Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyhoeddi Dwy Swydd Athro Newydd - YDDS i helpu i roi Cymru ar y blaen ym myd addysg


23.11.2015

Gydol 2015, mae Llywodraeth Cymru wedi egluro ei strategaeth uchelgeisiol ar gyfer gwella addysg Cymru gan gynnwys diwygio'r cwricwlwm a gweddnewid hyfforddiant athrawon. Heddiw, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi’r cyntaf o nifer o benodiadau sy’n gysylltiedig â’r adduned a gyhoeddwyd, sef Y Cyfle Newydd i Arwain – a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan yr Is-Ganghellor yr Athro Medwin Hughes DL.

Atega’r adduned y rôl strategol y bydd y Brifysgol yn ei chwarae wrth sefydlu Athrofa Addysg Cymru. Cyflawnir y gwaith hwn trwy batrwm partneriaeth newydd ag ysgolion, Awdurdodau Lleol, Consortia a Llywodraeth Cymru. Bydd YDDS yn sicrhau y bydd y bartneriaeth hon yn pwyso ar yr ymchwil lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gorau ynghylch darparu a diwygio addysg yn effeithiol.

Mae’r Brifysgol wedi cymryd y camau cyntaf i atgyfnerthu ei thîm. Yn ogystal â phenodi Dr Dylan E Jones yn Ddeon Addysg a Chymunedau, a fydd yn dechrau ar ei swydd ym mis Ionawr 2016, mae’r Brifysgol yn falch o gyhoeddi penodiad Peter Rabbett yn Athro Arweinyddiaeth Addysgol. Bydd yr Athro Rabbett yn cydweithio’n agos â’r Is-Ganghellor a’r Deon Addysg wrth i’r Brifysgol ddatblygu cynnig cyffrous newydd.

Daw Peter Rabbett â phrofiad sylweddol o systemau a diwygiadau addysg llwyddiannus yn y DU a ledled y byd. Bu’n cydweithio â llywodraethau cenedlaethol a lleol i ddylunio a datblygu mentrau addysg athrawon gan gynnwys cefnogi athrawon sydd newydd gymhwyso, datblygu NPQH a buddsoddiad cyfalaf i ysgolion. Bu’n gweithio gyda rhai o’r prif Brifysgolion rhyngwladol i wella systemau addysg. Roedd yn gysylltiedig â menter yr AdAS a'r SCYA ynghylch y Rhaglen Ysgolion Rhagorol ac mae wedi cyflawni gwaith sylweddol ar ddatblygu systemau addysgol ac arweinyddiaeth dramor.

Gwnaeth yr Athro Medwin Hughes DL y sylw canlynol: “Rwy’n falch bod Peter wedi derbyn swydd Athro Arweinyddiaeth Addysgol. Mae ganddo wybodaeth unigryw am addysg yn y DU ac wedi cyfrannu i ddatblygiadau o bwys dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ym maes newid systemau yn y DU a thu hwnt. Bydd ei brofiad byd-eang o newid systemau addysgol yn gaffaeliad mawr wrth wireddu ein huchelgais.”

Ychwanegodd Peter Rabbett: “Mae hwn yn gyfle sy’n dod unwaith mewn bywyd. Mae’n fraint cael derbyn gwahoddiad i gydweithio â phrifysgol uchelgeisiol megis YDDS a ystyrir yn un o'r cyfryngau newydd ar gyfer cyflawni diwygiadau addysgol yng Nghymru. Mae hwn yn gyfle i wneud cyfraniad mawr i ddiwygio system addysg Cymru a gwneud yn siŵr bod ein hysgolion yn ganolog i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol effeithiol. Bydd hwn yn waith heriol ond yn werth chweil pan fydd yn arwain at welliannau ledled Cymru.”

Mae’r Brifysgol hefyd yn cyhoeddi penodiad Dr Mererid Hopwood yn Athro Addysg i chwarae rôl arweiniol ym maes Y Cwricwlwm Cymreig a dwyieithrwydd. Bydd ei phenodiad yn allweddol i ddarparu argymhellion Donaldson yn llwyddiannus ynghylch gwella’r dimensiwn Cymreig ym myd addysg. Mae Dr Mererid Hopwood eisoes wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd diwylliannol Cymru ac fe’i cydnabyddir yn hyrwyddwr newid diwylliannol ac academaidd allweddol.

Wrth gyhoeddi’r penodiad, meddai’r Is-Ganghellor: “Rwy’n falch dros ben bod Dr Hopwood yn derbyn y rôl newydd hon. Caiff hi gyfle i arwain gwaith diwygio sylweddol wrth i ni ymateb i argymhellion Donaldson. Bydd ei phrofiad helaeth o weithio mewn cyd-destun amlieithog yn cynorthwyo Athrofa Addysg Cymru newydd i ddatblygu ystod o gyrsiau proffesiynol priodol a fydd yn dathlu hanes a diwylliant nodedig Cymru a fydd hefyd yn hyrwyddo amlieithrwydd.”

Y ddau benodiad hwn yw’r cyntaf o nifer sydd i'w cyhoeddi dros y misoedd nesaf. Bydd y Brifysgol yn cyhoeddi yn y man enwau aelodau a fydd yn gwasanaethu ar Gomisiwn Addysg newydd a sefydlwyd i hyrwyddo diwygiadau systemau. Bydd y rhain yn cynnwys nifer o ffigurau cenedlaethol a rhyngwladol sydd eisoes yn rhan o’r gwaith o ddarparu newid ym maes systemau addysg.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk.