Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Bywyd newydd i stiwdio recordio eiconig yn Abertawe


28.11.2014

Fel rhan o fenter newydd gyffrous rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llywodraeth Cymru, a Sinffonica Wales – mae’r stiwdio recordio lle gwnaeth Dylan Thomas ddarlledu llawer o'i recordiadau – yn cael ei ddefnyddio unwaith eto i gynnal recordiad cerddorfaol sydd hefyd yn gysylltiedig â’r bardd.

Yn ddiweddar, cafodd y stiwdio hynafol ei defnyddio ar gyfer recordio sgôr y fersiwn ffilm diweddara o Dan y Wenallt / Under Milk Wood.  

Daeth pen llanw’r recordio pan ddaeth cerddorfa ffilharmonig ynghyd oedd yn cynnwys nifer o gerddorion Cymreig i recordio’r gerddoriaeth ar gyfer gwaith mwyaf enwog Dylan Thomas.

Yn rhan o adeilad gwreiddiol y BBC ar Heol Alexandra yn Abertawe lle wnaeth Dylan ddarlledu droeon, mae’r stiwdio bellach yn rhan o Dy Dylan Thomas – un o adeiladau Prifysgol Cymru Y Drindod DewI Sant yn y ddinas – a’r cam cyntaf yw hwn o broject uchelgeisiol sy’n gobeithio gweld y stiwdio’n cael ei thrawsnewid mewn i stiwdio recordio o’r radd flaenaf.

Er bod y rhan fwyaf o sgorau ffilmiau’r Deyrnas Unedig sydd ar raddfa fawr yn cael eu recordio mewn stiwdios fel Abbey Road yn Llundain, neu dramor, mewn dinasoedd fel Prague a Budapest, bwriad y fenter hon yw cynnig cyfleusterau stiwdio amlbwrpas lle bydd recordiadau cerddorfaol o'r safon uchaf yn gallu cael eu recordio yng Nghymru.

Mae’r fenter hon a welodd recordio’r sgôr o addasiad newydd Kevin Allen o ddrama boblogaidd Dylan Thomas, yn nodi dechrau strategaeth greadigol uchelgeisiol a fydd yn cynnig stiwdio aml-bwrpas a chyfleusterau o’r radd flaenaf er mwyn medru recordio darnau cerddorfaol o’r safon uchaf tra’n cyflogi talenay cerddorion ac artistiaid Cymreig.

Bydd y Brifysgol yn rhedeg y stiwdio ar y cyd â gweithredwr arbenigol megis Sinffonica Wales. Bydd y stiwdio yn integreiddio ystod eang o gyrsiau’r Brifysgol sydd newydd eu datblygu a fydd yn rhedeg ar y cyd â phrosiectau proffesiynol mewn stiwdio ar ei newydd wedd.  Bydd hefyd yn cynnig un o'r desgiau cymysgu sain fwyaf soffistigedig yn y byd.

Yn dilyn llwyddiant recordio’r sgôr ar gyfer Dan y Wenalt / Under Milk Wood, y gobaith yw y bydd project llawer ehangach yn galluogi’r stiwdio i gael ei datblygu i fod yn adnodd lled-fasnachol a fydd yn gysylltiedig â chyrsiau cyfryngau creadigol Addysg Uwch newydd ac anturiaethus.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn cynllunio adnewyddu cyfleusterau’r stiwdio, a’r gobaith yw y bydd yn cael ei gweithredu yn y pen draw fel endid lled-fasnachol ar y cyd â darparwr allanol arbenigol. Y bwriad yw y bydd y stiwdio a fydd wedi'i hadnewyddu'n llwyr yn integreiddio ystod eang o gyrsiau prifysgol sydd newydd eu datblygu a fydd yn rhedeg ar y cyd â phrosiectau recordio proffesiynol mewn lle ar ei newydd wedd a fydd yn darparu un o'r desgiau cymysgu sain fwyaf soffistigedig yn y byd.

Meddai'r Gweinidog dros yr Economi, Edwina Hart: "Mae'r diwydiannau creadigol yn sector pwysig iawn i economi Cymru ac mae adfer y stiwdio hanesyddol hon yn hwb pellach i’w twf. Bydd y cyfleusterau hyn yn ychwanegu at enw da Cymru ledled y byd fel cyrchfan ar gyfer cynyrchiadau ffilm a theledu mawr. Rwy'n benderfynol o gefnogi'r diwydiannau creadigol ar draws Cymru i greu twf economaidd ac i greu swyddi."

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,: "Dyma ddatblygiad cyffrous i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn rhan o'n buddsoddiad sylweddol yng nghanol dinas Abertawe. Mae gan y stiwdio recordio yn Heol Alexandra y potensial i fod y gorau yn y Deyrnas Unedig ac mae eisoes yn adnodd ardderchog ar gyfer ein myfyrwyr technoleg cerddoriaeth. Mae'r datblygiad hwn nid yn unig yn creu allfa fasnachol ar gyfer y Brifysgol, ond mae hefyd yn dod ag ystod o ddiwydiannau sy'n ymwneud â chynhyrchu cerddoriaeth i mewn i'r Brifysgol. Mae'r ffaith y gallwn bellach ddatblygu'r busnes hwn yn Abertawe - ac yng Nghymru - yn newyddion gwych a fydd yn barhad ac yn ddatblygiad o gyfraniad y Brifysgol i allbwn creadigol y rhanbarth.”

Meddai Kevin Allen, cyfarwyddwr a chynhyrchydd y fersiynau ffilmiau ffilm o Dan y Wenallt ac Under Milk Wood a fydd yn cael eu rhyddhau yn fuan:" O ran yr holl bethau gwych sy’n digwydd yn y diwydiant ffilm yng Nghymru ar hyn o bryd, ni allai hyn fod wedi dod ar adeg well.  Mae'n wych i allu recordio sgôr y ffilm yma yn Abertawe. Mae'n anodd credu yn arferol y byddai’n rhaid i mi fynd i Prague neu Budapest i recordio sgôr Ffilharmonig sydd yn bendant yn mynd i ennyn diddordeb cerddorion o Gymru. Rwy'n credu y gall y cyfleusterau yn Abertawe gystadlu gyda'r gorau o’u math yn Ewrop."

Ychwanega Mark Thomas, cyfansoddwr y ffilm Dan y Wenallt / Under Milk Wood, "Mae hyn nid yn unig yn newyddion gwych i Abertawe, ond mae hefyd yn newyddion gwych ar gyfer y sbectrwm cyfan o gerddorion proffesiynol ar draws y wlad - a hefyd ar gyfer y myfyrwyr technoleg sain talentog hynny sy'n yn gallu hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant ffilm a theledu yn y stiwdio newydd gwych yma. "

Mae'r fersiynau ffilm o Dan y Wenallt ac Under Milk Wood wedi cael eu saethu gefn-wrth-gefn yn y Saesneg a'r Gymraeg yn Solfach, Sir Benfro. Bydd y fersiwn Gymraeg - Dan Y Wenallt - yn cael ei rhyddhau mewn sinemâu ar draws Cymru ar 11 Rhagfyr a bydd yn cael ei darlledu gan gyd-arianwyr y ffilm, S4C, ar Ragfyr 27ain 2014.

Bydd y fersiwn Saesneg o'r ffilm  - Under Milk Wood - yn cael ei rhyddhau yn sinemâu ar draws y Deyrnas Unedig ac yn  rhyngwladol ddiwedd mis Chwefror 2015.

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476