Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Athro o PCYDDS yn Casglu’r Goreuon Ynghyd o blith Graddedigion Celf Cymru


29.09.2014

Mae’r artist o fri rhyngwladol a’r ysgolhaig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), yr Athro Sue Williams, wedi curadu arddangosfa arbennig o ddoniau artistig graddedigion celf gorau Cymru.

‘Shelter’ gan Vivian McCarthy. Un o’r gweithiau yn yr arddangosfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.Teitl yr arddangosfa yw ‘Graddedig 2014’, ac mae’n arddangos gwaith y tri deg chwech a raddiodd yn ddiweddar o sefydliadau celf ledled Cymru. Mae’r arddangosfa ymlaen ar hyn o bryd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd a bydd i’w gweld yno tan ddydd Sul 16 Tachwedd.
Yn ystod y misoedd cyn yr arddangosfa, bu’r Athro Williams yn dewis y gwaith gorau, yn ei barn hi, o bob sefydliad. Mae’r arddangosfa’n amlygu talent a chreadigrwydd y graddedigion yn y wlad lle cawsant eu hyfforddi, a hefyd yn dangos dirnadaeth, barn a dehongliad personol y curadur.
Meddai’r Athro Williams: “Rwyf wedi cael y pleser o deithio ledled Cymru, yn ymweld â'r sioeau gradd ac yn cael fy nghyflwyno i waith y myfyrwyr, sy’n cwmpasu pob ffurf o gelf. Mae’n bwysig bod myfyrwyr celf yn cael rhwydd hynt i arbrofi, darganfod a chael profiad o heriau creu, cymryd risgiau a gwthio ffiniau. Hanfod addysg uwch yn y celfyddydau yw herio ffordd myfyrwyr o weld a meddwl a’u galluogi i ddarganfod eu llais unigol. Y gobaith yn y tymor hir yw eu bod yn dysgu addasu i newid a heriau.

“Teimlaf fod y rhai rwyf wedi’u dewis yn dangos hyder wrth ddefnyddio’u creadigrwydd fel arf cyfathrebu gweledol cryf. Bu’r broses ddethol yn ddifyr ac anodd ar yr un pryd, oherwydd wrth reddf rwy’n cefnogi pob myfyriwr gweithgar ac ymroddgar. Fodd bynnag, y dewis terfynol yw’r myfyrwyr sydd wedi dangos awydd i archwilio proses gan fentro methu. Mae’r rhai sy’n cymryd risgiau o fewn eu gwaith hefyd yn amlygu elfen fregus a thrwy hynny'n dangos rhyw onestrwydd a fydd yn eu cario.

“Mae gan Gymru fyd celf llewyrchus, ag iddo gryn botensial. Mae addysg celf o fewn prifysgolion Cymru yno i gefnogi’r potensial hwn oherwydd bod angen inni annog y meddyliau creadigol hyn i aros yng Nghymru. Mae’n bwysig bod gweledigaeth Cymru yn y dyfodol yn coleddu’r angen tra pherthnasol am addysg celf, o addysg babanod i Addysg Uwch, ac yn deall y rôl bwysig mae’n ei chwarae o ran cefnogi’r union fyd celf yr ydym ni gyd ei angen ac yn ei haeddu yng Nghymru.”

Mae’r arddangosfa'n cyd-daro â’r cyhoeddiad bod Sue Williams wedi’i hethol i gadair athro yn PCYDDS yn dilyn gyrfa eithriadol lwyddiannus hyd yn hyn. Enillodd y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol (2000) a’r Rootstein Hopkins Award (2000) a bu hefyd yn arddangos ei gwaith yn yr Avesta Biennial yn Sweden (2000) a'r Site-Actions Projects yn Efrog Newydd (2001). Dewiswyd yr Athro Williams i fod ar y rhestr fer ar gyfer Gwbr Artes Mundi 2 yn 2006, yr unig enwebai o Brydain. Yn 2009 derbyniodd brif ddyfarniad Cymru Greadigol.

Mae’r Athro Williams wedi ennill cryn enwogrwydd yn rhyngwladol, gyda’i sioeau comisiwn wedi teithio ar draws Gogledd America, De Affrica a'r Dwyrain Pell. Yn aml mae ei gweithiau ar gyfer y sioeau hyn yn gynfasau mawr cyfrwng cymysg sydd yn ymdrin yn feiddgar â’r modd y gwêl menywod eu hunain, a’r modd y’u gwelir ac y’u defnyddir gan gymdeithas a lunnir gan ddynion.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk