Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cydnabyddir Ymroddiad Aelod o Staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Seremoni Gwobrau NIACE


15.06.2015

Dyfarnwyd Gwobr Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2015 i aelod uchel iawn ei pharch ar staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Enillwyd y wobr gan Jean Williams, Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol, am ei rôl ragorol fel 'Tiwtor y Flwyddyn' ar y radd honno ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd ar 11 Mehefin gan nodi lansio Wythnos Addysg Oedolion NIACE, y dathliad mwyaf ledled Ewrop o oedolion sy’n ddysgwyr.

Erbyn hyn mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion wedi bod yn cael eu cynnal er tair blynedd ar hugain a derbyniwyd dros 300 o enwebiadau o bob cwr o Gymru. Mae’r gwobrau’n dathlu gorchestion nifer bychan o ddysgwyr eithriadol sydd wedi dangos ymroddiad ac ysgogiad i ddysgu, a hynny’n aml yn wyneb amgylchiadau anodd. Mae’r Gwobrau hefyd yn dathlu gorchestion rhai tiwtoriaid a hyfforddwyr rhagorol o bob rhan o Gymru mewn seremoni ar y cyd.

Cafodd rôl Jean ei chydnabod yn benodol mewn perthynas â’i hymroddiad i’r profiad addysgol hyblyg a thrawsnewidiol i’r Gymuned Sipsiwn-Teithwyr yn Sir Benfro.  Yn ogystal cydnabuwyd ei hymrwymiad i gynnig y cyfleoedd hyn i Gynorthwywyr Addysgu ledled Cymru.

Gellir priodoli llwyddiant y radd sylfaen hefyd i gefnogaeth ac ymrwymiad y Pennaeth Ysgol, Dr Sue Davies, a’r darlithwyr a fu’n cynorthwyo Jean, trwy weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau, a thrwy fod ar gael trwy'r flwyddyn academaidd a chalendr.

Dywedodd Jean: "Cefais hollol sioc wrth ennill y wobr hon oherwydd i mi, rwyf yn gwneud swydd o waith. Teimlaf fod hwn yn wobr i’r Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol a'r myfyrwyr rhyfeddol fy mod wedi cael y fraint o weithio gyda,  myfyrwyr sydd yn fy ysbrydoli. Trwy fynd a’r Radd Sylfaen allan i'r gymuned, mae wedi galluogi i lawer mwy o bobl i astudio,  mae hyn yn enghraifft wych o ehangu mynediad. Mae’r  cannoedd o fyfyrwyr sydd wedi astudio ar draws Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf ar y llwybr hyblyg hwn wedi profi cyfoeth gwybodaeth a chefnogaeth eang  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydym yn  Trawsnewid Addysg - Trawsnewid Bywydau.”

Mae 58 o fyfyrwyr y Brifysgol wedi symud ymlaen o’r Radd Sylfaen i’r rhaglen BA Cynhwysiant Cymdeithasol llawn amser, a bydd pob un ohonynt yn graddio y flwyddyn academaidd hon.

Mae’r Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Cynhwysol yn y Drindod Dewi Sant yn addas yn benodol i Gynorthwywyr Addysgu. Cwrs tair blynedd ydyw a chyflwynir darlithoedd ar ddydd Sadwrn ar Gampws Caerfyrddin neu yn y gymuned leol mewn sesiynau min nos. Defnyddir amrywiaeth o arddulliau dysgu ac mae’r cwrs yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr gael y wybodaeth bynciol ddiweddaraf ac archwilio ymchwil diweddar mewn meysydd pwnc. Gellir cyflwyno gwaith naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg ac mae cyfleoedd i gwblhau’r radd gyfan trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar ôl cwblhau’r cwrs mae cyfle i astudio am flwyddyn arall ar y cwrs BA Cynhwysiant Cymdeithasol (Addysg Gynhwysol) a gynigir eto trwy ddarpariaeth hyblyg ac a gyflwynir ar ddydd Sadwrn neu drwy sesiynau min nos.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014