Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Arddangosfa ar Thema’r Môr gan un o Raddedigion PCYDDS


27.01.2015

Mae’r artist Graham Parker a raddiodd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi agor arddangosfa newydd o'i waith yn “Oriel Bach” yn y Mwmbwls, Abertawe.

”Islifau” yw teitl yr arddangosfa a gynhelir rhwng dydd Mawrth 20 Ionawr a dydd Sadwrn 31 Ionawr ac sydd ar agor o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn rhwng 11a.m. a 5p.m.

Mae ôl amlwg ei filltir sgwâr yn Abertawe ar waith Graham Parker. Canolbwyntia ar y golygfeydd amrywiol sy’n newid o hyd ar hyd arfordir de Cymru gan bwysleisio grym a ffyrnigrwydd y môr.

Meddai Graham: “A minnau wedi fy ngeni a’m magu yn Abertawe mae gen i berthynas agos â’r môr. Mae’r traethau o gwmpas Abertawe yn newid o hyd ac wrth baentio rwy’n ceisio cyfleu gorfoledd ac ysbryd hwyliau’r môr sy’n newid. Trwy roi paent mewn haenau ac amrywio’i weadedd rwy’n gallu cyfleu'r ffurfiau sy’n dawnsio oddi mewn i donnau yn ogystal â’r awyr a’r golau sy’n newid yn barhaus. Roedd dinistr y stormydd y llynedd yn rhybudd sobreiddiol o rym ffyrnig y môr. Rwy’n ceisio dangos yr egni gwyllt, bywiog hwn trwy baentio a rhannu’r wefr a’r rhyfeddod sy’n dod i’m rhan i gyda’r rheini sy'n gwylio fy ngwaith.”

Syniad rhai o raddedigion PCYDDS, sef Leezann Davies, Hazel Hatton a Katherine O'Brien, oedd ‘Oriel Bach’ ac fe’i lansiwyd yn Gwmni Buddiannau Cymunedol ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Datblygu’r Mwmbwls. Wedyn bu’n lleoliad cynaliadwy i arddangos gwaith y graddedigion yn ogystal ag artistiaid cyfoes eraill.

Ailwampiwyd ac ail-lansiwyd yr oriel gan y rheolwraig bresennol Elaine Wright yn ystod 2014 a bellach mae ennill enw clodwiw am arddangos celf gyfoes fforddiadwy gan egin artistiaid a chrefftwyr yn ogystal â rhai profiadol.

Meddai Elaine: "Byddai’r oriel yn lleoliad delfrydol ar gyfer myfyrwyr PCYDDS a oedd yn awyddus i arddangos eu gwaith. Mae’r rheini sy’n ymweld â ni yn gwybod yn 2015 y gallan nhw edrych ymlaen at raglen lawn ac amrywiol o baentiadau cyffrous, ffotograffiaeth a gemwaith cyfoes gan artistiaid a chrefftwyr lleol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at flwyddyn lwyddiannus arall gyda chefnogaeth, yn ôl yr arfer, ein cymunedau lleol, praff, cynyddol.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk