Y Picnic Perffaith


24.06.2021

Mae’n wythnos y picnic, ac wrth i ni edrych ymlaen at y penwythnos, fe ofynnon ni i Lisa Fearn sy’n rhedeg caffi ‘Y Sied @ Yr Egin’ beth fyddai’r picnic perffaith iddi hi...

Lisa Fearn

Estynnwch y brechdanau...mae’n wythnos y picnic.

Wythnos i ddathlu bwyd yn yr awyr agored, ac yn ôl y rhagolygon  bydd yr haul yn tywynnu. Mae Mehefin yn fis hyfryd, mae bron yn fis anghofiedig wedi’i wasgu rhwng y gwanwyn a’r haf. I lawer mae’n fis yr arholiadau, ac wedyn bydd yr haf yn gallu cychwyn go iawn. Mae Mehefin yn fis gwych i gael picnic, dyw hi ddim yn rhy boeth nac yn rhy oer.  Mae dyddiau hir diofal yr haf yng Nghymru yn cychwyn nawr.  

Mae hirddydd haf (y diwrnod hiraf ar  Fehefin 21ain) wedi mynd heibio, mae’r tymheredd wedi twymo ac rydym yn symud yn gyflym i fisoedd poethaf y flwyddyn a gwyliau haf y Brifysgol.  Gyda hyn daw cyffro tripiau i’r traeth a phicnics, barbeciws a bwyta yn yr awyr agored yn yr ardd gyda ffrindiau a theulu. Rwy’n dwlu ar fisoedd yr haf.  

Felly beth yw’r picnic perffaith i chi??

I mi, mae picnics yn golygu cynifer o bethau.  O dreulio prynhawniau’n diddanu fy mhlant bach ar flancedi yn yr ardd, i bicnics ar feinciau mewn gwersylloedd yn Ffrainc yn bwyta Camembert a baguettes.  Yn fwy diweddar, mae ein picnics wedi bod yn fwy tawel ac ychydig yn uwch eu safon, wrth i’m teulu sydd bellach yn hŷn, fwynhau picnics haf yn yr ardd gyda byrddau a chadeiriau, llieiniau bwrdd a gwin, yn wahanol iawn i’n dyddiau yn llusgo plant bach wrth ein cwt.  Rydym yn gwledda ar lawer mwy na baguette wedi’i dorri’n ddarnau, ac yn wir mae holl beth y picnic yn uchafbwynt i dreulio prynhawn yng nghwmni ein gilydd yn pobi a pharatoi am ein gwledd yn yr ardd. 

Rwy’n dwlu ar ddigwyddiad neu barti, rhywbeth i’w gynllunio a’i greu, a dyna’n union beth yw picnic.  Esgus perffaith i fynd ati nerth eich pen a chreu rhywbeth ysblennydd, rhywbeth sy’n achlysur ac yn atgof.  Mae bwyd yn bwysig iawn wrth gwrs, ond nid yn fwy na’r olygfa ei hun.  Mae’r bwrdd, y blodau, y gwydrau a’r goleuo i gyd yr un mor bwysig er mwyn creu'r teimlad WAW hwnnw.  Mae’r picnic perffaith yn wobr i chi am yr ymdrech ychwanegol honno. 

I’r gwrthwyneb mae’r eiliad annisgwyl hwnnw, taflu popeth i mewn i fasged a chyrraedd y traeth cyn yr heidiau, yr un mor bleserus.  Anghofiwch frechdanau llipa, ewch am ‘gallwn ei wneud ar ôl cyrraedd’.  Rhowch y bara yn y fasged, ychwanegu caws, picls a chyllell fara miniog a gwneud eich brechdanau ar y pryd.  Cofiwch ychwanegu ffrwythyn cyffrous, mae pîn afal neu felon fel arfer yn gwneud y tro, ond peidiwch ag anghofio’r ‘wet wipes’ neu glwtyn gwlyb i sychu’r bysedd gludiog ‘na!

Beth bynnag wnewch chi, peidiwch â meddwl bod rhaid i chi wario ffortiwn.  Cadwch bopeth yn syml, cadwch bopeth yn gartrefol a chadwch bopeth yn ddiogel.  Wrth hynny rwy’n meddwl, os oes angen buddsoddi mewn unrhyw beth, dylai hwnnw fod yn flwch oeri, cadwch eich cigoedd a’ch cynnyrch llaeth yn oer.  Bydd ychydig o ganiau oer wedi’u pacio wrth ochr y llenwadau’n cadw’r tymheredd i lawr a’ch bwyd yn ddiogel i’w fwyta.  

Gobeithio cewch chi wythnos y picnic gwych, a haf gwych.

 Lisa x

Quiche

Fy hoff ryseitiau… Wel, siŵr o fod fy nhartenni picnic fydd yn gorfod ymddangos fan hyn, ac rydym yn hoff iawn o baratoi’r rhain fel prydau yng Nghaffi Yr Egin yn ddyddiol mewn bocsys â salad – y cinio perffaith!  Quiches bach syml rydym ni wedi’u gwneud gynifer o weithiau yn yr ysgol goginio. Mae plant yn dwlu arnyn nhw (hyd yn oed os nad ydyn nhw’n hoffi quiche) ac mae oedolion yn dwlu arnyn nhw hefyd.  Dyma’r rysáit.

Cynhwysion

 I’r Toes

250g blawd plaen  

125g menyn

1 wy mawr

 ychydig o ddŵr oer

 

 Y Llenwad

 60ml llaeth

60ml hufen dwbl

 1 wy (wedi’i guro)

 Halen a Phupur

 Darnau o gig moch (wedi’u ffrïo) neu ham

 Llysiau neu ffrwythau’r tymor;

 

Y Casyn Crwst  

Twymwch y ffwrn i 200°c

Rhowch y blawd a phinsiad o halen mewn powlen, ychwanegu’r menyn a’i rwbio i mewn i’r blawd nes ei fod yn debyg i friwsion bara.  Ychwanegwch yr wy, a’u cymysgu i wneud toes y crwst.  Gwasgwch y toes i mewn i belen, gan adael y bowlen yn hollol lân!!

 Os oes amser gennych, rhowch y toes yn yr oergell am 20 munud

I wneud y quiche

Rholiwch y toes allan ar arwyneb wedi’i ysgeintio â blawd  – dylai fod oddeutu 3mm o drwch.  Defnyddiwch y toes i leinio cas/tun fflan bach, neu gwnewch dartenni unigol mewn tun myffin.  Gwnewch dyllau bach yn y toes gyda fforc ac wedyn ei bobi yn y ffwrn am 10 munud ar 200°C.

Curwch yr wy, ychwanegu’r llaeth a’r hufen a halen a phupur. Rhowch gig moch wedi’i ffrio ar waelod y casys crwst wedi’u coginio ac ychwanegu cymysgedd yr wy ar ei ben, gydag unrhyw lysiau tymhorol i ddilyn e.e. asbaragws / brocoli porffor / puprynnau / tomatos / madarch  

Pobwch nhw yn y ffwrn am oddeutu 20 munud tan iddyn nhw galedu. Tynnwch nhw o’r ffwrn, eu gadael i oeri a’u cadw yn yr oergell tan iddyn nhw gael eu bwyta...perffaith i’r picnic