Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Clod Uchel i Fyfyrwraig Raddedig Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant


14.08.2015

Mae un o raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn sylwadau clodwiw am ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth.

Astudiodd Rosalind Hudis ar yr MA Ysgrifennu Creadigol a Sgriptio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed. Derbyniodd ei gweithiau glod uchel yng Ngwobr Barddoniaeth glodfawr Forward 2015, sy’n un o gystadlaethau barddoniaeth mwyaf  y DU.

Cafodd barddoniaeth o’i chasgliad cyntaf ‘Tilt’ ei chanmol yn uchel o’r 270 a gyflwynwyd, gan roi ei chasgliad ymhlith yr ugain casgliad uchaf a gyhoeddwyd ym Mhrydain yn 2015. 

Trefnir Gwobrau Barddoniaeth Forward gan Sefydliad Celfyddydau Forward, elusen sydd wedi ymrwymo i ehangu cynulleidfa barddoniaeth drwy  anrhydeddu cyflawniad a chefnogi talent. Y rhain yw’r gwobrau barddoniaeth mwyaf eu bri yn y DU, a phob blwyddyn, ymhlith gwobrau eraill, maent yn creu rhestr fer o 20 cerdd ac ugain casgliad ar gyfer gwobrau’r gerdd unigol orau a’r casgliad cyntaf gorau yn y drefn honno. Y beirniaid eleni oedd A L Kennedy (Cadeirydd), Colette Bryce, Carrie Etter, Emma Harding & Warsan Shire. 

Meddai Rosalind: “Rhoddwyd fy nghasgliad, ‘Tilt’, ymhlith yr ugain uchaf, a chafodd un o’r cerddi, ‘Salvage’ ei chanmol yn uchel, sy’n golygu ei bod yn gam i ffwrdd o fod ymhlith y deg cerdd derfynol ar gyfer Gwobr y Gerdd Unigol.  Mae derbyn y gydnabyddiaeth hon gan Wobr Forward yn bendant yn hwb ac mae wedi rhoi gwefr ychwanegol i mi ganolbwyntio ar fy nghasgliad nesaf. Datblygodd llawer o’r cerddi yn ‘Tilt’ o waith a ddechreuwyd yn y Brifysgol ar gampws Llambed. Rwyf mewn dyled i’m tiwtoriaid am lawer o’r cyngor da.”

 

Mae Rosalind yn gyn-ddeiliad Ysgoloriaeth Awduron Newydd 2013 gan Academi Llenyddiaeth Cymru ac mae ar hyn o bryd yn gweithio ar ei hail gasgliad.

Aeth yn ei blaen:  “Dechreuais MA rhan-amser mewn Ysgrifennu Creadigol a Sgriptio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed yn 2009 o dan Dic Edwards, gan elwa ar fentora oddi wrth Samantha Wynne-Rhydderch.  Yn ystod y cwrs, ac ers ei gwblhau, rwy' wedi cael cerddi a storïau wedi eu cyhoeddi’n eang mewn ystod o gylchgronau llenyddol, wedi derbyn Ysgoloriaeth Wilfred Owen (2011), ac wedi ennill amrywiaeth o wobrau, gan gynnwys cymeradwyaeth yn y Gystadleuaeth Farddoniaeth Genedlaethol ynghyd ag Ysgoloriaeth Awduron Newydd gan Academi Llenyddiaeth Cymru.”

Mae gan Rosalind restr hir o gyflawniadau, y llynedd daeth yn ail yng Ngwobr Farddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas y Brifysgol, yn 2013 cyhoeddodd Gwasg y Rack ei phamffled o farddoniaeth Terra Ignota ac yn 2014 cyhoeddodd Gwasg Cinnamon gasgliad llawn cyntaf erioed Rosalind, ‘Tilt’.   Mae Rosalind hefyd yn eistedd ar fwrdd golygyddol cylchgrawn llenyddol ryngwladol ar-lein y Brifysgol, The Lampeter Review.

Pan ofynnwyd iddi am ysbrydoliaeth meddai:

“Rwy’n bioden pan ddaw at ysbrydoliaeth. Gall unrhyw beth ddal fy nychymyg, o ddarnau o sgyrsiau i brofiadau bywyd, i syniadau gwyddonol; Rwy’n credu bod llawer o feirdd fel ‘na. Mae’n grefft gwneud cysylltiadau.  Gall unrhyw beth gael ei weld mewn ffordd ffres ac anghyfarwydd. Mae perthynas â lle hefyd yn bwysig iawn i mi, rwyf yn aml yn ysgrifennu o safbwynt fy mhrofiad o fyw yn y Gymru wledig, a’r berthynas â hanes personol a hanes torfol - sut mae’r ddau yn torri ar draws ei gilydd.

“Roeddwn i’n dwlu ar fy amser yn y Brifysgol.  Bod yn rhan o gymuned ysgrifennu fach a chefnogol, dysgu oddi wrth a gweithio gyda thiwtoriaid a fu’n awduron sefydledig, dyna a rodd yr hyder i mi roi fy ngwaith fy hun mas yna – gyda chanlyniadau nad oeddwn i wedi eu disgwyl! Newidiodd fy mywyd yn ddramatig.  Hyd yn oed pe na bai hyn wedi digwydd, byddwn wedi gwerthfawrogi’r cwrs er hynny am y ffordd mae wedi agor fy ngwerthfawrogiad o’r hyn sy’n rhan o grefft ysgrifennu, a’r pwyslais sy’n cael ei roi ar ddatblygu creadigrwydd.  Ac wrth gwrs mae campws Llambed yn lle hardd a heddychlon i astudio!”

Pan ofynnwyd iddi a oedd gyda hi gyngor i awduron uchelgeisiol meddai Rosalind:

“Ysgrifennwch bob dydd, hyd yn oed am ddeg munud yn unig. Cadwch nodiadur. Peidiwch anelu at gyhoeddi popeth yn gyflym. Mae angen amser i ddatblygu gwaith, a’r peth pwysig yw ymroi’n llawn i’r ysgrifennu ei hun. Dysgwch i dderbyn beirniadaeth a’i defnyddio i wella’ch ymarfer eich hun.  Dangoswch eich gwaith i bobl rydych yn ymddiried ynddynt i fod yn onest, ac sy’n deall beth maen nhw’n siarad amdano – does dim angen llawer o farnau.  Darllenwch, darllenwch, darllenwch, o’r canon yn ogystal â’ch cyfoeswyr. Cadwch synnwyr digrifwch a gwnewch lawer o gerdded! Mae cerdded yn gadael i’r meddwl wneud gwaith rhydd pwysig ac, i feirdd yn arbennig, mae’n meithrin rhythm drwy’ch corff. Ac mae’n eich cadw'n ffit ar ôl yr holl oriau y tu ôl i fysellfwrdd poeth!

Mae’r rhaglen MA mewn Ysgrifennu Creadigol a Sgriptio yn cynnig cyfle i gyfranogwyr weithio gydag awduron a adnabyddir yn rhyngwladol ac sydd ag arbenigedd mewn nifer o ddulliau, ynghyd ag ystod o staff academaidd a staff ymweld.

Nod cyffredinol y rhaglen yw rhoi i fyfyrwyr y gallu i fireinio eu sgiliau ysgrifennu a datblygu meysydd creadigol ar lefel uchel, tra bydd y manteision ymarferol a gynigir gan y cynllun yn galluogi myfyrwyr i ddilyn gyrfaoedd fel awduron proffesiynol, golygyddion a chyhoeddwyr yn ogystal â’r rolau hynny sy’n gofyn am feistrolaeth ardderchog ar iaith.

Mae ffocws ar y gallu i gyfathrebu’n glir drwy iaith fanwl yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd, o hysbysebu sy’n seiliedig ar ysgrifennu neu newyddiaduraeth, i broffesiynau cysylltiedig megis cyhoeddi, cyhoeddusrwydd neu weinyddu’r celfyddydau.  Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu defnyddio'r gwybodaeth a’r sgiliau a ddysgir ar y cyrsiau i ddysgu’r sgiliau hyn i eraill, boed hynny mewn ysgolion, colegau neu yn y gymuned. 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy’r e-bost ar sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.