Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Canolfan Peniarth yn gwneud cyfraniad allweddol i gynlluniau Bargen Newydd Llywodraeth Cymru


18.03.2015

Ar 16 Mawrth 2015, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg gynlluniau i ddarparu mwy o gefnogaeth i athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu gyrfaoedd drwy gynllun y Fargen Newydd a fydd i bob pwrpas yn ail-strwythuro rhaglenni datblygu proffesiynol parhaus i athrawon.

Daw’r cyhoeddiad hyn gan y Gweinidog yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru am ddatblygiad rhaglen Model Dysgu Proffesiynol, sef rhaglen newydd i wella ansawdd arferion proffeisynol yn y sector addysg.  Mae’r raglen hon yn darparu seiliau ar gyfer y Fargen Newydd, ac yn cynnwys rhaglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA).

Bydd y ‘Fargen Newydd’ yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel i ymarferwyr yn ystod eu gyrfa, ac yn ddiweddar, mewn cydweithrediad â staff Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, a staff Cyfadran Addysg a Chymunedau y Brifysgol mae Canolfan Peniarth wedi datblygu ystod o adnoddau a phecynnau e-ddysgu arloesol a fydd yn darparu cyfarwyddyd ymarferol ar themau megis Ymarfer Myfyriol, Defnydd Effeithiol o Ddata a Thystiolaeth o Ymchwil,  Cydweithio Effeithiol, a Hyfforddi a Mentora.  Mae’r rhain i gyd yn cefnogi ac yn cyfrannu at raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol y Llywodraeth, a byddant yn cael eu cofnodi o fewn Pasport Dysgu Proffeisynol newydd a fydd yn cael ei gyflwyno i bob athro drwy gynlluniau’r Fargen Newydd.

Yn ôl Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’n gyffrous iawn i ni fel Canolfan sy’n gwasanaethu’r sector addysg yng Nghymru i fod wedi gallu cyfrannu at y pecynnau dysgu arloesol hyn, a datblygiad y Fargen Newydd.  Rydym wedi gallu tynnu ynghyd arbenigedd staff academaidd o wahanol adrannau a chyfadrannau o fewn y Brifysgol er mwyn creu cyfres gyffrous o adnoddau adfyfyriol sy’n berthnasol ar gyfer y proffesiwn addysg”.

Mae’r adnoddau i gyd i’w cael ar wefan Dysgu Cymru, Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â bod yn adnoddau sy’n cyfrannu at y raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol, maent yn adnoddau sydd ar gael yn agored, yn rhad ac ddim.  Am fwy o fanylion, ewch i wefan Dysgu Cymru.

Yn ogystal â datblygu adnoddau arloesol i’r sector addysg yng Nghymru, agwedd arall o waith y Ganolfan yw darparu gwasnaeth hyfforddiant iaith i’r sector.  Gyda chyrsiau’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol yn cael eu rhedeg gan y Ganolfan yn y De Orllewn a’r canolfarth, rhagwelir y bydd y cyfleoedd hyn am hyfforddiant dwys yn tyfu i fod yn fwyfwy poblogaidd wrth i’r Llywodraeth gyflwyno Pasport Dysgu Proffeisynol y Fargen Newydd.

Am fwy o fanylion am wasanaethau Canolfan Peniarth ewch i wefan y Ganolfan, www.canolfanpeniarth.org

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gruff Ifan, Rheolwr Cyfathrebu Canolfan Peniarth drwy ffonio 01267 225 153 neu drwy ebostio gruff@canolfanpeniarth.org