Y Garfan Gyntaf o Fyfyrwyr yn Graddio o’r Rhaglen Peirianwyr Mentrus


05.07.2021

Mae’r garfan gyntaf o fyfyrwyr wedi graddio o raglen Peirianwyr Mentrus ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

The first cohort of students have graduated from an Enterprising Engineers programme at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD.)

Mae’r cwmni technoleg newydd iungo Solutions wedi dylunio a darparu rhaglen gydgwricwlaidd i gynorthwyo peirianwyr israddedig i ddatblygu sgiliau parod at waith a gwybodaeth am yrfaoedd mewn entrepreneuriaeth. Darparwyd y rhaglen beilot trwy gydweithrediad â’r Drindod Dewi Sant a’r Academi Frenhinol Peirianneg, gyda charfan o 20 o fyfyrwyr.

Cafodd prosiectau o bob rhan o Ddiwydiant De Cymru eu curadu gyda chymorth cyfleuster MADE y Drindod Dewi Sant. Roedd cwmni integreiddio roboteg, Reeco, gwneuthurwr meysydd chwarae cynhwysol, G L Jones, a'r ganolfan hyfforddi gweithgynhyrchu digidol, DMIW, ymhlith y cwmnïau wnaeth osod briffiau prosiectau’r myfyrwyr.

Meddai Rachel Davies, Cyfarwyddwr DMIW: “Mae’r rhaglen Peirianwyr Mentrus yn cynnig profiad heriol a buddiol unigryw i fyfyrwyr mewn diwydiant, yn ogystal â sefydliadau megis Canolfan Arloesi Cymru ar gyfer Gweithgynhyrchu Digidol, trwy ddarparu mecanwaith i ryngweithio â pheirianwyr y dyfodol a mynd i’r afael â phroblemau busnes cyffredin mewn amgylchedd byd go iawn.

“Gwnaeth agwedd a phroffesiynoldeb y myfyrwyr tuag at y prosiectau, ynghyd â’u cyflwyniadau terfynol, argraff dda arnaf, yn enwedig yr ystyriaethau ehangach a wnaed ynghylch y marchnadoedd a’r cyfleoedd busnes.”

Cwblhaodd y myfyrwyr ddeuddeg gweithdy sgiliau mentrus, gan ddysgu am ddamcaniaethau dylunio, datblygu cynnyrch, marchnata a strategaeth, materion cyfreithiol ac ariannol, a rheoli cyfalaf dynol. Cefnogwyd y gwaith o gyflwyno’r rhaglen gan siaradwyr gwadd o gwmnïau  newydd sydd â’r potensial i dyfu megis Ship Shape.

Meddai Alistair Baillie, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredu Ship Shape: “Roedd yn bleser bod ar y panel ar gyfer Peirianwyr Mentrus a gwrando ar gyflwyniadau’r myfyrwyr. Yn amlwg mae talent yn y Drindod Dewi Sant, o ran y staff addysgu a’r myfyrwyr sy’n ei mynychu. Mae’n ymddangos bod Peirianwyr Mentrus yn gwrs gwerth chweil ac rwy’n hapus fy mod wedi’i gefnogi.”

Daeth y rhaglen i ben ar 23 Mehefin gyda chyflwyniadau myfyrwyr ger bron panel o feirniaid sy’n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant. Cefnogwyd y digwyddiad gan Barclays Eagle Labs Caerdydd, Ship Shape, a Chanolfan Arloesi Cymru ar gyfer Gweithgynhyrchu Digidol (DMIW).

Meddai Niki Haggerty-James, Rheolwr Ecosystemau yn Barclays Eagle Labs Caerdydd: “Roedd Barclays yn falch iawn i fod yn rhan o’r rhaglen a gweld y talent peirianneg sy’n datblygu yn y Drindod Dewi Sant. Mae galluogi graddedigion i gael mynediad at fentoriaeth a chefnogi cenedlaethau’r dyfodol o beirianwyr yn hanfodol i economi Cymru.”

Dengys arolwg bod 98% o fyfyrwyr yn credu bod Peirianwyr Mentrus wedi bod o fudd i’w cyflogadwyedd. Roedd yr holl fyfyrwyr o’r farn fod y gweithdai’n rhai difyr.

Meddai Jessica Leigh Jones MBE, Prif Weithredwr iungo Solutions ac Athro Gwadd yn y Drindod Dewi Sant: “Mae wedi rhoi boddhad mawr gweld y myfyrwyr yn tyfu ac yn datblygu yn ystod eu taith gyda Pheirianwyr Mentrus. Dyma raglen unigryw sydd nid yn unig wedi esgor ar ddeilliannau cadarnhaol i fyfyrwyr, ond hefyd wedi cryfhau perthnasoedd rhwng y brifysgol a diwydiant lleol.”

Mae gan iungo gynlluniau i gyflwyno’r rhaglen Peirianwyr Mentrus fel gwersyll haf eleni ar gyfer myfyrwyr coleg y gallai eu profiad dysgu fod wedi cael ei darfu gan covid-19.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk