Ysgolhaig Cytgord y Drindod Dewi Sant yn mynychu cynhadledd ‘DialoguePerspectives’ i drafod Crefyddau a Bydolygon yn yr Almaen


15.12.2021

Yn ddiweddar dewiswyd Fatima Akbar Jiwani o’r Drindod Dewi Sant, Ysgolhaig Cytgord yn Ffederasiwn Rhyngwladol y Brifysgol ar gyfer Deialog Rhyng-ffydd a Rhyngddiwylliannol (IFIFICD) i fynychu’r gynhadledd DialoguePerspectives ddiweddaraf, a gynhaliwyd yn Potsdam, yr Almaen.   

UWTSD’s Fatima Akbar Jiwani, a Harmony scholar at the University’s International Federation for Interfaith and Intercultural Dialogue (IFIFICD), was selected recently to attend the latest DialoguePerspectives conference, held in Potsdam, Germany.

Er 2015, mae dros 200 o fyfyrwyr ac ymgeiswyr doethurol o dueddfrydau crefyddol a bydolygon amrywiol wedi dod at ei gilydd drwy’r rhaglen DialoguePerspectives. Gyda chymorth y Swyddfa Dramor Ffederal yn yr Almaen, mae’r rhaglen wedi’i hymestyn i lwyfan Ewropeaidd i hyfforddi darpar arweinwyr yn y byd academaidd, diwylliant, gwleidyddiaeth a  busnes i ddod yn arbenigwyr mewn deialog newydd rhyng-ffydd a bydolygon sy’n canolbwyntio ar y gymdeithas.

Eleni, fe wnaeth dros 70 o fyfyrwyr ac ymgeiswyr PhD o un deg saith o wledydd Ewropeaidd gymryd rhan yn y rhaglen ‘DialoguePerspectives’. A hwythau’n hanu o gefndiroedd amrywiol, adlewyrcha’r cyfranogwyr amrywiaeth crefyddol, gwleidyddol a chymdeithasol cymdeithasau Ewrop. Yn dilyn y gynhadledd, meddai Fatima Akbar Jiwani:

“Mae DialoguePerspectives wedi llwyddo mewn ffordd gymeradwy i ddod â chyfranogwyr o wahanol ddiwylliannau, deongliadau crefyddol a bydolygon at ei gilydd i ryngweithio, cwestiynu a chymryd rhan mewn sgyrsiau anodd.

Wrth adfyfyrio ar y profiad unigryw a phwerus hwn, rwy’n teimlo’n ddiolchgar am gael fy newis ar gyfer y cyfle hwn. Roedd cwrdd â llu o bobl o gefndiroedd diwylliannol, proffesiynol a chrefyddol amrywiol yn gam mawr ymlaen ynddo’i hun! Er bod y cyfranogwyr yn ddilynwyr crefyddau/bydolygon gwahanol, roedd gan lawer ohonynt ddealltwriaeth gynhwysfawr o draddodiadau ac arferion crefyddol. Roedd rhai ohonynt eisoes yn cymryd rhan mewn prosiectau rhyng-ffydd ac yn eiriolwyr cryf dros  gynwysoldeb yn eu cyd-destunau eu hunain. Mae dod i’w hadnabod nhw, eu heriau a’u profiadau wedi fy helpu i adfyfyrio ar fy hunaniaeth, fy nghryfderau a’m cyfraniad i fy hun i gymdeithas.  

Edrychaf ymlaen at y seminar nesaf yn Luxembourg sy’n addo rhagor o gyfleoedd i feithrin cyfeillgarwch, cydweithio a thyfu’n bersonol fel catalydd ar gyfer posibiliadau newydd.”  

Ar hyn o bryd mae Fatima Akbar Jiwani’n dilyn doethuriaeth broffesiynol mewn Astudiaethau Rhyng-ffydd ar gampws Llambed Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Yn y gorffennol mae wedi ennill gradd meistr mewn addysgu (MTeach) a gradd Meistr yn y Celfyddydau (MA) mewn ‘Cymdeithasau a Gwareiddiad Mwslimaidd’; o Sefydliad Addysg (IOE) Coleg Prifysgol, Llundain (UCL), a’r ‘Athrofa Astudiaethau Ismaili’ (IIS), Llundain. Mae hefyd wedi cwblhau gradd meistr mewn Economeg o Brifysgol Mumbai (India, 1997), gradd baglor mewn Addysg (BEd) yn 2007 a gradd Baglor (BA) arall mewn Economeg yn 1995.

UWTSD’s Fatima Akbar Jiwani, a Harmony scholar at the University’s International Federation for Interfaith and Intercultural Dialogue (IFIFICD), was selected recently to attend the latest DialoguePerspectives conference, held in Potsdam, Germany.

Wrth sôn am ei chyfnod yn y Drindod Dewi Sant, ychwanegodd Fatima Akbar Jiwani:

“Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar fy nhraethawd doethurol ar y testun ‘Archwilio profiadau myfyrwyr o ddosbarthiadau crefyddol Ismaili a'u dylanwad ar eu hunaniaeth grefyddol'.  Addysg grefyddol yw un o’r ymatebion gorau i gwestiynau dirfodol. Fe wnaeth hyn fy arwain i wneud cais am ddoethuriaeth Broffesiynol yn y Drindod Dewi Sant ar y rhaglen astudiaethau rhyng-ffydd. Fel rhan o’m doethuriaeth, rwy wedi mwynhau dysgu am amrywiol athrawiaethau crefyddol, ac rwy wedi cael y cyfle i gyfrannu nifer o bapurau ar astudiaethau rhyng-ffydd."

Dywedodd Dr Angus Slater, Darlithydd mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Rhyng-ffydd yn y Drindod Dewi Sant:

“Mae Fatima wedi cyfrannu’n fawr at ein rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol mewn Astudiaethau Rhyng-ffydd yn Llambed yn ystod ei hastudiaethau a thrwy ei gweithgaredd rhyng-ffydd allanol. Mae'r agwedd hon ar ymarfer proffesiynol ochr yn ochr â dysgu academaidd yn nodweddiadol o'n rhaglenni rhyng-ffydd yn y Drindod Dewi Sant ar lefel doethuriaeth a meistr."

Mae rhagor o wybodaeth am Ffederasiwn Rhyngwladol y Brifysgol ar gyfer Deialog Rhyng-ffydd a Rhyngddiwylliannol (IFIFICD) ar gael ar wefan y Drindod Dewi Sant.  

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076