Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Canmol Myfyrwyr y Brifysgol am eu Rhan mewn Ffilm am Dylan Thomas


23.06.2014

Wrth i un o sêr Hollywood, Elijah Wood, baratoi ar gyfer dangosiad cyntaf y ffilm am Dylan Thomas, Set Fire to the Stars, yr wythnos hon, mae cynhyrchwyr y ffilm wedi canmol y rhan bwysig y mae myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi’i chwarae wrth drosglwyddo’r ffilm i’r sgrin fawr.

Yn Set Fire to the Stars, adroddir stori John Malcolm Brinnin (Elijah Wood), egin fardd yn Efrog Newydd yn y 1950au. Siglir ei fywyd trefnus pan â ar encil wythnos i achub ei arwr gorffwyll, Dylan Thomas. Cynhelir y dangosiad cyntaf yn ystod Gŵyl Ffilm Ryngwladol Caeredin yr wythnos hon.

Fe'i ffilmiwyd yn Abertawe yn gynharach eleni gan y cwmni cynhyrchu Mad as Birds, a ffurfiwyd gan A J Riach, Andy Evans, Celyn Jones (sy’n chwarae rhan Dylan Thomas) ac Andy Goddard. Bu’r pedwar yn llwyddiannus yn eu priod roliau: actio, ysgrifennu, cyfarwyddo, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

Meddai Edward Thomas, y cyd-gynhyrchydd a'r dylunydd cynhyrchu yn Bay Studios: “Gwnaeth agweddau proffesiynol, brwdfrydedd ac ymroddiad myfyrwyr lleoliad gwaith PCYDDS, o dan arweiniad criw profiadol a chefnogol, gyfraniad gwerthfawr i Set Fire To The Stars. Roedd yn bleser gweithio gyda nhw ac rwy’n siŵr y bydd y profiad yn fan cychwyn cofiadwy ar gyfer eu dewis gyrfaoedd.

Mae partneriaethau parhaus Bay Studios â’r Brifysgol a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru fel ei gilydd yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr a graddedigion talentog lleol yn cyfuno’u sgiliau arbenigol datblygedig iawn â phrofiad gwerthfawr yn y gwaith. Yr unigolion hyn fydd yn helpu i sicrhau dyfodol y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru.”

Ymgymerodd un ar ddeg o fyfyrwyr PCYDDS ag amrywiaeth o wahanol roliau yn y cefndir, megis ffilmio, cynhyrchu sain, gwisgoedd a chodi set, a gweithio yn y swyddfa gynhyrchu.

Meddai Louise Sullivan o Abertawe, sy'n fyfyrwraig Gradd Sylfaen Celf a Dylunio: ”Roedd y bobl y bues i’n gweithio gyda nhw’n garedig ac yn groesawgar dros ben, anogon nhw fi i holi cynifer o gwestiynau â phosibl ac ymwneud ag adrannau eraill yr oeddwn i’n llai cyfarwydd â nhw. Trwy’r profiad ces i gyflwyniad i’r modd y mae mynd ati i ffilmio’n broffesiynol, yn ogystal â chael gweld y gyrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant.

“Dysgodd y profiad fi hefyd faint o waith ymchwil sydd ei angen, yn ogystal â gweld y sylw i fanylion a roddir i bob golygfa. Trwy’r cwrs yn PCYDDS roeddwn i wedi cael profiad o wneud, defnyddio offer newydd a phaentio ar raddfa fawr, felly doeddwn i ddim yn nerfus am wneud hynny ar y set.”

Meddai Joseph Wynne o Wrecsam, sy’n fyfyriwr Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol: “Mwynheais i maes draw wrth weithio ar y ffilm ac roedd yn sbardun i'm gyrfa i. Dysgais i gymaint o bethau yn ystod y ffilmio tair wythnos ac mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy i mi, byth oddi ar hynny. Roedd y profiad cyfan yn un o uchafbwyntiau fy mlwyddyn gyntaf ac roedd yn ysbrydoliaeth i mi weithio’n galed ar fy nghwrs er mwyn i mi weithio’n amser llawn yn fy newis diwydiant.

“Roedd y sgiliau yr oeddwn i wedi'u dysgu ar fy nghwrs yn ystod y ddau dymor cyntaf o gymorth mawr pan oeddwn i ar y set mewn lleoliad prysur. Rwy mor falch o’r hyn yr wyf wedi’i gyflawni yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn PCYDDS, ac rwy mor falch o’r ffilm rwy wedi helpu i’w gwneud.”

Meddai Julie Ashour o Borth Tywyn, sydd wedi graddio mewn Patrymau Arwynebedd: “Mwynheais i’r lleoliad gwaith yn fawr iawn. Ces i brofiad gwerthfawr trwy weithio ar set ffilm go iawn. Roedd yn llawer o sbri gweld y modd y daeth pob un o’r gwahanol adrannau at ei gilydd fel peiriant wats. Roeddwn i’n teimlo’n lwcus iawn cael gweithio ar y cyd â phobl dalentog iawn, a dysgu ganddyn nhw. Roedden nhw’n hapus i rannu eu profiadau, eu gwybodaeth a’u sgiliau. Gwnaeth y profiad gwaith fi’n fwy hyderus o lawer am fy ngwaith ac rwy'n gobeithio gwneud rhagor o waith yn y diwydiant ffilm/gwisgoedd yn y dyfodol."

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk