Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyfarfod Cyhoeddus yn llwyddiant mawr


02.02.2015

Roedd y cyfarfod cyhoeddus a drefnwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i drafod syniadau ar gyfer Canolfan Gymraeg newydd yn nhref Caerfyrddin dan ei sang neithiwr (29.01.15) wrth i bobl yr ardal ddod ynghyd i leisio’u barn.

Tyrrodd drigolion yr ardal i Ganolfan Halliwell ar gampws y Brifysgol yn y dref i rannu eu syniadau ac i glywed mwy am y weledigaeth ar gyfer y Ganolfan newydd hon.

‘Nôl ym mis Rhagfyr, fe ddyfarnwyd grant o £300,000 i’r Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gan Lywodraeth Cymru er mwyn prynu adeilad a fyddai’n galluogi’r Brifysgol i sefydlu Canolfan Gymraeg yng nghanol y dref.  

Mae’r Brifysgol bellach wedi prynu adeilad ar Stryd y Brenin ac fe drefnwyd y cyfarfod cyhoeddus er mwyn i bobl Caerfyrddin a’r cyffiniau leisio’u barn o ran y math o weithgareddau, cyfleusterau ac adnoddau yr hoffan nhw weld yn cael eu darparu yn y Ganolfan.

Gyda thua cant o bobl wedi dod ynghyd i ddweud eu dweud, cafodd nifer o syniadau gwych eu cyflwyno ond mae’r Brifysgol dal yn awyddus i glywed mwy.  Mae’r Brifysgol felly wedi lansio gwefan er mwyn i drigolion yr ardal nodi’r hyn yr hoffen nhw i’r Ganolfan gynnig - www.canolfangymraeg.canolfanpeniarth.org

Dywed Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-ganghellor Cysylltiol a’r sawl a luniodd y cais ar ran y Brifysgol, mai prif nod y ganolfan fydd dwyieithogi Caerfyrddin gan ganolbwyntio’n benodol ar wneud y Gymraeg yn fwy gweladwy a chlywadwy o gwmpas y dref.

“Dyma ddechrau’r daith,” meddai.  “Adnodd i’r dre fydd y ganolfan hon ac ry’n ni’n benderfynol y bydd hi’n cynnig y math o weithgareddau a chyfleusterau a fydd yn elwa’r bobl leol.  Dyma gragen a fydd yn troi’n gymuned - a dyma’ch cyfle chi i fod yn rhan o’r siwrne gyffrous.”

Mae’r ymgyrch ‘Beth ’dych chi Eisiau’ nawr yn ei hanterth gyda’r Brifysgol hefyd yn awyddus i glywed syniadau ar gyfer enw i’r Ganolfan.  Yn ystod y cyfarfod cyhoeddus cafodd gystadleuaeth i enwi’r Ganolfan ei lansio ac mae gan bobl leol tan hanner dydd, Chwefror 12fed i gynnig enwau bachog ar gyfer y Ganolfan.  Bydd y person sy’n cynnig yr enw buddugol yn ennill ipad mini.

I gynnig eich syniadau ar gyfer enw i’r Ganolfan neu i leisio’ch barn ynglŷn â ‘r math o weithgareddau ayb yr hoffech chi weld yn cael eu cynnig ynddi, ewch i www.canolfangymraeg.canolfanpeniarth.org

Gallwch chi hefyd rannu’ch syniadau drwy ddefnyddio #canolfangymraeg ar drydar.

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476