Y Drindod Dewi Sant yn penodi athro ymarfer newydd


26.05.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi  Andrew Campbell, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth  Cymru yn Athro Ymarfer.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has appointed Andrew Campbell, Chair of the Wales Tourism Alliance as a Professor of Practice.

Rhoddir y teitl 'Athro Ymarfer' i unigolyn i anrhydeddu a chydnabod y person hwnnw am gyflawni rhagoriaeth academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy'n cyd-fynd â bwriadau strategol y brifysgol.

Tan yn ddiweddar, Andrew oedd Is-Gadeirydd Twristiaeth Sir Benfro ond ar hyn o bryd mae'n aelod o nifer o bwyllgorau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant gan gynnwys Grŵp Tasglu Twristiaeth Llywodraeth Cymru, Grŵp Ymateb Brys Diwydiant Twristiaeth y DU, Fforwm Rhanbarthol Croeso Cymru, Bwrdd Sgiliau Lletygarwch a Thwristiaeth Cymru, Porthladdoedd Cymru/Iwerddon, prosiect Interreg y Gorffennol a'r Presennol, Cysylltiadau Hynafol a Grwpiau Rhanddeiliaid Llwybrau Celtaidd, Grŵp Twristiaeth Ffydd Esgobaeth Tyddewi, Fforwm Trafnidiaeth Gogledd Sir Benfro – a chan ei fod wedi'i leoli yn Abergwaun, mae’n un o Ymddiriedolwyr yr atyniad Last Invasion Tapestry.

Meddai Andrew: "Roedd y penodiad yn newyddion hyfryd ac annisgwyl ac mae’r anrhydedd yn golygu llawer i mi. Mae’r Drindod Dewi Sant wedi hen ennill ei phlwyf am ddatblygu rhaglenni academaidd arloesol, blaengar sy'n canolbwyntio ar y diwydiant – a hynny dros nifer o flynyddoedd, mae wedi creu graddedigion rhagorol sydd wedi mynd ymlaen i wneud eu marc yn y sector twristiaeth. Mae'n wir yn sefydliad sydd wedi'i wreiddio'n lleol ac sydd wedi'i gysylltu'n fyd-eang, gan ddylanwadu ar ddatblygu busnes ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Ar adeg pan fo'r byd wedi newid, sy’n creu heriau sylweddol yn yr economi ymwelwyr, yn enwedig o ran sgiliau a hyfforddiant, edrychaf ymlaen at ddarparu persbectif ehangach yn y diwydiant i helpu gwaith yr adran.

Meddai’r Athro Wendy Dearing, Deon Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol: "Mae Andrew yn ymuno â nifer o unigolion eithriadol sy'n gweithio gyda'r brifysgol i ddod â'u harbenigedd unigryw a phroffesiynol er budd ein myfyrwyr. Mae rôl Athrawon Ymarfer yn ein galluogi i weithio gyda phartneriaid sydd ag arbenigedd penodol sy'n gysylltiedig â'n nodau strategol nad ydyn nhw weithiau'n dod drwy'r llwybr academaidd traddodiadol. Drwy gymryd rhan yn ein darpariaeth, gallwn wella mynediad at ystod o sgiliau diffiniedig i gefnogi darpariaeth academaidd ac adeiladu ar ein henw da sy'n prysur fynd o nerth i nerth am ddarparu sgiliau graddedigion yng nghyd-destun cyflogadwyedd, cynaliadwyedd ac addysg a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â gwaith."

Ar ôl gadael yr ysgol, astudiodd Andrew Reolaeth Gwestai am dair blynedd yng Ngholeg Prifysgol Birmingham (sef Coleg Bwyd, Twristiaeth ac Astudiaethau Creadigol Birmingham gynt). Wedyn enillodd brofiad ymarferol yn gweithio yn y sectorau gwestai, arlwyo ac ymgynghori sefydliadol. Astudiodd yn rhan-amser ar gyfer gradd Meistr mewn Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae wedi gweithio yn y sectorau addysg bellach ac uwch. Hyd at fis Medi 2017, bu'n Bennaeth yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch yn Y Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk