Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyn-Fyfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ennill Gwobr Ddrama Cymru 2014


18.12.2014

Yr wythnos hon fe gyhoeddwyd bod un o gyn-fyfyrwyr y Celfyddydau Perfformio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe wedi’i henwi fel enillydd Gwobr Ddrama 2014.

Fe raddiodd Kelly Jones, sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd, o PCYDDS yn 2009 a dydd Llun diwethaf, fe gafodd ei chyflwyno â’i gwobr gan Faith Penhale a John McGrath yn y seremoni wobrwyo yn stiwdios drama Roath Lock BBC Cymru Wales ym Mae Caerdydd.

Gyda gwobr o £10,000, bydd Kelly yn cael cyfle i ddatblygu ei syniadau gyda BBC Cymru Wales a National Theatre Wales a bydd darlleniad o’i sgript fuddugol yn cael ei gynnal yn gynnar yn 2015. Mae ei gwaith yn cael ei ysbrydoli gan hanesion bywyd go iawn ac mae’n aml yn cael ei hysbrydoli gan brofiadau personol, ei magwraeth yn Dagenham a magu gwreiddiau yng Nghymru.

Yn ysgrifennwr ac yn berfformiwr, mae buddugwr eleni Kelly Jones wedi bod yn byw ac yn gweithio yng Nghymru ers 2007, a daw’n wreiddiol o Fwrdeistref Llundain Barking a Dagenham. Ar hyn o bryd mae Kelly wrthi’n cynhyrchu taith o’i sioe unigol ‘The Drowned Girl,’ darn a greodd tra’r oedd yng Ngwersyll Haf National Theatre Wales yn 2013. Ym mis Chwefror eleni cafodd y darn ei berfformio am y tro cyntaf yn yr Yard Theatre, Hackney Wick, fel rhan o’u rhaglen N.O.W’14.

Mae Gwobr Ddrama Cymru, sy’n cael ei rhoi bob dwy flynedd, yn cael ei chyflwyno gan BBC Cymru a National Theatre Wales, mewn partneriaeth â BBC Writersroom. Cafodd ei lansio yn 2012 - a hwn yw’r eildro iddi gael ei chyflwyno. Mae’r wobr yn cael ei chynnig i unrhyw lenor sy’n byw yng Nghymru, a’i nod yw annog ysgrifenwyr sy’n teimlo’n gryf am y storïau yr hoffent eu hadrodd, ac sydd â rhywbeth i’w gynnig i gynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru a’r DU yn gyffredinol. Gofynnwyd i ysgrifenwyr gyflwyno sgript lawn mewn unrhyw gyfrwng, sydd heb ei pherfformio na’i chynhyrchu o’r blaen, yn y Saesneg ac sydd o leiaf 30 munud o hyd.

Roedd y panel o unigolion nodedig a oedd yn gyfrifol am y penderfyniad pwysig hwn yn cynnwys:-

Faith Penhale - Pennaeth Drama, BBC Cymru Wales
Kate Rowlands - Cyfarwyddwr Creadigol, Writersroom y BBC, Ysgrifennu Newydd
John McGrath - Cyfarwyddwr Artistig, National Theatre Wales
Andrew Davies - Ysgrifennwr (A Poet In New York)
Lucy Gannon - Ysgrifennwr (Prif ysgrifennwr a chrëwr y gyfres BBC One Frankie)

Meddai Faith Penhale, Pennaeth Drama, BBC Cymru Wales:

“Rydym wedi ymrwymo i ddarganfod a meithrin talentau lleol yma yng Nghymru ac mae hwn yn agoriad holl bwysig i Kelly i weithio â’r goreuon yn y diwydiannau darlledu a theatr. Mae ein cydweithrediad â National Theatre Wales a’r bartneriaeth agos â BBC Writersroom yn sicrhau y bydd ganddi amrywiaeth o lwyfannau i gyflwyno ei gwaith ac i gael ei chydnabod am ei sgiliau ysgrifennu.”

Meddai John McGrath, Cyfarwyddwr Artistig, National Theatre Wales:

“Rwyf wrth fy modd bod Kelly wedi ennill y wobr bwysig hon. Fel ysgrifennwr sy’n parhau yng nghamau cymharol gynnar ei gyrfa, mae cael ei dewis o blith detholiad o ymgeiswyr cryf ac mewn sawl achos eithaf profiadol yn gyflawniad penigamp. Mae Gwobr Ddrama Cymru unwaith eto wedi dangos cryfder y talentau dramatig sydd gennym yng Nghymru, ac amrywiaeth y lleisiau sy’n dod i’r amlwg. Mae National Theatre Wales yn falch iawn o fod wedi cael gweithio ochr yn ochr â BBC Cymru a BBC Writersroom i drefnu’r wobr hon.”

"Rydym yn falch iawn o glywed am lwyddiant Kelly wrth ennill y wobr hon,” meddai Martin Johnson, Uwch Ddarlithyd yn yr Ysgol Gelfyddydau Perfformio.

“Mae'n cael ei gwobrwyo nid yn unig am ei gallu fel awdur, ond hefyd am ei hymroddiad a'u dyfalbarhad cydwybodol wrth berffeithio’i sgiliau ymhellach ers ei graddio. Nid yw Kelly yn un sy’n hoffi gorffwys ac rwy'n siŵr y bydd ei pherthynas gyda National Theatre Wales yn amhrisiadwy drwy gynnig cymorth a chefnogaeth iddi wrth ddatblygu ei gwaith.

"Mae Kelly wedi cadw mewn cysylltiad â'i chwrs yma yn PCYDDS yn Abertawe gan rannu ei phrofiadau a sgiliau gyda myfyrwyr presennol ar nifer o achlysuron. Rydym yn dilyn ei gyrfa gyda diddordeb mawr. "

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd siarter hynaf yng Nghmru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk