y sector addysg.  

Mae Laura Hutchings, Cyfarwyddwr Rhaglen y rhaglen newydd, yn tynnu sylw at fuddion allweddol y rhaglen newydd. Meddai:

Bydd y rhaglen newydd yn caniatáu i fyfyrwyr archwilio ac ymgysylltu ag ystod o gysyniadau’n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol a chynhwysiant.   Mae gennym gysylltiadau agos â Chymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru, ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn ardal Abertawe, felly bydd ein myfyrwyr yn cael profiad ymarferol wrth astudio.   Ar hyn o bryd, ni yw’r unig sefydliad yng Nghymru sy’n cynnig cwrs israddedig sy’n canolbwyntio ar anghenion dysgu ychwanegol mewn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg.    Un o nodau craidd Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 yw creu system ddwyieithog i gefnogi disgyblion 0-25 oed ag ADY yng Nghymru, felly mae’r rhaglen hon yn datblygu ymhellach set sgiliau unigolion sy’n bwriadu ymuno â’r gweithlu addysg yng Nghymru.”  

Mae Helen Griffiths yn un o’r darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac mae’n croesawu’r cyfleoedd y bydd y modylau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn eu darparu ar gyfer myfyrwyr.   Ychwanegodd:

 “Rydym yn darparu cyfle unigryw i ganiatáu i’n myfyrwyr gael cymhwyster dwyieithog ym maes anghenion dysgu ychwanegol a chynhwysiant.  Mae hyn yn rhoi buddion ychwanegol i’n myfyrwyr wrth iddyn nhw wneud cais am waith yn y dyfodol.  “

Mae’r rhaglen yn cael ei chynnig ar gampws y Drindod Dewi Sant yn Abertawe ac mae’n darparu ystod o fodylau’n cynnwys Ymddygiad a Dysgu: Ymagweddau at Reolaeth Dosbarth, Gwaith Therapiwtig gyda Unigolion, a Llesiant mewn Addysg.   Mae’r modylau’n rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio damcaniaeth, deddfwriaeth a pholisi sy’n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac mae’n dwysau dealltwriaeth myfyrwyr o gysyniadau allweddol yn y maes megis cydweithio amlasiantaethol, arfer sy’n canolbwyntio ar unigolion, a diogelu dysgwyr agored i niwed.  

Mae cyfleoedd ychwanegol o fewn y rhaglen yn cynnwys wythnos gyflogadwyedd, darlithwyr gwadd o blith arbenigwyr yn y maes a thystysgrifau ychwanegol megis diogelu a chefnogi’r ystafell ddosbarth gynhwysol drwy dechnoleg.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen cysylltwch â Laura Hutchings laura.hutchings@uwtsd.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am fodylau cyfrwng Cymraeg a chyfleoedd am gyllid ychwanegol ar gyfer cyfrwng Cymraeg cysylltwch â Helen Griffiths helen.a.griffiths@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076