Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Coleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn trafod Lleoliad ac Addysg Gelf


11.06.2015

Mae’r cwrs Celf a Dylunio Sylfaen yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mewn partneriaeth ag Oriel Mission, yn gweithio ar y cyd â Q-Art ar ddigwyddiad sy’n trafod y thema lleoliad ac addysg gelf. Mae Q-Art yn cael ei redeg gan dîm o fyfyrwyr a graddedigion. Eu nod yw goresgyn y rhwystrau i addysg gelf a chelf gyfoes gan annog pobl i fynd i astudio addysg gelf a’u cefnogi trwy gydol eu hastudiaethau a thu hwnt.

Bydd y digwyddiad, yn dwyn y teitl ‘Green and Golden’, yn para diwrnod cyfan a bydd ar ffurf Symposiwm sy’n Archwilio i Effaith Lleoliad ar Addysg Gelf a’r Ysgol Gelf. Fe’i cynhelir ddydd Sadwrn 27 Mehefin rhwng 11am a 6pm yng Nghyfnewidfa Ddylunio ALEX, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Heol Alexandra, Abertawe.

Ysbrydolwyd y digwyddiad gan lyfr Beck a Cornford, The Art School and The Culture Shed, a gwahoddir pobl o bob rhan o’r sector (ysgolion, addysg bellach, addysg uwch, cyngor y celfyddydau a sefydliadau’r celfyddydau) i drafod y thema lleoliad ac addysg gelf.

Meddai Bella Kerr, Arweinydd y Cwrs Celf a Dylunio Sylfaen: “Bydd y digwyddiad hwn yn dod â lleisiau ynghyd o feysydd ar draws addysg gelf – ar adeg pan fo angen inni siarad â’n gilydd a chydweithio nid cystadlu â’n gilydd. Dyma rai cwestiynau allweddol posibl a drafodir yn ystod y dydd: Beth yw’r berthynas rhwng yr ysgol gelf a’i chymuned leol, ysgolion a byd y celfyddydau? A yw lleoliad yn cael effaith o ran pwy sydd, neu sydd ddim, yn mynychu ysgol gelf neu’n dylanwadu ar yr hyn mae’r graddedigion yn mynd ymlaen i’w wneud? Sut mae lleoliad ysgol gelf yn dylanwadu ar ei chwricwlwm? Pa rôl sydd gan ddysgu ar-lein a dysgu o bell o ran ehangu cyfranogiad mewn addysg gelf a pha mor bwysig yw’r gofod dysgu ffisegol/stiwdio? Beth yw rôl partneriaethau rhyngwladol? Beth yw rôl ysgol gelf yn y gymdeithas a sut mae hyn wedi datblygu?”

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau mae’r canlynol:

David Alston (Cyfarwyddwr y Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru), Dr Ian Walsh (Deon, Coleg Celf Abertawe) Bella Kerr (Arweinydd y cwrs Sylfaen, y Drindod Dewi Sant), Catrin Webster (arweinydd cwrs BA Celf Gain, y Drindod Dewi Sant), Amanda Roderick (Cyfarwyddwr, Oriel Mission), David Hooper a Mari Bradbury (Cyd-bwyllgor Addysg Cymru), Sophie Hadaway (Raising the Bar), Cyn-fyfyrwyr Sylfaen Abertawe, Matthew Cornford (Pennaeth BA Ymarfer Celf Gain Beirniadol, Brighton ac awdur The Art School and the Culture Shed), Kieren Reed (Cydlynydd Israddedig, Slade School of Art), Christian Lloyd (Arweinydd Cwricwlwm BA Cyfathrebu Gweledol, Open College of the Arts), Michelle Letowska (Darlithydd BA Celf Gain, Lews Castle College/University of the Highlands & Islands), Dereck Harris (Pennaeth Peintio yn Wimbledon College of Art), a Dr. Stephen Felmingham.

Bydd y digwyddiad yn cyd-daro â dwy arddangosfa yn Abertawe, Time Let Me Play yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Gathered Again yn Oriel Mission, y naill yn dangos gwaith staff a’r llall yn dangos gwaith cyn-fyfyrwyr Sylfaen y Drindod Dewi Sant. Trefnir ymweliad â’r lleoliadau hyn ar ddiwedd y dydd – ynghyd â derbyniad yno fel diweddglo i’r achlysur.

Pris tocyn yw £22.50 sy’n cynnwys mynediad i’r digwyddiad ynghyd â chinio/lluniaeth, eich dewis o lyfr Q-Art, a gostyngiad o 10% oddi ar gyhoeddiad nesaf Q-Art.

Am ragor o fanylion ac i gadw lle ewch i: https://goo.gl/9WBhZF

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014