Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Athrawon y Cyfnod Sylfaen yn canmol yr hyfforddiant yn YDDS


29.08.2014

Athrawon cyswllt y Cyfnod Sylfaen yn ymuno â staff academaidd PCYDDS ar gampws y Brifysgol yng NghaerfyrddinYn ddiweddar cynhaliodd Ysgol Plentyn Cynnar Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) ddigwyddiad hyfforddi gyda chwech o’r athrawon cyswllt sy’n gyfrifol am leoliadau’r Cyfnod Sylfaen yn ardal Awdurdod Lleol Conwy.

Dros ddau ddiwrnod ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin cafodd y chwe ymgynghorydd gyfle i archwilio creadigrwydd, chwarae â blociau, dwyieithrwydd ac addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Cafodd y cyfranogwyr brofiadau ymarferol o sut i gefnogi datblygiad a dysgu plant ifanc o fewn y meysydd hyn yn ogystal â’r cefndir damcaniaethol a thaflenni ar sut i ddatblygu arfer.

Rhoddodd y digwyddiad hyfforddi gyfleoedd i staff o’r Ysgol Plentyndod Cynnar a chyfranogwyr yr hyfforddiant ddysgu am ddatblygiadau addysg mewn gwahanol rannau o Gymru, yn ogystal â rhannu arfer da. Roedd cyfleoedd hefyd i’r cyfranogwyr weld adnoddau Cymraeg a dwyieithog newydd ac arloesol a ddatblygwyd gan y cyhoeddwr Canolfan Peniarth, sydd wedi’i leol yn PCYDDS.

Yn eu gwaith bob dydd mae cyfranogwyr yr hyfforddiant yn ymwneud â’r Cyfnod Sylfaen, polisi addysg blaengar Llywodraeth Cymru sy’n hyrwyddo disgyblion rhwng tair a saith oed i ddysgu drwy chwarae, gan eu hannog i ddarganfod gwahanol dechnegau o ddatrys problemau.

Meddai Dr Glenda Tinney, uwch ddarlithydd yn PCYDDS: “Barnwyd gan y cyfranogwyr bod y digwyddiad hyfforddi yn llwyddiant. Yn eu hadborth nodwyd eu bod wedi mwynhau’r hyfforddiant a’r cyfle i drafod datblygiadau addysgol mewn siroedd gwahanol.

“Mae’r Ysgol Plentyndod Cynnar yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiadau tebyg yn y dyfodol. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybod mwy am ein hyfforddiant a’n digwyddiadau HMS i gysylltu â ni.”

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch g.tinney@ydds.pcydds.ac.uk neu ffoniwch 01267 676605.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk