Y Drindod Dewi Sant yn penodi Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu


20.09.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Jonathan Batty yn Gyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu.  

 Jonathan Batty

Bydd Jonathan yn gyfrifol am arwain y gwaith o ddatblygu a chyflwyno strategaeth marchnata a chyfathrebu integredig ar draws y Brifysgol.

Yn wreiddiol o Sheffield, ymunodd Jonathan â’r Drindod Dewi Sant o Brifysgol yr Esgob Grosseteste yn Lincoln lle mai ef oedd â rôl Cyfarwyddwr Marchnata, Recriwtio a Chyfathrebu. 

Cyn hynny mae wedi bod yn aelod o’r tîm Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr ym Mhrifysgol Sheffield ac mae wedi gweithio mewn asiantaeth farchnata, gan gyfrannu ei arbenigedd ynghylch defnyddio system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid a strategaethau marchnata cynnwys i wella perfformiad busnes. 

Mae Jonathan yn arweinydd profiadol yn y sector addysg uwch sydd wedi ei alluogi i ddatblygu dealltwriaeth gynhwysfawr o’r heriau cenedlaethol a rhyngwladol ehangach sy’n wynebu prifysgolion yn y DG wrth iddynt geisio denu myfyrwyr a diogelu cyllid.

Mae ganddo hanes o greu a gweithredu strategaethau marchnata cynaliadwy a defnyddio dull ar sail data, gan ganiatáu ar yr un pryd greadigrwydd a mewnbwn gan y tîm ehangach o randdeiliaid wrth ddatblygu strategaethau yn unol ag amcanion sefydliadol. Mae’i arbenigedd yn cynnwys marchnata digidol ac yn benodol defnyddio marchnata cynnwys a hysbysebu arddangos yn rhan o ymgyrchoedd marchnata llwyddiannus.

Meddai Jonathan ar ôl cael ei benodi:  “Ces fy nghymell i ymuno â’r Drindod Dewi Sant am fy mod yn credu bod y Brifysgol ag uchelgais i gael ei chydnabod a’i pharchu ar draws y byd.   Credaf fod y Drindod Dewi Sant yn cynnig amgylchedd rhagorol i’w staff, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda chydweithwyr sydd â sgiliau ategol i weithredu strategaethau a fydd yn gyrru’r Brifysgol yn ei blaen ac yn sicrhau ei bod yn recriwtio myfyrwyr i’w rhaglenni a’i champysau.  Mae gen i foeseg waith gref ac rwy’n awchu am y cyfle i gyfrannu at dwf y Brifysgol yn y dyfodol, yn enwedig wth iddi edrych ymlaen at ddathlu ei deucanmlwyddiant yn 2022.’

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Hoffwn i groesawu Jonathan i’r Drindod Dewi Sant ac edrychaf ymlaen at weithio gydag ef yn rhan o dîm arwain y Brifysgol. Mae hwn yn benodiad pwysig wrth i ni weithio gyda’n gilydd i gyflawni newid trawsffurfiol. Bydd Jonathan yn darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer y timau proffesiynol Marchnata a Chyfathrebu wrth i ni geisio gwella ein gweithgareddau recriwtio myfyrwyr a’n presenoldeb yn y farchnad yn y DG ac yn rhyngwladol.”