Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyfnewid contractau ar gyfer campws prifysgol gwerth £100 miliwn yn SA1 Y Glannau


12.09.2014

‌Mae cynlluniau i adeiladu campws newydd, cyffrous gwerth £100 miliwn ar lannau Abertawe ar gyfer Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTSD) wedi cymryd cam mawr ymlaen heddiw wrth i’r contractau gael eu cyfnewid gyda Llywodraeth Cymru.

A’r safle’n agos at ganol dinas Abertawe, roedd UWTSD o’r farn y byddai SA1 Y Glannau yn lleoliad delfrydol ar gyfer Safle Arloesi Glannau Abertawe, campws newydd sydd wedi’i adeiladu’n arbennig i gyfuno addysg ac ymchwil, cyfleusterau ar gyfer chwaraeon a chymdeithasu a lletyau myfyrwyr.

Gallai’r gwaith ar y campws 19 erw ddechrau ddiwedd 2016, cyn belled ag y ceir caniatâd cynllunio ar gyfer y prosiect.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi: “Mae hwn yn gam pwysig ymlaen i’r Brifysgol ein dymuniad yw creu campws modern, addas i’r pwrpas sydd ag amgylchedd wych i’w staff a’i fyfyrwyr.

“Mae hefyd yn galonogol bod gan y Brifysgol ffocws busnes cryf gyda chynlluniau i gysylltu â’r sector preifat er budd pawb a gwneud cyfraniad hirdymor sylweddol i economi Cymru.”

Dywedodd Is-ganghellor UWTSD, yr Athro Medwin Hughes: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am ei help yn galluogi’r Brifysgol i wireddu ei gweledigaeth am gampws prifysgol newydd yn y ddinas.

“Ein nod yw sefydlu model economaidd a diwylliannol sy’n hwyluso integreiddio ac yn creu twf yn yr economi. Bydd y datblygiad hwn yn ychwanegu at enw da Abertawe fel dinas fodern a bywiog a bydd yn cyfuno cyfleusterau academaidd, masnachol a dinesig mewn un cyd-destun cymdeithasol.

“Mae gan y datblygiad y potensial i fod yn brosiect galluogi fydd yn cyd-fynd â’r dymuniad i weithredu Strategaeth Adfywio’r Economi Rhanbarth-ddinas Bae Abertawe.

“Bydd ein cynlluniau’n atgyfnerthu rôl Abertawe fel dinas falch ac uchelgeisiol. Y mae pobl eisiau byw, gweithio, astudio a buddsoddi ynddi ac eisiau ymweld â hi.”

Yn dilyn uniad yr Athrofa gyda UWTSD a newid yr enw o Brifysgol Fetropolitan Abertawe y llynedd, mae’r athrofa wedi gweld bod angen campws newydd arni, campws sy’n fwy canolog a bywiog yn Abertawe. Y nod yw creu amgylchedd ddysgu ac ymchwil ar gyfer yr 21 ganrif, denu buddsoddiad i’r ddinas a helpu i ddatblygu busnesau, swyddi a chyfoeth yn llwyddiannus hefyd.

Mae’r Brifysgol yn bwriadu datblygu cysylltiadau cryf pellach gyda busnesau a diwydiannau yn y sector preifat trwy amrywiaeth o fentrau, popeth o ymchwil gymhwysol i unedau deori busnesau i noddi mentrau busnes sgilgynhyrchu.

Bydd y campws arfaethedig yn galluogi UWTSD i ddatblygu ei bortffolio academaidd trwy gydweithio’n agosach â busnesau sy’n gallu cynnig synergeddau a gwasanaethau y maen nhw’n eu hystyried sy’n hollbwysig i lwyddo.

Bydd yn cyd-fynd â buddsoddiad presennol y Brifysgol o £30 miliwn yng nghanol y ddinas ar gyfer Canolfan Ddiwylliannol ar Heol Alexandra, rhwng Canolfan Dinefwr sef y ganolfan ar gyfer y Celfyddydau, Dylunio a’r Cyfryngau a champws y Gyfnewidfa Ddylunio newydd o’r enw ALEX fydd yn cael ei agor yn fuan (Llyfrgell Ganolog Abertawe gynt).

Bydd Llywodraeth Cymru’n cadw tua 5 erw o dir datblygu yn SA1. Bydd y safleoedd hyn yn parhau i gael eu marchnata gan y gwerthwyr ac mae yna ddigon o dir i allu cefnogi unrhyw gynllun fydd ganddyn nhw yn y dyfodol i datblygu’r safle ar gyfer swyddfeydd neu menter fasnachol.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk