Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Consortiwm Penaethiaid Chweched Dosbarth yn mynd o nerth i nerth


17.07.2015

Daeth athrawon o ysgolion gorllewin Cymru at ei gilydd yn ddiweddar ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, fel rhan o gonsortiwm proffesiynol a drefnir ar gyfer penaethiaid chweched dosbarth.

Heads Of Sixth Form Meet at UWTSD Carmarthen

Sefydlwyd y consortiwm gan y Brifysgol yn 2009 er mwyn galluogi i’r athrawon allweddol hynny sy’n cynghori disgyblion ynglŷn â’u dewisiadau ar ôl ymdael â’r ysgol i ddod at ei gilydd i drafod ystod o faterion.  Mae’r cyfarfodydd, a drefnir ddwywaith y flwyddyn, yn rhoi cyfle i’r athrawon drafod materion sy’n codi o ddydd i ddydd wrth ymgymeryd â’u swyddi, yn rhoi cyfle iddynt i rannu arfer da ynghyd â rhoi cyfle i ddod i wybod am ddatblygiadau cenedlaethol ym maes addysg gan gynnwys sesiynau datblyiad staff.  Eleni, cafwyd sesiwn hyfforddiant ynglŷn ag adolygiad cymwysterau yng Nghymru o dan ofal Hywel Davies o Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Melanie Jones, Swyddog Gweithredol, Cyswllt Ysgolion a Choleg y Brifysgol “Mae’r consortiwm ar gyfer Penaethiaid Chweched Dosbarth yn mynd o nerth i nerth. Bellach mae’r Brifysgol yn trefnu gwahanol gyfarfodydd cyffelyb ar draws Cymru ac mewn ardaloedd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae’r rhwydwaith bellach yn cynnwys rhyw 250 o athrawon sydd yn buddio o glywed am brofiadau ei gilydd ac o’r arfer dda a’r datblygiad proffesiynol sy’n rhan sefydlog o’r agenda

Mae’r Brifysgol yn buddio, wrth gwrs, drwy’r cyswllt gyda’r athrawon fel ein bod yn gwrando arnyn nhw er mwyn darparu ystod o raglenni a gwasanaethau ar eu cyfer a’u disgyblion.”

Ers ei sefydlu o dan adain y Brifysgol y mae’r consortia bellach yn cael eu cadeirio gan Bennaeth Chweched Dosbarth o ardal y consortiwm. Edwina Rees o Ysgol Bro Pedr sydd yn cadeirio'r cyfrwng Cymraeg. Jon Jones o Ysgol Penfro yw Cadeirydd cyfrwng Saesneg Consortiwm De-orllewin Cymru. Dywedodd John: “Mae’r consortiwm ar gyfer Penaethiaid y Chweched Dosbarth yn darparu fforwm ardderchog ar gyfer rhannu arfer da a thrafod materion cyffredin. Mae hefyd yn galluogi datblygiad proffesiynol amhrisiadwy drwy ddarparu sgyrsiau gan siaradwyr gwadd a sesiynau hyfforddi perthnasol."

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, sara.f.jones@pcydds.ac.uk.
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.