Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyhoeddi Tri Phenodiad Allweddol i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol


23.11.2015

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi tri phenodiad allweddol i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Bydd tair cyfarwyddiaeth benodol yn rhoi cyfeiriad i waith y Ganolfan ac mae’r unigolion canlynol wedi’u penodi i’w harwain:

Dona Lewis (Cyfarwyddiaeth Systemau)

Helen Prosser (Cyfarwyddiaeth Strategol)

Hannah Thomas (Cyfarwyddiaeth Marchnata a Chyfathrebu)

Mae’r tair yn meddu ar brofiad helaeth yn eu maes. Mae Dona Lewis ar hyn o bryd yn Ddirprwy Brif Weithredwr Mudiad Meithrin ac wedi bod yn gyfrifol am systemau ansawdd, adnoddau dynol a gweithdrefnau strategol cyllid y mudiad ers nifer o flynyddoedd. Bydd ei rôl yn un allweddol yn y gwaith o sefydlu isadeiledd y corff cenedlaethol newydd a bydd hefyd yn dirprwyo i'r Prif Weithredwr.

Mae Helen Prosser yn adnabyddus iawn yn y maes Cymraeg i Oedolion ac yn Bennaeth Cymraeg i Oedolion Morgannwg ar hyn o bryd. Bydd ei phrofiad helaeth a’i hadnabyddiaeth drylwyr o’r maes yn greiddiol i’r gwaith o lywio cyfeiriad y ddarpariaeth i’r dyfodol.

Mae Hannah Thomas yn meddu ar flynyddoedd o brofiad yn y maes cysylltiadau cyhoeddus a marchnata. Yn ystod ei gyrfa, bu’n Uwch Swyddog y Wasg yn Llywodraeth Cymru ac yn Bennaeth y Wasg a Gwybodaeth yn S4C. Bydd ei chefndir a’i chysylltiadau eang yn hollbwysig yn y gwaith o sicrhau ymgysylltiad a chyfranogiad dysgwyr a rhan-ddeiliaid ehangach y maes i waith y Ganolfan.

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol,

”Rwyf wrth fy modd ein bod wedi penodi unigolion talentog sy’n awyddus i wneud eu goraudros y Gymraeg a dros ddysgwyr. Edrychaf ymlaen yn fawr at gydweithio â’r tîm newydd acat ddechrau ar y gwaith."

Bydd Hannah yn dechrau’n ffurfiol yn ei gwaith ddiwedd mis Tachwedd gyda Dona a Helenyn ymgymryd â’u swyddi ddechrau mis Chwefror. Bydd y tair yn gweithio gydag Efa ynSwyddfa'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yng Nghampws Caerfyrddin PrifysgolCymru y Drindod Dewi Sant.

Dywedodd Mr Gwilym Dyfri Jones, Pro-Is Ganghellor Cysylltiol y Brifysgol,

“Mae’r penodiadau hyn yn rhai cwbl allweddol i’r Ganolfan ac mae’r Brifysgol ynargyhoeddiedig bod tîm sy’n cynnwys y cyfuniad gorau posibl o sgiliau a phrofiadau wedi’igynnull ynghyd. Dan arweiniad Efa, bydd prif linynnau gwaith y Ganolfan yn cael eu cyfeiriomewn modd cyfrifol ond cyffrous gyda lles y dysgwr a’r nod o gynyddu nifer y bobl sy’ndysgu Cymraeg yng Nghymru yn wraidd i’r cyfan."

Mae’r Brifysgol wedi datblygu gwefan newydd er mwyn rhannu gwybodaeth amddatblygiadau holl bwysig y maes. Mae’r wefan, www.maescymraegioedolion.cymru yncynnig atebion i gyfres o gwestiynau sydd fwyaf tebygol o gael eu gofyn wrth i’r gwaithddatblygu.

Nodyn i'r Golygydd

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267
676908 / 07449 998476
2. Yn ystod haf 2012, ffurfiwyd Grŵp i adolygu maes Cymraeg i Oedolion yn nhermau
cyrhaeddiad dysgwyr, cynnwys cwricwlaidd, strwythurau darparu a gwerth am arian.
Mae’r ddogfen hon yn crynhoi canfyddiadau’r Grŵp Adolygu a’u hargymhellion ar
gyfer gwella’r ddarpariaeth a strwythurau’r maes yn y dyfodol.
a. http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/wagreviews/reviewwelsh-
for-adults/?lang=cy
3. Ym mis Rhagfyr 2014, gwahoddwyd ceisiadau i ymgymryd â rol yr Endid
Cenedlaethol i fod yn gyfrifol am ddatblygiad strategol maes Cymraeg i Oedolion gan
Lywodraeth Cymru.
a. http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/welshmededuca/w
elsh-for-adults/national-entity-responsible-for-wfa/?lang=cy
4. Yn dilyn ymarfer cystadleuaeth agored, cafodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei dewis i bennu'r cyfeiriad strategol cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion; i gynnig arweiniad i ddarparwyr Cymraeg i Oedolion; i godi safonau addysgu a dysgu Cymraeg i Oedolion ac i ddatblygu cwricwlwm cenedlaethol priodol o ansawdd uchel ac i gynhyrchu adnoddau addas ar gyfer pob math o ddysgwyr.
a. http://www.uwtsd.ac.uk/cy/newyddion-a-digwyddiadau/datganiadau-ir-wasg/datganiadau-ir-wasg/llywodraeth-cymru-yn-penodi-prifysgol-cymru-y-drindod-dewi-sant-i-arwain-darpariaeth-cymraeg-i-oedolion-ar-draws-cymru.html
5. Yn dilyn ymgynghoriad i ddisodli’r teitl ‘Endid cenedlaethol ar gyfer maes Cymraeg i Oedolion’, pennwyd Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol fel teitl swyddogol. Bydd brand newydd ar gyfer y maes yn cael ei ddatblygu dros yr wythnosau nesaf.
6. Mae gwybodaeth bellach am y broses o bennu darparwyr i’w gweld ar y wefan@
a. http://maescymraegioedolion.cymru/newyddion/pennu darparwyrcymraeg-i-oedolion-gwybodaeth-i-ymgeiswyr