Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Astudiaeth yn Dangos bod Ecotherapi Effaith Isel yn Creu Agwedd Meddwl Gadarnhaol mewn Cleifion Canser


09.12.2015

Yn ôl ymchwil gan academyddion ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) gall gweithgareddau ecotherapi effaith isel a chost-effeithiol, megis garddio dan do, helpu ennyn ymdeimlad o reolaeth ac agwedd meddwl gadarnhaol mewn cleifion canser.

Tîm Astudio – (o’r chwith i’r dde) Carol Hughes, Carole Butler, Dr Ceri Phelps a Julie Bowen.

Cyfeiria ecotherapi at yr arfer o annog unigolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau ym myd natur fel dull therapiwtig o gael buddion corfforol a seicolegol. Er bod cryn dystiolaeth ar gael o’r buddion hyn, nid yw gweithgareddau awyr agored bob amser yn bosibl ar gyfer pobl sy’n cael triniaeth am ganser neu sy’n gwella o lawdriniaeth.

Mae academyddion o Ysgol Seicoleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn Abertawe wedi bod yn cynnal ymchwil i archwilio a oes modd ail-greu’r buddion sy’n deillio o weithgareddau ym myd natur mewn modd rhad ac effaith isel. Ariannwyd yr ymchwil hwn gan yr elusen ganser Gofal Canser Tenovus. Cefnogwyd yr ymchwil gan y garddwr o ardal Abertawe, Julie Bowen o’r Gower Tree, Shrub and Plant Centre.

Yn ystod yr astudiaeth, anogwyd saith menyw a oedd wedi cael diagnosis o ganser y fron i feithrin a gofalu am eu gardd dan do, oedd ar ffurf powlen, am gyfnod o dri mis. Gofynnwyd iddynt hefyd gofnodi eu profiad dyddiol o ofalu am y bowlen mewn dyddiadur ac i dynnu lluniau o ddatblygiadau arwyddocaol.

Amlygodd canlyniadau’r astudiaeth nifer o brif themâu a oedd yn awgrymu bod y cyfranogwyr o’r farn fod y broses yn therapiwtig. Dyma’r themâu:

Adfyfyrio ar eu Taith trwy Ganser – Roedd fel petai’r bowlen yn peri iddynt adfyfyrio ar eu taith trwy ganser a’r newidiadau beunyddiol yn eu hemosiynau a’u teimladau.

Ffynhonnell Agwedd Meddwl Gadarnhaol – Roedd gofalu am y bowlen yn helpu creu teimladau cadarnhaol o obaith, balchder a chyfrifoldeb.

Creu Ystyr trwy Atgofion – Fe wnaeth nifer o’r cyfranogwyr bersonoli eu powlenni gan ddefnyddio eitemau o arwyddocâd personol iddynt hwy a esgorodd ar atgofion cadarnhaol.

Mae’r casgliadau wedi’u cyhoeddi mewn papur ar-lein sydd ar gael ar

http://ecancer.org/journal/9/full/602-sowing-the-seeds-or-failing-to-blossom-a-feasibility-study-of-a-simple-ecotherapy-based-intervention-in-women-affected-by-breast-cancer.php

Meddai Dr Ceri Phelps, cyd-awdur y papur a Phennaeth Seicoleg yn y Brifysgol: “Y neges glir o’r astudiaeth unigryw hon yw, yn gyntaf, nid oes raid i ymyriadau seicogymdeithasol fod yn rhai cymhleth, llafurus a chostus; ac yn ail mae angen i ni gydnabod pwysigrwydd darparu cymorth seicogymdeithasol i’r rhai sydd wedi’u heffeithio â chanser ar bob cam o’u taith trwy’r salwch – yn aml ymhell y tu hwnt i’w diagnosis a’u gwellhad cychwynnol. Hoffem ddiolch i’r holl fenywod a gytunodd yn garedig i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at: steven.stokes@uwtsd.ac.uk.