Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant yn Glanhau Traeth Llansteffan.


02.12.2021

Yn ddiweddar, cymerodd staff a myfyrwyr o Ysgol Fusnes Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ran mewn gwaith i lanhau traeth yn Llansteffan.

Mae cynaliadwyedd yn rhan hanfodol o bob rhaglen fusnes yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin. Mae'n thema hollbwysig ym mhob agwedd ar y cwrs, yn enwedig wrth godi ymwybyddiaeth a chanolbwyntio ar effaith negyddol cynhesu byd-eang ar hyn o bryd.

Meddai'r darlithydd Navdeep Randhawa o Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant,

"Yng ngoleuni cynhadledd COP26 yn ddiweddar, rydyn ni’n cydnabod ei bod hi’n bwysig i bob unigolyn wneud cyfraniad i ddiogelu'r amgylchedd a lleihau effaith cynhesu byd-eang. Ar ôl wythnosau o drafod ar y gwahanol onglau o sut y gall busnesau fod yn fwy cynaliadwy, roedd hi’n wych cymryd rhan mewn gwaith i lanhau traeth lleol. Agorodd lygaid pawb i’r ffaith mai dim ond ychydig bach o ymdrech sydd ei angen i chwarae ein rhan - ond pan fydd pob un ohonom ni’n gweithio gyda'n gilydd, gallwn ni gael mwy o effaith."

Mewn un modwl ar Heriau Busnes Byd-eang, mae'r ffocws ar yr holl ffactorau gwahanol sy'n cyfrannu i effeithiau cynhesu byd-eang. Yn ystod y modwl, mae'r dysgwyr yn chwarae rhan wrth nodi sut y gallant leihau eu hôl troed carbon. Yn rhan o'r modwl, ymwelodd myfyrwyr â Thraeth Llansteffan lle cawsant gyfle i wneud eu rhan dros yr amgylchedd, gyda'r gobaith y bydd mwy a mwy o bobl yn dilyn eu hesiampl ac yn cymryd rhan mewn arferion cynaliadwy.

Mae modwl arall ar y cwrs yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddysgu yn yr oes ddigidol,  ac  mae'r ffocws yn ymwneud â phileri cynaliadwyedd. Yn ystod y modwl hwn, rhaid i fyfyrwyr gwblhau tasgau sy’n seiliedig ar gynaliadwyedd.

 

Ychwanegodd y darlithydd Jessica Shore,

"Y nod yw creu graddedigion sydd ag ymwybyddiaeth ac awch am arferion cynaliadwy. Drwy eu cynnwys mewn gweithgareddau fel glanhau'r traeth byddan nhw’n sylweddoli maint y broblem ac yn cael dealltwriaeth o'n cyfrifoldeb yn unigol ac ar y cyd i gyfrannu i fyd iachach."

Soniodd Navdeep Randhawa hefyd,

"Chwaraeodd ein myfyrwyr ran weithredol wrth gefnogi pwysigrwydd sicrhau cynaliadwyedd o safbwynt busnes, dechreuon nhw gyda glanhau’r traeth yn Llansteffan.  Os bydd pawb yn chwarae eu rhan, boed yn fawr neu'n fach, fe welwn ni wahaniaeth.''

Meddai myfyriwr lefel 4 a gymerodd ran yn y gwaith o lanhau’r traeth,

"Mae angen i bawb gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd eu hunain, roedd rhai o'r pethau y daethom ni ar eu traws yn warthus, mae angen dyrannu rhagor o finiau."

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk