Y Drindod yn penodi Kim Ann Williamson MBE yn Athro Ymarfer er Anrhydedd


11.08.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Kim Ann Williamson MBE, Cydlynydd Lleol y Gwasanaeth Sifil ar gyfer Cymru, ac Arweinydd Rhaglen Amcanion Strategol Grŵp Arweinyddiaeth Atal Caethwasiaeth Cymru a chadeirydd Grŵp Darparu Hyfforddiant Caethwasiaeth fodern y DU, yn Athro Ymarfer er Anrhydedd yn y Brifysgol.

The University of Wales Trinity Saint David has appointed Kim Ann Williamson MBE, the Civil Service Local Coordinator for Cymru Wales, and the Strategic Objectives Programme Lead for the Wales Anti-Slavery Leadership Group and chair of the UK Modern Slavery Training Delivery Group, as a Professor of Practice at the University.

Rhoddir y teitl ‘Athro Ymarfer er Anrhydedd’ i unigolyn i anrhydeddu a chydnabod y person hwnnw am ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Mae’r Athro Williamson wedi bod yn was sifil ers dros 37 blynedd ac mae ganddi brofiad ac arbenigedd sylweddol o’r amgylchedd cyfiawnder troseddol wedi gweithio ar draws portffolios plismona ac erlyn. Dechreuodd ei gyrfa plismona sifiliaid yn 1984 yn yr Heddlu Metropolitanaidd, ac mae hi wedi gweithio yn New Scotland Yard ac Is-adrannau’r heddlu’n gweithio ar draws nifer o adrannau fel CID, Timau Trais Domestig ac Amddiffyn Plant.

Meddai’r Athro Wendy Dearing, Deon yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd: “Mae’n bleser mawr gennym groesawu’r Athro Williamson i rôl Athro Ymarfer yn y Brifysgol. Mae’n ymuno â nifer o unigolion eithriadol sy’n gweithio gyda’r brifysgol i gynnig eu harbenigedd unigryw a phroffesiynol er budd ein myfyrwyr. Mae rôl Athrawon Ymarfer yn ein galluogi i weithio gyda phartneriaid ag arbenigedd penodol sy’n gysylltiedig â’n nodau strategol ac nad ydynt weithiau yn dod drwy’r llwybr academaidd traddodiadol. Trwy fod yn rhan o’n darpariaeth, gallwn gyfoethogi’r mynediad at ystod o sgiliau diffiniedig i gefnogi darpariaeth academaidd ac adeiladu ar ein henw da sy’n gwella’n gyflym am ddarparu sgiliau graddedigion yng nghyd-destun cyflogadwyedd, cynaliadwyedd ac addysg a hyfforddiant cysylltiedig â gwaith.”

Dywedodd yr Athro Williamson “Mae fy mhenodiad yn Athro Ymarfer yn anrhydedd fawr ac yn gyfnod o falchder yn fy nhaith gyrfaol. Rwyf bob amser wedi bod yn angerddol am yr angen i unrhyw ddysgu a datblygu cysylltiedig â gwaith gynnwys cyfleoedd academaidd. Mae cael y cyfle i weithio'n agos gyda'r brifysgol sydd ag enw rhagorol o ddatblygu rhaglenni academaidd arloesol a newydd ynghyd â chysylltiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn wych.

“Rwy’n gyffrous ac yn edrych ymlaen at gefnogi myfyrwyr trwy eu profiad dysgu ac i helpu gyda gwaith Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol.”

Mae brwdfrydedd yr Athro Williamson dros ofal dioddefwyr a’i dealltwriaeth dilys o gymhlethdodau anghenion dioddefwyr wedi bod wrth wraidd pob rôl y mae hi wedi ymgymryd ag ef ynghyd â phenderfyniad i yrru a dylanwadu ar newid. Trosglwyddodd i Wasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yn 1997 gan weithio yn Llundain, Wiltshire a Chymru yn gweithio mewn rolau arweinyddiaeth a gwaith achos.

Yn ystod yr amser hwn, wrth weithio mewn llysoedd troseddol ar draws y DU, fe welodd y canlyniadau y gellid eu cyflawni drwy ymagwedd aml-asiantaeth. Mae’r Athro Williamson wedi arwain Timau Darparu Gweithredol o fewn Unedau Ynadon, Llys y Goron a Gwaith Achos Cymhleth ac mae hi wedi bod yn dyst i droseddolrwydd o bob lefel wedi gweithio ochr yn ochr ag Erlynwyr, Heddweision, y Bar, a dioddefwyr trais i ddod â throseddwyr gerbron y llys a sicrhau bod dioddefwyr wrth wraidd y profiad cyfiawnder troseddol. Mae hi hefyd wedi arwain prosiectau gofal dioddefwyr fel mentrau ‘No Witness No Justice’ a’r Cod Ymarfer Dioddefwyr.

Bu’r Athro Williamson yn fodel rôl dylanwadol yn yr arena caethwasiaeth fodern am dros 10 mlynedd. Yn Arweinydd Rhaglen Amcanion Strategol Grŵp Arweinyddiaeth Atal Caethwasiaeth Cymru ers 2012, mae hi wedi bod yn offerynnol wrth ddarparu gweledigaeth glir a arweiniodd at hyfforddiant aml-asiantaeth, y mae ei lwyddiant wedi ennyn cydnabyddiaeth yn lleol a chenedlaethol. Ar y cyd ag Adran Hyfforddi Heddlu De Cymru, cyd-weithredodd y cwrs tridiau ‘Caethwasiaeth Fodern Troseddu Cyfundrefnol’ Hydra ar gyfer Swyddogion Gorfodi’r Gyfraith ac Erlynyddion Gwasanaeth Erlyn y Goron ac Eiriolwyr y Goron.

Y cwrs hwn oedd y cyntaf o’i fath yng Nghymru a’r DU. Mae’r Athro Williamson wedi bod yn offerynnol wrth ddylunio, gweithredu a chyflwyno Llwybr Gofal Dioddefwyr Cymru a Chynadleddau Asesu Risg Aml-asiantaeth Caethwasiaeth Fodern (MARACS). Mae hi hefyd wedi cadeirio Grŵp Hyfforddi Atal Caethwasiaeth Cymru i gyflwyno amrywiaeth o becynnau hyfforddi’n llwyddiannus a Grŵp Adolygu Gwaith Achos Atal Caethwasiaeth Cymru, oedd y grŵp cyntaf o’i fath yn y DU. Mae hi wedi chwarae rôl bartneriaeth ganolog mewn grwpiau

dylanwadol fel Grŵp Bygythiad Atal Caethwasiaeth Cymru, Bwrdd Crimestoppers Cymru a Grŵp Porth Cymru Gyfan. Yn 2020 bu’n rheolwr prosiect ar Ymateb Covid 19 Cymru i Gaethwasiaeth Fodern.

Ar lefel DU, mae’r Athro Williamson yn cadeirio Grŵp Cyflwyno Hyfforddiant Caethwasiaeth Fodern y DU sy’n adrodd i’r Bwrdd 3P Cenedlaethol sef Grŵp Llywodraethu Strategol y DU ar gyfer Atal, Amddiffyn a Pharatoi Cydrannau’r Strategaeth Caethwasiaeth Fodern a gaiff ei gadeirio gan yr Asiantaeth Trais Cenedlaethol (NCA) ac Ynni Busnes ac Ynni Diwydiannol (BEIS). Sefydlodd hi’r grŵp hwn yn 2018 a nawr mae’n gyfrifol am oruchwylio nifer o Grwpiau Tasg a Gorffen Hyfforddi perthnasol i sectorau dylanwadol allweddol.

Mae’r Athro Williamson hefyd wedi’i chydnabod am ei chyfraniad at fyd addysg drwy nifer o swyddi gan gynnwys Athro Gwadd ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr a Chymrawd Gwadd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae hi’n ddarlithydd profiadol yn cyflwyno sesiynau ar gaethwasiaeth fodern mewn cyrsiau Llywodraethu Byd-eang, Hedfan, Troseddeg, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau ac mae hi wedi darlithio ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Met Caerdydd.

Roedd hi’n offerynnol wrth gyhoeddi Canllaw Prifysgolion i Gaethwasiaeth Fodern, wedi’i gefnogi gan Brifysgolion y DU, ac mae hi hefyd yn aelod o’r Ganolfan Ryngwladol Rheoli Gwydnwch Lletygarwch a Hedfan (ICHARM) ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr.

Mae’r Athro Williamson yn enwog am ei gwaith rhyngwladol ar gaethwasiaeth fodern ac fe arddangosodd ei gwaith a datblygiad hyfforddiant yn ‘Cymru’n Gweithredu yn erbyn Masnachu Pobl’ (GRETA) yn Strasburg yn 2017.

Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys rolau siaradwr gwadd aml mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol a gweithio gyda gwestywyr a chwmnïau hedfan am lawer o flynyddoedd i godi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern a lansio canllaw hedfan rhyngwladol ar gaethwasiaeth fodern. Mae’r Athro Williamson wedi gweithio’n agos gyda ICMPD, y Gymdeithas Cludiant Awyr Rhyngwladol (IATA), Emirates Airlines, Llu Ffiniau’r DU a Chymdeithas Peilotiaid Cwmnïau Awyr Prydain. Mae’n Hyfforddwr IATA ac yn hwyluso gweminarau gyda staff Emirates Airlines.

Mae cariad yr Athro Williamson at ei gwaith a’i brwdfrydedd am ymgysylltu â’r gymuned wedi’u cydnabod drwy ddyfarnu iddi Wobrau Rhagoriaeth CPS dros nifer o flynyddoedd a gymeradwyodd ei hymrwymiad a’i chariad at wasanaethu’r cyhoedd, yn cynnwys gofal dioddefwyr, ac amrywiaeth a chynhwysiant. Yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2018, fe ddyfarnwyd iddi’r anrhydedd o fod yn Aelod o’r Ymerodraeth Brydeinig (MBE) am Wasanaethau i’r Gyfraith a Threfn. Yn 2018 penodwyd yr Athro Williamson i’r 100 Dylanwadwr Mwyaf ar y Mynegai Caethwasiaeth Fodern.

Ymhlith ei chyhoeddiadau mae ei chyfraniad i ‘The Palgrave International Handbook of Human Trafficking’ ar ymagwedd Cymru at gaethwasiaeth fodern.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk