Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyflawniad Eithriadol gan Fyfyrwraig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant BA Addysg Gynradd


15.06.2015

Mae myfyrwraig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn gwobr fawreddog yn seremoni NIACE Cymru, Ysbrydoli! Gwobrau Dysgu Oedolion 2015.  Derbyniodd Claire Arnold, myfyrwraig trydedd flwyddyn BA Addysg Gynradd gyda SAC, ‘Wobr Cynnydd Dysgu’ a hi hefyd oedd enillydd y wobr nodedig o ‘Ddysgwr y Flwyddyn 2015’. Roedd dros 300 o enwebiadau wedi dod i law ar gyfer y gwobrau cenedlaethol hyn.

Cynhaliwyd y seremoni Ysbrydoli! Gwobr Dysgu Oedolion 2015  yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf. Roeddent yn nodi lansiad Wythnos y Dysgwr Oedolyn NIACE, y dathliad mwyaf o Addysg Oedolion yn Ewrop.

Wedi gadael ysgol uwchradd heb unrhyw gymwysterau, gweithiodd Claire tuag at ddod yn athrawes tra hefyd yn magu teulu ifanc. Yn ychwanegol at ei hastudiaethau, cyflwynodd Claire ystod eang o addysg oedolion yn ei gymuned leol yng Nghil-maen (Monkton), Sir Benfro. Mae Claire wedi bod yn allweddol o ran helpu Ysgol Gynradd Gymunedol Cil-maen, lle fuodd hi yn ddisgybl ac yn ddiweddarach yn Gynorthwyydd Cymorth Dysgu, er mwyn cychwyn ar brosiect newydd i ddarparu addysg i oedolion yn y gymuned.

Dywedodd Cydlynydd Dysgu Oedolion, Kellie Bellmaine: "Cil-maen yw un o'r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru, ond gwelodd Claire gyfle i wneud gwahaniaeth drwy ddarparu addysg i oedolion mewn lleoliad anffurfiol. Mae'r prosiect wedi bod yn lwyddiant ysgubol. Yn ogystal a taith ysbrydoledig unigol Calire, mae ei hetifeddiaeth yn golygu bod tair gradd sylfaen ac un radd lawn ar gael yma yng nghanol Cil-maen."

Dywedodd Julie James AC, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, a gyflwynodd Claire gyda'i wobr terfynol: "Mae  taith llwyddiannus Claire o adael yr ysgol heb unrhyw gymwysterau i gwblhau ei ail radd mewn addysg uwch eleni yn enghraifft ysbrydoledig i'r holl oedolion sy'n dysgu yng Nghymru. Mae hi hefyd wedi ysbrydoli eraill i ddysgu o fewn ei chymuned ei hun o Cil-Maen, Sir Benfro."

Wrth dderbyn ei gwobr diolchodd Claire i’r tiwtoriaid oedd wedi ei chefnogi i gyrraedd ei nod.

Cynigia’r cwrs BA Addysg Gynradd y Brifysgol gydbwysedd o Brofiadau yn y Brifysgol a Phrofiadau Addysgu Proffesiynol sy’n rhoi cipolwg eang ar y proffesiwn yn ei gyfanrwydd wrth baratoi ar gyfer gyrfa mewn addysg gynradd. Datblygir gwybodaeth a dealltwriaeth unigolion o faterion moesegol, proffesiynol a rhai sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, yn ogystal â chyfoethogi gwybodaeth myfyrwyr am addysgeg a strategaethau dysgu ac addysgu effeithiol.  Cyfoethogir sgiliau personol unigolion ym meysydd llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu mewn amryw ffyrdd, gan gynnwys gweithdai, darlithoedd, tiwtorialau, ymweliadau, siaradwyr gwadd, trafodaethau, gweithgareddau datrys problemau a fforymau.

Nodyn i'r Golygydd

 1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.