Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyfle Newydd i Arwain – gweledigaeth newydd ar gyfer dyfodol addysg yng Nghymru


22.06.2015

Cyflwynir safbwynt yr Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar oblygiadau nifer o adroddiadau polisi proffil uchel  ar  addysg yng Nghymru yn y ddogfen Cyfle Newydd i Arwain.

Cyflwynodd yr Athro  Hughes ei weledigaeth gyntaf mewn darlith gyhoeddus a gynhaliwyd ar gampws y Brifysgol yn Abertawe pan lansiodd Adduned Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gan gyflwyno persbectif y Brifysgol ar yr heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r sector addysg yng Nghymru.   

Roedd y ddarlith yn ymateb i  adroddiad Addysgu Athrawon Yfory gan Yr Athro John Furlong,  Adolygiad o’r Cwricwlwm a’r  Trefniadau Asesu  yng Nghymru gan Yr Athro Graham Donaldson,  a’r Fargen Newyddi athrawon Cymru a gyhoeddwyd ym mis Mawrth.   

Meddai’r Athro Hughes: “Ein nod ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw gweithio gyda’n  partneriaid proffesiynol er mwyn creu cymunedau dysgu hyderus a myfyriol.  Ein bwriad  yw creu clymblaid o’r proffesiwn a all arwain newid systematig ynghyd â chefnogi system addysg sy’n gwella ei hun.

“Yn ogystal â hyn bwriadwn addasu ein harbenigedd ym maes dysgu seiliedig ar waith proffesiynol  ac achrediad  sy’n seiliedig ar hyfedredd, gan ddatblygu rhaglenni proffesiynol arloesol achrededig a ddarperir o fewn cyd-destun ysgolion.  Bydd y Brifysgol hefyd yn adeiladu ar ei chryfderau traddodiadol fel canolfan ragoriaeth ar gyfer datblygu darpariaeth ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg  ynghyd â chydraddoldeb mewn addysg.

“Er mwyn diwygio addysg athrawon ymhellach  mae’r Brifysgol wedi adnabod nifer o  fentrau allweddol yn rhan o’n Hadduned Addysg.  Mae’r Mentrau hyn yn datgan  yn gyhoeddus ein hymrwymiadau i fwrw ymlaen â blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru”.

Gwybodaeth Bellach

Nodiadau at y golygydd

1. Am fwy o fanylion ac er mwyn siarad â’r Athro Medwin Hughes, cysylltwch â Eleri Beynon, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol – 07968 249335 e.beynon@uwtsd.ac.uk neu Steven Stokes, Prifswyddog Cyfathrebu Corfforaethol ar 07872 423788neu ebost steven.stokes@uwtsd.ac.uk.