Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Athro yn PCYDDS yn Derbyn Gwobr Hyrwyddo Menter Arobryn gan y Frenhines


04.08.2015

Yr Athro Andy Penaluna yn cwrdd â’r Frenhines ym Mhalas Buckingham.Mae cyfraniad Andy Penaluna, Athro mewn Entrepreneuriaeth Greadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), i sgiliau busnes a menter ar draws y DU, wedi’i gydnabod drwy ddyfarnu iddo Wobr y Frenhines am Hyrwyddo Menter.

Aeth i gwrdd â’r Frenhines mewn seremoni ddiweddar ym Mhalas Buckingham i ddathlu enillwyr Gwobrau’r Frenhines 2015.

Ystyrir mai cynllun Gwobrau'r Frenhines yw’r cynllun gwobrau busnes mwyaf ei fri ym Mhrydain ac eleni yw hanner canmlwyddiant y cynllun. Cyflwynir Gwobr y Frenhines am Hyrwyddo Menter i bobl sydd wedi chwarae rôl eithriadol wrth hyrwyddo sgiliau ac agweddau menter.

Daw’r anrhydedd ychydig yn fwy na chwe mis ar ôl i’r Athro Penaluna ennill Gwobr Addysgwyr Menter y Sefydliad Menter ac Entrepreneuriaid a’r Cynllun Datblygu Menter Cwmnïau Bach, a gyflwynwyd yn Nhŷ’r Arglwyddi.

Mae’r Athro Penaluna wedi gwneud menter yn rhan werthfawr ac arwyddocaol o’r cwricwlwm addysg a PCYDDS oedd y cyntaf yn y DU i gynnig modwl hyfforddiant athrawon TAR/PCET mewn addysg entrepreneuriaeth a oedd wedi’i ddilysu’n llawn.

O ganlyniad i ymroddiad yr Athro Penaluna i wella sefyllfa menter ym maes addysg, mae ef bellach yn cydweithio’n agos â Llywodraethau Cymru a’r DU ac yn cynghori'r Comisiwn Ewropeaidd a Chynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygiad ynghylch polisi addysg fenter. Yn ddiweddar hefyd cyd-luniodd adroddiad a alwai am well sgiliau entrepreneuraidd ar bob lefel addysg o’r ysgol gynradd ymlaen hyd ymddeoliad.

Meddai’r Athro Penaluna: “Mae derbyn y wobr hon ar ei hanner canmlwyddiant yn anrhydedd eithriadol. Yr hyn sy’n ei gwneud mor eithriadol yw'r gefnogaeth a gefais dros y 30 mlynedd ddiwethaf gan gyn-fyfyrwyr. Maen nhw wedi trosglwyddo'u straeon ac wedi’n harwain ni i fathau mwy ystyrlon o astudio, mathau o astudio sy’n berthnasol i fyd gwaith a menter.

“Mae PCYDDS yn lle arbennig i weithio gan ei bod wedi croesawu’r feddylfryd hon a’i chynnwys yn ei chyrsiau hyfforddi athrawon, nes bod dysgu i fentro yn dod yn rhan ganolog o addysgu yng Nghymru a thu hwnt.”

Mae PCYDDS wedi bod yn arwain ar lefel fyd-eang ym maes addysg arloesi, menter ac entrepreneuriaeth. Mae wedi herio nifer o ddamcaniaethau addysg fusnes ac wedi hysbysu’r gymuned entrepreneuraidd ryngwladol ynghylch dulliau o ddefnyddio a gwella creadigrwydd yng nghyd-destun menter. Mae’r Brifysgol wedi arwain ymdrechion rhyngwladol i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr a’u cymhwyso ar gyfer amgylchedd gwaith yr 21ain Ganrif, lle bydd hyblygrwydd a’r gallu i addasu yn sgiliau allweddol.

Yn sgil ei gwaith yn y maes hwn, mae PCYDDS bellach yn un o’r sefydliadau addysg uwch gorau yn y wlad am greu busnesau cychwynnol llwyddiannus gan ei graddedigion.

Yn 2014, cyfrannodd y Brifysgol i adroddiad pwysig gan Lywodraeth y DU, ar ran y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Ficrofusnesau. Roedd yr adroddiad yn cydnabod y rôl allweddol mae entrepreneuriaid yn ei chwarae yn yr ymgyrch am dwf, a bu’n edrych ar effeithiolrwydd ein system addysg wrth gefnogi ein hentrepreneuriaid.

Yn ddiweddar dewisodd Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, Fiorina Mugione, PCYDDS i gefnogi rhaglen Empretec y CU, sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid mewn gwledydd sy’n datblygu a gwledydd y mae eu heconomïau wrthi’n newid.

Mae gwaith y Brifysgol yn y maes hwn yn cynnwys cyfraniadau sylweddol i adroddiadau pwysig yn ymwneud ag addysg fenter ac entrepreneuriaeth ar draws y DU. Yn eu plith roedd Adolygiad Wilson ar Gydweithio rhwng Busnesau a Phrifysgolion a Chanllawiau’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) ar gyfer Addysg Fenter ac Entrepreneuriaeth, a gadeiriwyd gan PCYDDS.

Yr Athro Penaluna yw Cyfarwyddwr yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) sydd â bri byd-eang.
Mae IICED, a leolir yn PCYDDS yn Abertawe, yn ganolbwynt rhyngwladol sy’n dod â grŵp nodedig o arbenigwyr rhyngwladol ym maes addysg entrepreneuraidd at ei gilydd i ymgymryd â thrafodaethau ar lefel uchel ac i ystyried safbwyntiau byd-eang a all effeithio, neu sydd wedi effeithio, ar lunio polisïau. Nod yr Athrofa yw llywio arfer gorau rhyngwladol ym maes menter, entrepreneuriaeth a dysgu, addysgu a gwerthuso entrepreneuraidd.

Yn y misoedd diweddar mae’r Athro Penaluna wedi cael cyfnod o weithgarwch sylweddol ar draws Ewrop, gan helpu i lunio datblygiad addysg fenter ac entrepreneuriaeth ar draws y cyfandir.

Mae ef wedi:
• Arwain ar ddatblygu addysg entrepreneuraidd orfodol newydd ar gyfer Gweriniaeth Macedonia
• Darparu cyngor arbenigol i brosiect SephHE yr UE ar arfer gorau / cefnogi’r potensial ar gyfer addysg entrepreneuraidd mewn addysg uwch (Wupertal, yr Almaen)
• Darparu cyngor arbenigol ar gyfer fframwaith cymwyseddau newydd yr UE ar gyfer addysg entrepreneuraidd (Seville, Sbaen)

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.