Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyfarfod Cyhoeddus i drafod syniadau ar gyfer Canolfan Gymraeg newydd yng Nghaerfyrddin


16.01.2015

Yn ddiweddar, fe ddyfarnodd Llywodraeth Cymru grant o £300,000 i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) er mwyn sefydlu Canolfan Gymraeg yn nhref Caerfyrddin. Mae’r Brifysgol bellach wedi prynu adeilad yn Stryd y Brenin a’r gobaith yw y caiff y Ganolfan ei hagor yn swyddogol tua diwedd mis Ebrill.

Mae’r Brifysgol yn awyddus iawn i dderbyn cefnogaeth unigolion, mudiadau, busnesau a chymdeithasau yr ardal ar gyfer y fenter ac yn awyddus i glywed syniadau o’r hyn yr hoffai drigolion y dre weld yn rhan o’r Ganolfan.

O ganlyniad, mae’r Brifysgol yn cynnal Cyfarfod Cyhoeddus yng Nghanolfan yr Halliwell nos Iau, Ionawr 29ain i drafod cynlluniau a syniadau posib ar gyfer y Ganolfan Gymraeg newydd.

Dywed Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol a’r sawl a luniodd y cais ar ran y Brifysgol, mai prif nod y ganolfan fydd “dwyieithogi Caerfyrddin gan ganolbwyntio’n benodol ar wneud y Gymraeg yn fwy gweladwy a chlywadwy o gwmpas y dref.”

“Mae’n fwriad gan y Brifysgol i gydweithio’n agos ag ystod o bartneriaid megis Cyngor Sir Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr, Menter Gorllewin Sir Gâr, Cyngor Tref Caerfyrddin, yr Urdd, busnesau ac asiantaethau perthnasol i weddnewid delwedd Caerfyrddin gan ei datblygu’n dref ‘dwf’ ar gyfer y Gymraeg,” ychwanega Gwilym Dyfri Jones.

“Mae’r Brifysgol yn arbennig o awyddus i gydweithio â’r gymuned fusnes yn y dref fel y gallwn gynnig gwasanaeth cynllunio ieithyddol ar eu cyfer er mwyn dangos iddynt sut y gallant gynyddu’u gwasanaeth/gweithlu dwyieithog mewn modd ymarferol a thrwy gynlluniau gweithredu realistig,” atega.

Digwydd y datblygiad mewn cyfnod cyffrous i’r Gymraeg yn Sir Gâr yn dilyn penderfyniad Awdurdod S4C i adleoli pencadlys y Sianel i Gaerfyrddin, cyhoeddi Strategaeth Iaith Gymraeg uchelgeisiol gan y Cyngor Sir a llwyddiant digamsyniol Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr fis Awst.

Dyma gyfle unigryw i godi statws y Gymraeg yn y dref ac i sicrhau y bydd mwy a mwy o’i thrigolion – yn enwedig ei phobl ifanc - yn defnyddio’r iaith mewn cyd-destunau cymdeithasol amrywiol.       

I glywed mwy am y cynlluniau, dewch yn llu i Ganolfan yr Halliwell, campws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, nos Iau, Ionawr 29ain am 7pm.

Darperir lluniaeth ysgafn rhwng 6.30pm a 7pm.

Am wybodaeth bellach, ewch i’r adran digwyddiadau ar www.pcydds.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.