Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Athro yn y Brifysgol yn Cipio Un o Brif Wobrau Menter y DU yn Nhŷ’r Arglwyddi


24.10.2014

Mae cyfraniad yr Athro mewn Entrepreneuriaeth Greadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), Andy Penaluna, i sgiliau busnes a menter ar draws y DU, wedi’i gydnabod wrth iddo gipio’r Wobr i Addysgwyr Menter yn ystod digwyddiad pwysig yn Nhŷ’r Arglwyddi ddoe (23 Hydref).

Professor Andy PenalunaDaw’r gwobrau blynyddol, a gynhelir gan yr Athrofa Menter ac Entrepreneuriaid (IOEE) a’r Cynllun Datblygu Menter Cwmnïau Bach (SFEDI) â ffigurau allweddol o sectorau busnesau bach, menter a sgiliau y DU at ei gilydd i ddathlu'r gorau ym maes dysgu a sgiliau menter.

Mae’r Athro Penaluna wedi gwneud menter yn rhan werthfawr ac arwyddocaol o’r cwricwlwm a PCYDDS oedd y cyntaf yn y DU i gynnig modwl hyfforddiant athrawon TAR/PCET mewn addysg entrepreneuriaeth i'w achredu'n llawn.

O ganlyniad i ymroddiad yr Athro Penaluna i wella menter ym maes addysg, bellach mae’n cydweithio’n agos â Llywodraethau Cymru a’r DU ac yn cynghori'r Comisiwn Ewropeaidd a Chynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygiad ynghylch polisi addysg menter. Yn ddiweddar, cydluniodd hefyd adroddiad a oedd yn galw am well sgiliau entrepreneuraidd ar bob lefel addysg o’r ysgol gynradd ymlaen hyd ymddeoliad.

Meddai Cadeirydd Gweithredol SFEDI ac IOEE, Ruth Lowbridge: “Hyfryd cael rhoi’r wobr hon i Andy. Mae’n hollbwysig bod addysg menter yn cyrraedd pobl ar draws pob disgyblaeth a phob cyfnod yn eu haddysg os ydyn ni’n mynd i gynorthwyo gweithlu pobl fentrus a pherchnogion busnes y dyfodol. Mae Andy wedi bod yn llwyddiannus dros ben o ran sicrhau bod addysg menter yn rhan annatod o gwricwlwm ei brifysgol a dylanwadu ar addysg menter a’i chefnogi ledled y DU.”

Wrth dderbyn y wobr yn y digwyddiad, meddai Andy Penaluna: “Cymunedau addysg a rhai academaidd sy’n cyflwyno’r rhan fwyaf o’r gwobrau i addysgwyr menter ond yr hyn sy’n gwneud hon yn arbennig yw ei bod hi’n dod o fyd busnes. Mae hyn yn golygu llawer i mi ac yn dangos bod yr hyn yr ydyn ni’n ceisio’i wneud, yn cael sêl bendith a chefnogaeth byd busnes.”

Ymhlith yr enillwyr eraill yn y digwyddiad roedd John Timpson CBE, CEO o’r Grŵp Timpson a Jason Holt, Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Holts a’r Llysgennad Busnesau Bach ar gyfer Prentisiaethau a benodwyd gan y Llywodraeth.

Bu PCYDDS yn arwain ar lefel fyd-eang ym maes addysg arloesi, menter ac entrepreneuriaeth. Mae wedi herio nifer o ddamcaniaethau am addysg busnes ac wedi llywio’r gymuned entrepreneuraidd ryngwladol ynghylch dulliau ar gyfer denu a gwella creadigrwydd mewn cyd-destun menter. Mae’r Brifysgol wedi arwain ymdrechion rhyngwladol i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr a’u cymhwyso ar gyfer amgylchedd gwaith yr 21ain Ganrif, lle bydd hyblygrwydd ac addasrwydd yn sgiliau allweddol.

Yn sgil ei gwaith yn y maes hwn, mae PCYDDS wedi mynd yn un o’r sefydliadau addysg uwch gorau yn y wlad am gychwyn busnesau llwyddiannus gan raddedigion.

Yn gynharach eleni, cyfrannodd y Brifysgol i adroddiad pwysig yn y DU, ar ran y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar gyfer Microfusnesau, a gydnabu’r rôl allweddol a chwaraea entrepreneuriaid yn yr ymgyrch o blaid cynnydd, a ystyriodd effeithiolrwydd ein system addysg wrth gefnogi ein hentrepreneuriaid.

Yn ddiweddar dewisodd Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, Fiorina Mugione, PCYDDS i gefnogi rhaglen Empretec y CU, sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid mewn gwledydd sy’n datblygu a gwledydd y mae eu heconomïau wrthi’n newid.

Hyd yn hyn mae gwaith y Brifysgol yn y maes hwn wedi cynnwys adroddiadau pwysig ynghylch addysg menter ac entrepreneuriaeth ar draws y DU. Yn eu plith roedd Adolygiad Wilson ar Gydweithredu Busnes-Prifysgol a Chanllawiau’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) ar gyfer Addysg Menter ac Entrepreneuriaeth, a gadeiriwyd gan PCYDDS.

Datblygodd PCYDDS hefyd y ddarpariaeth hyfforddiant athrawon i’w achredu gan Brifysgol ac a ganolbwyntiai ar fenter ac entrepreneuriaeth ar gyfer athrawon ysgol, ar y cyd â Llywodraeth Cymru a phartneriaid addysgol eraill yn 2011. Maes o law, mabwysiadwyd y dulliau newydd a ddyfeisiwyd ganddynt, ac yn enwedig y deilliannau a’r amcanion dysgu, gan brosiect Cydnabod a Datblygu Hyfforddiant Athrawon Entrepreneuraidd (ADEPTT) y Comisiwn Ewropeaidd.

Yr Athro Penaluna yw Cyfarwyddwr yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) yn PCYDDS sydd â bri byd-eang.
Mae IICED, yn PCYDDS yn Abertawe, yn ganolbwynt rhyngwladol sy’n dod â grŵp nodedig o arbenigwyr rhyngwladol ym maes addysg entrepreneuraidd at ei gilydd i ymwneud mewn trafodaethau ar lefel uchel ac i ystyried persbectifau byd-eang a all effeithio, neu sydd wedi effeithio, ar y camau i lunio polisïau. Nod yr Athrofa yw llywio’r arfer gorau rhyngwladol ym maes menter, entrepreneuriaeth ac addysgu, dysgu a gwerthuso entrepreneuraidd.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Yr Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk