Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Am y Tro Cyntaf Erioed yng Nghymru: Partneriaeth i Godi Safonau Twristiaeth


24.04.2015

(L to r) Michael Downie and Andrew CampbellAr ddydd Gwener 24 Ebrill 2015 cynhaliwyd lansiad Gweinidogol i ddathlu partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Gwesty’r Marriott Abertawe. Hwn yw’r tro cyntaf y gwelwyd y fath gydweithredu ym maes twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru.

Roedd y digwyddiad yn nodi dechreuad swyddogol rhaglen gradd dwy flynedd mewn Rheoli Gwestai Rhyngwladol, a ddatblygwyd gan PCYDDS a Gwesty’r Marriott Abertawe (sy’n rhan o Marriott International Inc. – un o gwmnïau lletygarwch mwyaf y byd gyda dros 4,100 o leoliadau ledled y byd). Bydd yn dod yn ganolfan rhagoriaeth o fri a fydd yn helpu i gefnogi, a chodi safonau, y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Ymhlith y rhai wnaeth siarad yn y lansio, a gynhelir yng Ngwesty 4 seren y Marriott Abertawe, oedd Gweinidog Economi Cymru Edwina Hart AC, Arweinydd Cyngor Dinas a Sir Abertawe, y Cynghorwr Rob Stewart ac Is-Ganghellor PCYDDS, yr Athro Medwin Hughes.

Pymtheg lle newydd bob blwyddyn yn unig sydd ar gael ar y rhaglen gradd bwysig hon, a bydd cyrsiau’n dechrau ym mis Medi, Ionawr a Mai. O dan y radd, bydd y myfyrwyr yn dilyn astudiaethau academaidd ar y campws, ond byddant hefyd yn gweithio yn ymarferol yn y gwesty oddi mewn i bob maes adrannol. Dwy flynedd amser llawn fydd hyd y radd a threulir wyth mis yn y gwesty ac un mis ar bymtheg yn PCYDDS.

Meddai Andrew Campbell, Pennaeth Twristiaeth a Lletygarwch yn PCYDDS: “Mae Cymru’n ddibynnol iawn ar berfformiad economaidd twristiaeth ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r gystadleuaeth yn y farchnad wedi cynyddu. Yn 2013, gwariodd ymwelwyr £5 biliwn. Cynhaliodd hynny dros 100,000 o swyddi – sef 9.5% o holl swyddi’r wlad. Yn rhanbarth de-orllewin Cymru mae’r ystadegau’n gyfrannol uwch ac amcangyfrifir bod un o bob 5 swydd ym myd twristiaeth.

“Er mwyn i gyrchfannau oroesi a ffynnu, boed yn rhanbarthol neu’n genedlaethol, mae rheidrwydd diwydiannol ar sefydliadau masnach i fodloni anghenion a disgwyliadau ymwelwyr, ac i ragori ar y disgwyliadau hyn. Rydyn ni’n credu y bydd y fenter newydd hon, a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng brand gwestai byd-eang o’r radd flaenaf a phrifysgol sydd wedi hen ennill ei phlwyf o ran darparu addysg twristiaeth i israddedigion ers dros bum mlynedd ar hugain, yn gam pwysig at fynd i’r afael â'r rheidrwydd hwn, gan greu graddedigion a fydd yn arwain y diwydiant yn y dyfodol.”

Meddai Rheolwr Cyffredinol Gwesty’r Marriott Abertawe, Michael Downie: “Rydyn ni’n falch o fod yn bartneriaid i PCYDDS gan gynnig y cyfle unigryw hwn i bobl ifanc.  Yng Ngwesty’r Marriott mae ein fframwaith o ddatblygiad personol cysylltiol a hyfforddiant sy’n benodol i’r ddisgyblaeth wedi’u teilwra ar gyfer pob unigolyn ac yn agor y drws at gyfleoedd helaeth ar bedwar ben byd. Mae Gwesty’r Marriott Abertawe yn ymdrechu o hyd i gynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf er lles twristiaeth yn y rhanbarth ac rydyn ni’n edrych ymlaen at adeiladu ar hyn trwy ein partneriaeth â PCYDDS.”

Bydd y cydweithredu’n bodloni’r nod a eglurwyd yn y ddogfen Partneriaeth ar gyfer Twf: Strategaeth Llywodraeth Cymru (Croeso Cymru) ar gyfer 2013-2020, a nododd yr angen i ddatblygu gweithlu medrus sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i sicrhau sector twristiaeth llwyddiannus. Cydnabu hefyd yr angen i sefydlu canolfannau rhagoriaeth cydnabyddedig i ddatblygu sgiliau lletygarwch a thwristiaeth.

Mae’r bartneriaeth hon hefyd yn mynd i’r afael â phryderon y sefydliad sgiliau sector People 1st fod angen i sefydliadau addysg ddarparu israddedigion “parod i waith” ar gyfer y sector lletygarwch.  Er bod y rhaglen yn rhan o ddyhead i ehangu a datblygu darpariaeth addysg lletygarwch oddi mewn i dde-orllewin Cymru, mae’n anelu at ddylanwadu ar wella safonau gwasanaeth i westeion yn y rhanbarth a ledled Cymru. Bydd hefyd yn cynyddu’r posibiliadau o gael swydd a chwyddo cyfleoedd am waith.

Yng nghyd-destun Dinas-ranbarth Bae Abertawe, bydd y rhaglen radd newydd hon yn gwireddu adduned y Brifysgol i Gyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Sir Caerfyrddin i ddatblygu a defnyddio gweithlu medrus mewn sectorau allweddol.

Meddai’r Ymgynghorydd Twristiaeth Ryngwladol a Rheolwr Gyfarwyddwr Stevens and Associates, yr Athro Terry Stevens: “Mae hwn yn gam hollbwysig ar sawl ystyr. Mae’r cydweithredu hwn yn wych i'r diwydiant yn gyffredinol ac yn bwysig dros ben i Gymru. Mae’n gosod PCYDDS yn glir ynghanol diwydiant sy’n tyfu, a chyflogwr mwyaf y byd, gan gynnig potensial aruthrol ar gyfer datblygu gyrfa.

”O safbwynt Cymru, mae datblygu ein pobl a’u sgiliau’n sylfaenol i’r gwaith o dywys twristiaeth i’r safon lwyddiannus y mae ein Llywodraeth ni’n galw amdani. Dylai pawb sydd ynglŷn â'r fenter bwysig hon fod yn falch dros ben ohoni.”

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk