Ymladdwr tân yn troi’n animeiddiwr – drwy radd ran-amser yn Y Drindod Dewi Sant


14.07.2021

Mae ymladdwr tân Abertawe Gareth Lewis yn creu gyrfa newydd iddo'i hun yn animeiddiwr ar ôl ennill gradd dosbarth cyntaf mewn Animeiddio Cyfrifiadurol 3D ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Swansea firefighter Gareth Lewis is forging a new career for himself as an animator after achieving a first-class degree in 3D Computer Animation from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Mae dewis Gareth o radd yn adlewyrchu diddordeb hirdymor mewn cyfrifiadura ac animeiddio.

"Cwblheais i Ddiploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio yn Athrofa AU Abertawe ym 1993 ond es i ddim ymhellach ar y pryd," meddai. "Bu cyfrifiaduron yn fy nghyfareddu ers roeddwn i’n ifanc. Am wn i mai’r hyn sydd o ddiddordeb i mi yw’r broses o greu delweddau yn fwy na dylanwad unrhyw artist penodol. "

Wedi'i ysbrydoli gan y dywediad, "Dewch o hyd i swydd rydych chi'n mwynhau ei gwneud, ac wedyn ni fydd yn rhaid i chi byth weithio diwrnod yn eich bywyd," penderfynodd archwilio opsiynau ar gyfer astudio’n lleol a gweithiodd y brifysgol i greu ateb hyblyg.

"Cysylltais i â Phil Organ, pennaeth y cwrs, a oedd yn ddefnyddiol iawn ac fe wnaethom ei nodi o'r fan honno," meddai Gareth.

Llwyddodd i jyglo ei swydd yn ddyn tân gyda'i astudiaethau diolch i gefnogaeth ei ddarlithwyr a'i deulu.

"Gallwn yn aml reoli darlithoedd ac aseiniadau o amgylch fy ngwaith shifft ond trefnwyd bron pob un o'm gwyliau hefyd i ganiatáu terfynau amser," meddai. "Jyglo gwaith ac astudio trafodaethau cyson gyda theulu sy'n deall. O anghenraid, dysgais yn gyflym sut i reoli fy amser a hyd yn oed gyflwyno gwaith yn gynnar pan oedd rhaid i mi."

"Gareth yw un o'r myfyrwyr mwyaf hael a chymwynasgar dwi wedi cwrdd â nhw....a hefyd un o'r rhai mwyaf cydwybodol!" meddai Phil Organ (Rheolwr Rhaglen, BA Animeiddio Cyfrifiadurol). "I gyd-fynd â'i wasanaeth tân, bob tymor dyma ni’n gweithio allan da fodylau i’w gwasgu ble - a phryd - ar gyfer y flwyddyn i ddod! Moeseg gwaith gwych ac animeiddiadau gwych, a chyda'r amrywiaeth o sgiliau sydd ganddo rwy’n hollol ffyddiog  y bydd e’n gwneud yn dda ar ôl graddio."

"Roedd y cwrs yn ehangach o lawer ei gwmpas nag yr oeddwn i wedi'i ddychmygu" meddai Gareth. "Nid yn unig y byddem ni’n gweithio drwy bob rôl mewn llifoedd gwaith animeiddio 3D - y mae llawer ohonynt yn rolau ar wahân yn y diwydiant - ond hefyd astudiaethau ffilm, meddwl beirniadol a sgiliau entrepreneuraidd."

Erbyn hyn mae ganddo waith llawrydd mewn stiwdio ffilm allweddol yng Nghymru ac mae'n archwilio cyfleoedd pellach yn y diwydiant, wedi'i helpu nid yn unig gan ei gymhwyster ond hefyd gan y profiad allgyrsiol a enillodd  yn ystod y cwrs.

"Roedd gen i reol i beidio â dweud na wrth gyfleoedd yn ystod y cwrs," meddai. "O gyflwyniadau ein darlithwyr, cymerais ran mewn nifer o brosiectau allgyrsiol ac mae rhai o'r rhain eisoes wedi arwain at waith llawrydd. Roedd y cynghorydd gyrfaoedd Melanie Hall (y cynghorydd gyrfaoedd mwyaf brwdfrydig ar y ddaear o bosibl) yn help mawr gyda fy CV ac yn anogaeth enfawr i fynd amdani 'allan yno'.

Mae'n ychwanegu y byddai'n bendant yn argymell y cwrs i eraill.

"Daeth pob un o'r darlithwyr,  Phil Organ, Al Kang a Scott Smith, â'u profiad (a'u cymeriadau) i'w haddysgu gydag amrywiaeth fawr," meddai. "Galla i ddweud yn bendant mai po fwyaf y byddwch chi’n ei roi i mewn, mwyaf i gyd y byddwch chi’n elwa ac wrth orffen rwy ar fy ennill yn enfawr o ran y profiad.

"Roedd y cwrs yn heriol yn artistig, yn dechnegol ac yn academaidd. Ar adegau, gall y pwysau deimlo braidd yn llethol, ond ar yr adegau hynny daw cefnogaeth y darlithwyr ac, yn bwysig, eich cyd-fyfyrwyr i'r amlwg. Doedd hyn ddim wedi'i gyfyngu i grwpiau blwyddyn sengl chwaith. Roedd cyngor a beirniadaeth ar gael gan fyfyrwyr a graddedigion sy'n datblygu yn eu gyrfa – sef arfer y gwnes i ei annog a chymryd rhan ynddo."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk