Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cydnabyddiaeth Genedlaethol i Brosiect PCYDDS i Wirfoddoli gyda’r Heddlu


29.07.2015

Tîm METPOL (mewn coch) gyda chynrychiolwyr Heddlu De Cymru ac Ambiwlans Sant Ioan wrth Fan Cymorth AbertaweCafwyd cydnabyddiaeth genedlaethol i gynllun gwirfoddoli i fyfyrwyr a drefnir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Heddlu De Cymru, gan ei fod wedi’i enwebu am Wobr arobryn yr Arglwydd Ferrers.

Mae METPOL yn gynllun gwirfoddoli i fyfyrwyr gyda’r heddlu, a gychwynnwyd gan PCYDDS mewn cydweithrediad â Heddlu De Cymru yn 2011, er mwyn darparu profiad gwaith proffesiynol ar gyfer myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau'r Arglwydd Ferrers, a elwid gynt yn Wobrau Gwirfoddolwyr Cwnstabliaid Gwirfoddol a Chefnogi’r Heddlu. Mae’r gwobrau’n tynnu sylw at y rôl hanfodol y mae gwirfoddolwyr yn ei chwarae wrth gefnogi plismona, drwy roi o’u hamser sbâr i wneud cymunedau’n fwy diogel a gwella effeithiolrwydd plismona ar draws Cymru a Lloegr.

Crëwyd y gwobrau gan gyn weinidog yn y Swyddfa Gartref, yr Arglwydd Ferrers, ac fe’u cynhaliwyd am y tro cyntaf yn 1993. Maent wedi’u hailenwi er cof am yr Arglwydd Ferrers, a fu farw ar 13 Tachwedd 2012. Cynhelir y seremoni wobrwyo ym mis Medi yn Nhŷ’r Cyffredin.

Bydd myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus PCYDDS sy’n ymwneud â METPOL yn cael archwiliad cefndir a hyfforddiant mewn meysydd megis camerâu cyflymder, pobl sy’n agored i niwed, cymorth cyntaf a datrys anghydfodau. Mae hyn wedi caniatáu iddynt roi cymorth i'r heddlu ar nifer o ymgyrchoedd gwahanol, megis Ymgyrch Gwerslyfr, a dargedwyd at ddiogelwch myfyrwyr, Ymgyrch Adfent yn ystod y Nadolig ac ymgyrch Un Pwniad.

Yn fwyaf diweddar maent wedi bod yn ymwneud yn helaeth â Man Cymorth Abertawe, lle maent yn chwarae rôl hollbwysig wrth redeg uned brysbennu yng nghanol dinas Abertawe. Tynnwyd sylw at rôl y myfyrwyr fel un o’r llwyddiannau y tu ôl i statws Baner Borffor Abertawe, a ddyfarnwyd i’r ddinas gan ei bod wedi bodloni safonau rhagoriaeth wrth reoli’i heconomi gyda’r hwyr ac yn y nos.

Meddai Bronwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus yn PCYDDS:“Mae’n anrhydedd fawr i ni gael ein henwebu a chyrraedd rhestr fer Gwobrau’r Arglwydd Ferrers. Mae'r myfyrwyr sydd wedi bod yn rhan o METPOL wedi aberthu cymaint o amser i fod yn rhan o’r prosiect, yn aml gan weithio oriau anghymdeithasol. Mae’r myfyrwyr yn cael parch mawr gan y gwasanaethau maen nhw’n gweithio gyda nhw ac maen nhw’n glod i'r Brifysgol.Rydym ni mor falch bod eu gwaith yn cael ei gydnabod drwy enwebiad am wobr mor fawr ei bri.

“Mae’r myfyrwyr yn ennill profiad amhrisiadwy drwy weithio ar weithrediadau byw’r heddlu ac maen nhw’n gallu datblygu sgiliau craidd megis cyfathrebu, gwaith tîm ac arwain. Mae'r profiad wedi helpu nifer o fyfyrwyr i gael eu cyflogi mewn gwasanaethau cyhoeddus allweddol ar ôl graddio. Mae METPOL yn gysylltiedig â llawer o faterion lleol ac mae wedi cael effaith gadarnhaol ar y gymuned, yn enwedig gyda chynlluniau megis y sesiynau pêl-droed cymunedol yn Townhill ar y cyd â Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe a Chanolfan y Ffenics.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, Steven Stokes, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.